NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Nguyễn Chí Huynh*, Tô Gia Kiên*,**, Lê Nguyễn Thuỳ Khanh***, Nguyễn Thành Luân*,***
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Tại Việt Nam, một số khảo sát về năng lực quản lý của cán bộ quản lý bệnh viện đã được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế và dường như những năng lực quản lý cơ bản có vai trò trọng tâm trong cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng của hệ thống y tế lại ít được chú ý đến. Đó là một nhân tố thúc đấy nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu.

Mục tiêu: Khảo sát năng lực quản lý của cán bộ quản lý bệnh viện tuyến quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng – Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 169 cán bộ quản lý bệnh viện tại 5 bệnh viện tuyến quận huyện được lựa chọn ngẫu nhiên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng hoàn thành bộ câu hỏi tự điền bao gồm 3 phần: đặc tính nền, năng lực quản lý và nhu cầu đào tạo.

Kết quả: Điểm năng lực quản lý trung bình là 67,57 ± 4,19; 90,53% cán bộ quản lý bệnh viện thuộc loại năng lực trung bình-khá; 88,76% cán bộ quản lý bệnh viện có nhu cầu đào tạo.

Kết luận: Kết quả cho thấy cán bộ quản lý đã thực hiện tốt công việc của mình tuy nhiên vẫn còn một số khía cạnh năng lực cần phải cải thiện.

Bệnh viện là một cơ sở mang tính chất xã hội có vai trò chính là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Do đó, bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong công tác nâng cao sức khỏe cộng đồng(1). Nhưng bệnh viện đặc biệt là các cơ sở tuyến quận huyện luôn ở trong tình trạng khan hiếm nguồn lực một cách trầm trọng(2). Nếu bệnh viện muốn hoạt động hiệu quả thì công tác quản lý của cán bộ quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng đặc biệt là các cơ sở công ở những nước đang phát triển.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00258

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890