Một số vấn đề về thuốc và bảo đảm công bằng trong cung ứng thuốc phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Tên bài báo:Một số vấn đề về thuốc và bảo đảm công bằng trong cung ứng thuốc phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Tác giả:    Lê Văn Truyền

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1996    Số:    8    Tập:    243    Trang:    6-10

Tóm tắt:    

Tìm hiểu một số vấn đề về thuốc và bảo đảo công bằng trong cung ứng thuốc phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: xác định vị trí, vai trò của thuốc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (CSBVSKND), những thách thức trong vấn đề cung ứng thuốc cho nhân dân, tăng cường vai trò của nhà nước, đảm bảo công bằng trong cung ứng thuốc cho nhân dân. Tất cả những vấn đề nêu trên đã được đề cập đến và là nội dung cơ bản của "Chính sách quốc gia về thuốc Việt Nam" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành ngày 20/6/1996.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00781

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890