Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục trong điều trị sốc tim do viêm cơ tim ở trẻ em

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục trong điều trị sốc tim do viêm cơ tim ở trẻ em. Luận văn Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục trong điều trị sốc tim do viêm cơ tim ở trẻ em, Tài liệu Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục trong điều trị sốc tim do viêm cơ tim ở trẻ em

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: T
ỔNG QUAN………………………………………………………………… 3
1.1. Viêm cơ tim……………………………………………………………………………….. 3
1.1.1. Dịch tễ học…………………………………………………………………………………………..3
1.1.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh…………………………………………………………4
1.1.3. Lâm sàng, cận lâm sàng ……………………………………………………………………….7
1.2. Sốc tim ……………………………………………………………………………………. 10
1.2.1. Định nghĩa …………………………………………………………………………………………10
1.2.2. Dịch tễ học sốc tim …………………………………………………………………………….11
1.2.3. Nguyên nhân ……………………………………………………………………………………..11
1.2.4. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán sốc tim…………………..13
1.2.5. Điều trị ………………………………………………………………………………………………15
1.3. Lọc máu liên tục……………………………………………………………………….. 18
1.3.1. Cơ chế vận chuyển các chất qua màng của CRRT ………………………………18
1.3.2. Áp dụng CRRT trong điều trị sốc ……………………………………………………….19
1.3.3. Biến chứng của lọc máu liên tục …………………………………………………………20
1.3.4. Các công trình nghiên cứu về lọc máu liên tục…………………………………….24
CHƢƠNG 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 28
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………….. 28
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn …………………………………………………………………………..28
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ……………………………………………………………………………..29
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ……………………………………………….. 29
2.3. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 29
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………………………29
2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu…………………………………………………….29
2.3.3. Nội dung nghiên cứu ………………………………………………………………………….29
2.3.4. Quy trình nghiên cứu………………………………………………………………………….30
2.3.5. Các biến số nghiên cứu ………………………………………………………………………33
2.3.6. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu……………………………………………………35
2.3.7. Xử lý số liệu ………………………………………………………………………………………36
2.3.8. Khống chế sai số ………………………………………………………………………………..36
2.3.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ……………………………………………………….36
CHƢƠNG 3: K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 38
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu …………………………………………… 38
3.1.1. Tuổi …………………………………………………………………………………………………..38
3.1.2.Giới…………………………………………………………………………………………………….39
3.1.3. Cân nặng……………………………………………………………………………………………39
3.1.4. Tình trạng nặng của bệnh nhân lúc vào viện………………………………………..39
3.1.5. Căn nguyên virus gây viêm cơ tim ……………………………………………………..40
3.1.6. Một số đặc điểm liên quan đến huyết động, chức năng tim lúc
vào viện………………………………………………………………………………………………………………41
3.2. Thay đổi chức năng các cơ quan trước và sau lọc máu …………………….. 42
3.2.1. Thay đổi chức năng hô hấp: chỉ số PaO
……………………………………..42
3.2.2. Sự thay đổi huyết động và chức năng timmạch trước sau lọc máu ………43
3.2.3. Sự thay đổi các chỉ số khác liên quan đến sốc trước và sau lọc máu……..46
3.2.4. Sự thay đổi xét nghiệm đánh giá chức năng thận trước sau lọc máu …….48
3.3. Một số thông số liên quan đến lọc máu ………………………………………….. 49
3.4. Kết quả điều trị ……………………………………………………………………………. 50
3.5. Biến chứng lọc máu……………………………………………………………………… 50
