NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM VI-RADS TRONG ĐÁNH GIÁ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM VI-RADS TRONG ĐÁNH GIÁ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA
Lê Trọng Dũng1,2, Nguyễn Văn Thi2, Bùi Văn Giang1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh Viện K Trung Ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và phân loại theo thang điểm VI-RADS của ung thư bàng quang trên (UTBQ) cộng hưởng từ (CHT) và giá trị của thang điểm VI-RADS trong chẩn đoán ung thư bàng quang xâm lấn cơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: các bệnh nhân nghi ngờ ung thư bàng quang được chụp CHT đa thông số và phẫu thuật làm giải phẫu bệnh (GPB) từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022 tại Bệnh viện K Trung ương. Tất cả hình ảnh CHT được đọc và phân loại theo thang điểm VI-RADS trước phẫu thuật và so sánh với kết quả GPB. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính (PPV), giá trị dự đoán âm tính (NPV) và độ chính xác được tính cho các chuỗi xung và VI-RADS tổng thể. Đường cong ROC được thực hiện để xác định ngưỡng tối ưu cho chẩn đoán. Kết quả: Tổng cộng 36 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu với 52 khối u được phân loại theo thang diểm VI-RADS. Đa số bệnh nhân có 1 khối u chiếm tỷ lệ (27/36). Có 10 khối u xâm lấn cơ (19,2%) và 42 khối u không xâm lấn cơ (90,8%) trên GPB. Các khối u được phân loại VI-RADS 1 đều không xâm lấn cơ trong khi tất cả khối u phân loại VI-RADS 5 đều xâm lấn cơ. Thang điểm VI-RADS tổng thể cho ngưỡng VI-RADS > 2 có độ nhạy, độ đặc hiệu, PPV, NPV và độ chính xác lần lượt là 90%, 88,1%, 64,3%, 97,4%, 90,2%, cao hơn so với từng chuỗi xung riêng lẻ. Nếu chọn ngưỡng VI-RADS > 3 thì độ đặc hiệu và PPV tăng nhưng độ nhạy giảm. Diện tích dưới đường cong (AUC) cho thang điểm VI-RADS tổng thể là 0,94 chứng tỏ khả năng chẩn đoán tốt. Kết luận: Thang điểm VI-RADS có giá trị trong chẩn đoán ung thư bàng quang xâm lấn cơ với ngưỡng VI-RADS > 2.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02191

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836