KIẾN THỨC, THỰC HÀNH QUY TRÌNH VỆ SINH BỀ MẶT THIẾT BỊ Y TẾ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ NỮ HỘ SINH CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH, NĂM 2019

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH QUY TRÌNH VỆ SINH BỀ MẶT THIẾT BỊ Y TẾ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ NỮ HỘ SINH CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH, NĂM 2019
Nguyễn Ngọc Bích1, Phạm Thị Ngọc Hương2
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Bề mặt TBYT là nguồn mang vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện nếu không được vệ sinh thường xuyên và đúng quy trình, điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng khám và điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêumô tả kiến thức, thực hành qui trình vệ sinh  bề mặt thiết bị y tế của cán bộ y tế các khoa lâm sàng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2019. Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, trên đối tượng là điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm sàng, sử dụng bộ câu hỏi phát vấn để thu thập thông tin.Toàn bộ 131 điều dưỡng và hộ sinh các khoa lâm sàng tham gia nghiên cứu. Trong tổng số 131 đối tượng điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm sàng được khảo sát, chỉ có 53,4% người trả lời đúng toàn bộ kiến thức về vệ sinh  bề mặt. Tỷ lệ nhân viên y tế thực hiện đúng quy trình vệ sinh môi trường bề mặt TBYT là 61,1%. Tỷ suất chênh của không thực hành đúng trong nhóm không có kiến thức đúng so với nhóm có kiến thức đúng là 14,98 (6,18-36,31).Bệnh viện cần áp dụng các biện pháp đào tạo và giám sát việc thực hành vệ sinh môi trường bề mặt của điều dưỡng và hộ sinh.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00762

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế là các nhiễm khuẩn xảy ra trong quá trình  người bệnh (NB) được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) mà không hiện diện hoặc  ủ bệnh  khi nhập viện.  NKBV là một trong  các  nguyên  nhân  chủ  yếu  gây  nên  tình trạng bệnh nặng, tăng tỷ lệ tử vong và tăng chi phí cho các dịch vụ y tế trong bệnh viện. Tại Việt Nam,  NKBV  ảnh  hưởng  không  nhỏ  đến  chất lượngkhám,  chữabệnh.Tỷlệnhiễmkhuẩnbệnhviệndaođộngtừ6%đến12%[1].Tại  Việt  Nam,  nhậnthứcđượctầmquantrọngcủaviệcvệsinhbềmặt (MTBM),BộYtếđãban  hành  các  quy  định  quy  trình  vệ  sinh  môi trường  (VSMT)  như:  Quyết  định  4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 về việc ban hành hướng dẫn vệ  sinh  MTBM  khu  vực  phẫu  thuật [2];  Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt  các  hướng  dẫn  kiểm  soát  nhiễm  khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh [3]; tại Thông tư  16/2018/BYTngày  20/7/2018quyđịnhvềkiểmsoátnhiễmkhuẩn(KSNK)  trongcáccơsởkhámchữabệnhquyđịnh rõ việc tổ chức thực hiện, giám sát vệ sinh MTBM tại các cơ sở y tế là biện  pháp  bắt buộc  trong  việc  phòng  ngừa, KSNK bệnh viện[4].Nghiên cứuđược thực hiện với mục tiêumô tả kiến thức, thực hành quy trình vệ sinh bề mặt thiết bị y tế của cán bộ y tế các khoa lâm sàng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2019

Chi tiết bài viết
Từ khóa
kiến thức, thực hành, vệ sinh bề mặt thiết bị y tế, bệnh viện

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2013), Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến 2030, Hà Nội. 
2. Bộ Y tế (2015), Quyết định 4290/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu vực phẫu thuật, ban hành ngày 15/10/2015. 
3. Bộ Y tế (2017), Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh, ban hành ngày 28/8/2017. 
4. Bộ Y tế (2018), Thông tư 16/2018/BYT quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành ngày 20/7/2018.