Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và ứng dụng lâm sàng của vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm

Tên đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và ứng dụng lâm sàng của vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm"
Mã số: 62720129 Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và Tạo hình.
Nghiên cứu sinh: Dương Mạnh Chiến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội
Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 30 xác với 60 tiêu bản và 35 bệnh nhân với 37 vạt đùi trước ngoài dạng chùm, luận án có những đóng góp mới sau:
– Mô tả được các vấn đề giải phẫu của nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài làm cơ sở tạo vạt đùi trước ngoài dạng chùm: với 60 tiêu bản, đã mô tả được về số lượng, nguyên uỷ và kích thước nhánh xuống, số lượng, kích thước, loại mạch và vị trí xuyên da của các nhánh xuyên động mạch mũ đùi ngoài.
Những số liệu kết quả đã được bàn luận thích đáng rồi và ra những kết luận.
– Về lâm sàng, can thiệp được thực hiện trên nhóm bệnh nhân có nguyên nhân, vị trí và thành phần mô bị tổn thương rất đa dạng. Số bệnh nhân này được tạo hình bằng các vạt dạng chùm da mỡ, da cân và da cơ có độ dày và kích thước thích hợp. Kết quả gần và xa đã chứng minh phương thức dùng vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm là hiệu quả và đáng tin cậy. Tính mới của đề tài thể
hiện ở việc tạo được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng quy trình sử dụng vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm trong tạo hình các khuyết tổ chức phức hợp đa dạng

Luận án nghiên cứu với hai mục đích một là mô tả đặc điểm giải phẫu của nhánh xuống động mạch mũ đùi ngoài và hai là đánh giá kết quả sử dụng vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm trong tạo hình. Đối tượng nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu giải phẫu được thực hiện trên 60 tiêu bản ở 30 xác. Nghiên cứu lâm sàng trên 35 bệnh nhân được tạo hình bằng 37 vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp nghiên cứu giải phẫu là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên xác phẫu tích với tiêu chuẩn lựa chọn là người Việt trưởng thành trên 18 tuổi với vùng đùi còn nguyên vẹn. Nghiên cứu lâm sàng theo hình thức mô tả các ca lâm sàng, hồi cứu và tiến cứu, thống kê, tổng hợp sau đó rút ra những nhận xét chung và kết luận.
Thu thập số liệu theo mẫu bệnh án nghiên cứu.
3. Các kết quả chính, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
Kết quả chính của nghiên cứu
Giải phẫu nhánh xuống: có tổng số 73 nhánh xuống trong đó 47 tiêu bản có 1 nhánh xuống và 13 tiêu bản đùi có 2 nhánh xuống. Chiều dài nhánh xuống ngoài là 262,7 ± 4,3mm, nhánh xuống trong là 196,9 ± 17,5mm. Nhánh xuống có tổng 880 nhánh bên trong đó 654 là nhánh cơ và 226 là nhánh xuyên. Trung bình mỗi nhánh xuống cho 3,1 ± 0,3 nhánh xuyên và 8,9 ± 0,2 nhánh cơ.
Nghiên cứu lâm sàng: Nguyên nhân tỏn thương đa dang, vị trí tổn thương chủ yếu ở đầu mặt cổ. Chiều dài vạt đùi trước ngoài dạng chùm trước khi chia trung bình2 là 203 ± 10 mm, chiều rộng vạt trung bình là 90 ± 4 mm. Mục đích tạo hình: 17 vạt (45,9%) tạo hình che phủ, 3 vạt dựng hình cơ quan, 1 vạt dùng để độn và 16 vạt (43,2%) tạo hình phối hợp. Chiều dài trung bình của vạt đơn sau khi chia là 105 ± 5 mm và chiều rộng trung bình là 72 ± 3 mm. Kết quả gần nơi nhận: tốt có 23 trường hợp, khá là 7, trung bình là 3 và kém là 4. Khám lại sau 3 tháng có 26 trường hợp xếp loại tốt, 5 khá, 1 trung bình và 5 kém. Kết quả gần nơi cho có 28 trường hợp xếp loại tốt, 7 khá, 1 trung bình và 1 kém. Khám lại sau 3 tháng có 30 trường hợp xếp loại tốt, 6 xếp loại khá và 1 trung bình.
Ý nghĩa khoa học
Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học vì đã đưa ra được cơ sở lý luận xác thực về giải phẫu nhánh xuống động mạch mũ đùi ngoài và vạt đùi trước ngoài. Đồng thời đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về ứng dụng của vạt đùi trước ngoài tự do dưới dạng chùm, là một chất liệu mới trong phẫu thuật tạo hình cho các khuyết phần mềm trên cơ thể.
Ý nghĩa thực tiễn
Từ những hiểu biết về mặt giải phẫu, trên thực tế lâm sàng đã giúp các phẫu thuật viên tự tin hơn trong công việc của mình trong trường hợp tiếp theo và khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa nghiên cứu giải phẫu và lâm sàng. Thực hiện nghiên cứu này trên số lượng bệnh nhân đủ lớn cho kết quả khả quan, có thể áp dụng vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm trong các cơ sở điều trị khác nhau