Mô tả góc xoay và góc nghiêng lồi cầu xương đùi trên bệnh nhân toại hóa khớp gối độ IV

Mô tả góc xoay và góc nghiêng lồi cầu xương đùi trên bệnh nhân toại hóa khớp gối độ IV/ Nguyễn Thành Luân.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ ĐA KHOA Khóa 2011 – 2017

Người hướng dẫn khoa học1. ThS. Nguyễn Huy Phương2. ThS. Nguyễn Trung Tuyến

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………. 1 Chương 1: T ỔNG QUAN TÀI LIỆU………………………………………………………… 3 1.1. Giải phẫu khớp gối ……………………………………………………………………… 3 1.1.1. Giải phẫu xương đùi……………………………………………………………… 4 1.1.2. Giải phẫu xương bánh chè …………………………………………………….. 5 1.1.3. Giải phẫu xương chày …………………………………………………………… 5 1.2. Trục cơ học và trục giải phẫu của khớp gối……………………………………. 5 1.3. Các trục giải phẫu lồi cầu xương đùi …………………………………………….. 6 1.3.1. Trục trước sau lồi cầu đùi ……………………………………………………… 6 1.3.2. Trục liên mỏm trên lồi cầu đùi……………………………………………….. 7 1.3.3. Trục sau lồi cầu xương đùi ……………………………………………………. 8 1.3.4. Các góc xoay tạo bởi các trục giải phẫu xương đùi…………………… 9 1.4. Chụp X-Quang toàn trục chi dưới…………………………………………………. 9 1.4.1. Nguyên lý tạo ảnh của X-quang……………………………………………… 9 1.4.2. Chỉ định chụp X-Quang toàn trục…………………………………………. 10 1.4.3. Tổn thương thấy trên phim X-quang toàn trục ……………………….. 10 1.4.4. Cách chụp phim X quang toàn trục ………………………………………. 10 1.5. Chụp CHT khớp gối………………………………………………………………….. 10 1.5.1. Nguyên lý tạo ảnh của CHT…………………………………………………. 10 1.5.2. Kĩ thuật chụp tiêu chuẩn ……………………………………………………… 11 1.5.3. Chỉ định chụp CHT khớp gối……………………………………………….. 11 1.5.4. Tổn thương của thoái hóa khớp trên CHT……………………………… 12 1.6. Chỉ định thay khớp gối toàn phần ……………………………………………….. 12 1.7. Kỹ thuật thay khớp gối toàn phần ……………………………………………….. 12 1.7.1. Kỹ thuật thay khớp gối toàn phần…………………………………………. 12

1.7.2. Các lát cắt xương ở đầu dưới xương đùi trong phẫu thuật TKGTP .. 13 1.8. Tình hình ứng dụng góc xoay và góc nghiêng trong TKGTP …………. 13 1.8.1. Tình hình thế giới……………………………………………………………….. 13 1.8.2. Tình hình Việt Nam ……………………………………………………………. 15 Chương 2: Đ ỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………….. 16 2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………….. 16 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân ……………………………………………. 16 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân ……………………………………………… 16 2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 16 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………….. 16 2.2.2. Phương tiện nghiên cứu ………………………………………………………. 17 2.3. Các chỉ số nghiên cứu ……………………………………………………………….. 22 2.3.1. Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu ……………………………………….. 22 2.3.2. Mô tả góc xoay lồi cầu xương đùi trên phim chụp cộng hưởng từ…. 22 2.3.3. Phân tích trên phim CHT và phim X-quang toàn trục chi dưới … 22 2.4. Xử lý số liệu …………………………………………………………………………….. 22 Chương 3: K ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………………………….. 23 3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu………………………………………… 23 3.1.1. Đặc điểm về tuổi ………………………………………………………………… 23 3.1.2. Phân bố về giới tính ……………………………………………………………. 24 3.1.3. Phân bố về vị trí chụp CHT và X quang toàn trục…………………… 25 3.2. Mô tả góc xoay lồi cầu xương đùi người Việt Nam trên phim chụp CHT.. 26 3.2.1. Số đo trung bình các góc xoay……………………………………………… 26 3.2.2. Số đo trung bình các góc xoay theo giới………………………………… 26 3.2.3. Số đo trung bình góc xoay theo vị trí…………………………………….. 27 3.3. Mô tả góc giữa trục cơ học và trục giải phẫu xương đùi người Việt Nam trên phim X-Quang toàn trục chi dưới ………………………………….. 27

Chương 4: B ÀN LUẬN……………………………………………………………………………. 29 4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu………………………………………… 29 4.1.1. Đặc điểm phân bố theo tuổi …………………………………………………. 29 4.1.2. Đặc điểm phân bố theo giới …………………………………………………. 30 4.1.3. Đặc điểm phân bố theo vị trí………………………………………………… 31 4.2. Mô tả các góc xoay lồi cầu xương đùi …………………………………………. 32 4.2.1. Số đo trung bình góc xoay lồi cầu xương đùi …………………………. 32 4.2.2. Số đo trung bình góc xoay lồi cầu đùi theo giới ……………………… 33 4.2.3. Số đo trung bình góc xoay lồi cầu đùi theo vị trí…………………….. 34 4.3. Số đo trung bình, theo vị trí và theo giới của góc tạo bởi trục cơ học và trục giải phẫu xương đùi trên phim X-Quang toàn trục…………………… 35 4.3.1. Số đo trung bình góc nghiêng trên phim X-quang toàn trục …….. 35 4.3.2. Số đo trung bình góc nghiêng theo giới trên phimX quang toàn trục . 36 4.3.3. Số đo trung bình góc nghiêng theo vị trí trên phimX quang toàn trục .. 37 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………… 39 KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………………….. 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………….. 41 PHỤ LỤC