3.5.1. Các biến chứng thường gặp………………………………………………………………..50
3.5.2. Một số yếu tố liên quan đến biến chứng lọc máu…………………………………51
3.6. Các yếu tố liên quan đến tiên lượng tử vong trong lọc máu ………………. 56
3.6.1. Liên quan NT-proBNP với tiên lượng tử vong ……………………………………56
3.6.2. Liên quan một số yếu tố khác với tiên lượng tử vong…………………………..57
CHƢƠNG 4: B
ÀN LUẬN …………………………………………………………………. 58
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu………………………………………… 58
4.1.1. Tuổi …………………………………………………………………………………………………..58
4.1.2. Giới……………………………………………………………………………………………………59
4.1.3. Cân nặng……………………………………………………………………………………………60
4.1.4. Đặc điểm về tình trạng nặng của bệnh nhân lúc vào viện ……………………60
4.1.5. Một số chỉ số liên quan huyết động, chức năng timmạch lúc vào viện…61
4.1.6. Căn nguyên vi sinh gây nên viêm cơ tim…………………………………………….62
4.2. Hiệu quả của lọc máu với viêm cơ tim ………………………………………… 63
4.2.1. Hiệu quả lên hô hấp: Thay đổi PaO
2
/FiO
2
trước trong và sau lọc máu ….63
4.2.2. Thay đổi lên huyết động và các chỉ số liên quan chức năng timmạch ….64
4.2.3. Thay đổi một số chỉ số liên quan đến sốc trước và sau lọc……………………68
4.2.4. Thay đổi xét nghiệm chức năng thận trước và sau lọc máu ………………….71
4.3. Các thông số lọc máu liên tục …………………………………………………….. 72
4.4. Kết quả điều trị chung ……………………………………………………………….. 73
4.5. Biến chứng của lọc máu liên tục…………………………………………………. 73
4.5.1. Biến chứng thường gặp………………………………………………………………………73
4.5.2. Liên quan giữa biến chứng và một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng…….76
4.5.3. Biến chứng và tiên lượng tử vong……………………………………………………….78
4.6. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tiên lượng tử vong ………………. 78
4.6.1 Phân tích hồi qui đơn biến……………………………………………………………………78
4.6.2. Phân tích hồi qui đa biến…………………………………………………………………….79
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 81
HẠN CHẾ ĐỀ TÀI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1:
Nguyên nhân viêm cơ tim …………………………………………………………………….. 4
Bảng 1.2. Nguốc gốc, tác dụng chính của một số cytokin ………………………………………… 6
Bảng 2.1: Lựa chọn catheter theo cân nặng…………………………………………………………… 31
Bảng 2.2: Lựa chọn quả lọc theo cân nặng……………………………………………………………. 31
Bảng 2.3: Bổ sung kali dịch lọc theo nồng độ kali máu………………………………………….. 31
Bảng 2.4: Hướng dẫn điều chỉnh liều heparin theo APTT ………………………………………. 32
Bảng 3.1: Tình trạng nặng của bệnh nhân lúc vào viện ………………………………………….. 39
Bảng 3.2: Một số đặc điểm liên quan huyết động, chức năng tim mạch lúc
vào viện …………………………………………………………………………………………….. 41
Bảng 3.3: Thay đổi chỉ số liên quan chức năng tim mạch trước sau lọc……………………. 45
Bảng 3.4: Một số thông số liên quan đến lọc máu …………………………………………………. 49
Bảng 3.5: Kết quả điều trị …………………………………………………………………………………… 50
Bảng 3.6: Các biến chứng của lọc máu liên tục …………………………………………………….. 50
Bảng 3.7:
Liên quan hạ kali máu và một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng …………………… 51
Bảng 3.8:
Liên quan hạ huyết áp với một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng …………………… 52
Bảng 3.9:
Liên quan hạ thân nhiệt và một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng ………………….. 53
Bảng 3.10: Liên quan tắc quả lọc với một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng …………………… 54
Bảng 3.11: Biến chứng và nhóm tuổi …………………………………………………………………….. 55
Bảng 3.12: Biến chứng và tiên lượng tử vong…………………………………………………………. 55
Bảng 3.13: Phân tích đơn biến yếu tố tiên lượng tử vong …………………………………………. 57
Bảng 3.14: Phân tích đa biến yếu tố tiên lượng tử vong …………………………………………… 57

MÃ TÀI LIỆU

 

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890