Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành tiêm chủng của bà mẹ tại trạm y tế phường Ngọc Hà

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành tiêm chủng của bà mẹ tại trạm y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2017
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang, Phạm Hữu Tiệp, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về tiêm chủng của các bà mẹ có con ≤ 36 tháng tuổi tại Trạm Y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2017. 167 bà mẹ có con ≤36 tháng tuổi tại Trạm Y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017 được phỏng vấn sử dụng phiếu hỏi chuẩn bị sẵn. Kết quả cho thấy nghề nghiệp và trình độ học vấn được xác định có liên quan đến kiến thức và thực hành về tiêm chủng của các bà mẹ. Cụ thể các bà mẹ là công/ viên chức có tỷ lệ có kiến thức và thực hành đạt với tỷ lệ cao hơn số bà mẹ làm các nghề khác; các bà mẹ có trình độ học vấn cao đẳng/đại học có kiến thức và thực hành tốt hơn so với các bà mẹ có trình độ học vấn trung học phổ thông với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Riêng yếu tố tiếp cận thông tin truyền thông có liên quan trực tiếp đến kiến thức về tiêm chủng của các bà mẹ (p<0,01). Tỷ lệ những bà mẹ thường xuyên tiếp cận các thông tin về tiêm chủng có kiến thức tốt cao gấp 2,3 lần các bà mẹ không thường xuyên tiếp cận thông tin về tiêm chủng. Những bà mẹ có kiến thức tốt thì có thực hành tốt cao gấp 1,8 lần những bà mẹ có kiến thức không tốt tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.