Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2016

Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2016
Tác giả: Trương Quang Đạt*, Hồ Văn Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2016. Kỹ thuật chọn mẫu nhiều giai đoạn. Các biến số chính là khám chữa bệnh tại trạm y tế, đặc điểm dân số, mức độ bệnh tật. Điều tra 3630 người và tỷ lệ người ốm trong vòng 4 tuần trước điều tra là 13,8%; tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế là 47,4% trong đó 100% người có thẻ bảo hiểm y tế. Người từ 16-60 tuổi, > 60 tuổi và nông dân khám chữa bệnh tại trạm y tế nhiều hơn so với người ≤ 6 tuổi với OR lần lượt là 2,1; 3,28 và 2,92 (p<0,05); nhóm không nghèo sử dụng dịch vụ ít hơn người nghèo và cận nghèo với OR = 0,61 (p<0,05); người bệnh mức độ vừa và nặng đến khám ít hơn người bệnh ở mức độ nhẹ với OR lần lượt là 0,4 và 0,4 (p<0,05); người xa trạm y tế từ 1-5 km và > 5 km đến khám ít hơn người gần trạm (< 1 km) với OR lần lượt là 0,55 và 0,32 (p<0,05). Kết luận: Có một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm y tế tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và những yếu tố này cần được xem xét trong việc nâng cao sự tiếp cận của người dân đối với trạm y tế cơ sở.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890