MỘT SỐ YÊU CẦU GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO BÁC SĨ Ở HỌC VIỆN QUÂN Y HIỆN NAY

MỘT SỐ YÊU CẦU GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG ĐÀO TẠO BÁC SĨ Ở HỌC VIỆN QUÂN Y HIỆN NAY
Vũ Hoài Nam1
TÓM TẮT
Y đức là yếu tố nền tảng trong nhân cách của người bác sĩ quân đội, là điều kiện quan trọng nhất để người bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Đối với người bác sĩ, y đức không tự nhiên mà có, nó được hình thành và phát triển thông qua con đường giáo dục và hoạt động nghề nghiệp.
Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, sự đòi hỏi y đức của người bác sĩ cũng có sự phát triển, việc giáo dục y đức phải được quan tâm từ khi người bác sĩ đang trong quá trình đào tạo đại học. Do đó, để nâng cao chất lượng giáo dục y đức trong đào tạo bác sĩ hiện nay cần áp dụng nhiều biện pháp; trong đó, xây dựng chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục y đức cho học viên, sinh viên y khoa là rất quan trọng và đạt hiệu quả nhất.

Trên thế giới, vấn đề y đức và giáo dục y đức đã được nhiều tác giả nghiên cứu, tiêu biểu là các công trình: “Những lời giáo huấn về y đức, tiền đề của y học” của Pappworth M. H. (1978) [1]; “Vấn đề hàng đầu trong chăm sóc sức khoẻ” của Nigel C. H. Stott (1983) [2]; “Đạo đức trong thực hành y học” của Robet K. và cộng sự (1996) [3]. “Phương pháp lâm sàng” của Johnston C. Haughton P. (2007) [4]. “Nhận thức của sinh viên y khoa về chương trình giáo dục y đức” của Johnston C. và CS.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00033

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890