Sự thay đổi kiến thức phòng chống tăng huyết áp ở các bệnh nhân quản lý điều trị tăng huyết áp bằng bảo hiểm y tế tại tuyến xã ở Hà Nội

Sự thay đổi kiến thức phòng chống tăng huyết áp ở các bệnh nhân quản lý điều trị tăng huyết áp bằng bảo hiểm y tế tại tuyến xã ở Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Tuấn, Phạm Văn Thao
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi kiến thức phòng chống tăng huyết áp (THA) ở các bệnh nhân quản lý điều trị THA tại tuyến xã ở Hà Nội giai đoạn 2014-2015. Nghiên cứu được tiến hành trên 438 bệnh nhân THA được quản lý điều trị tại hai trạm y tế huyện Sóc Sơn với thiết kế giả thực nghiệm, đánh giá trước sau can thiệp trên một nhóm. Bệnh nhân được lập hồ sơ quản lý điều trị, khám, tư vấn, phát thuốc tại trạm. Kiến thức phòng chống THA của bệnh nhân được đánh giá thông qua phỏng vấn trực tiếp trước và sau 1 năm can thiệp. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức đạt về yếu tố nguy cơ THA tăng từ 20,8% trước can thiệp lên 45,2% sau can thiệp (p<0,001); tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức đạt về biến chứng THA tăng từ 23,8% lên 83,8% sau can thiệp. Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức đạt về điều trị THA cũng tăng từ 25,6% trước can thiệp lên 74,2% sau can thiệp (p<0,001). Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức chung về phòng chống THA tăng từ 8,7% trước can thiệp lên 42,7% sau can thiệp (p<0,001). Can thiệp đã có hiệu quả trong việc tăng cường kiến thức phòng chống THA của bệnh nhân. Khuyến nghị: nên triển khai mô hình can thiệp ra địa bàn khác, mở rộng quản lý điều trị với cả bệnh nhân THA không có bảo hiểm y tế.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890