Nghiên cứu hiệu quả điều trị và một số biến chứng của bệnh cầu cấp dòng lumpho trong giai đoạn tấn công tại khoa ung bướu bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu hiệu quả điều trị và một số biến chứng của bệnh cầu cấp dòng lumpho trong giai đoạn tấn công tại khoa ung bướu bệnh viện nhi trung ương

Luận văn bác sĩ nội trú Nghiên cứu hiệu quả điều trị và một số biến chứng của bệnh cầu cấp dòng lumpho trong giai đoạn tấn công tại khoa ung bướu bệnh viện nhi trung ương

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………….1
CHƢƠNG 1
:
TỔNG QUAN……………………………………………………………………………3
1.1. BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO……………………………………………………..3
1.2. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ALL GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG…………………………..9
1.3. MỘT SỐ ĐỘC TÍNH/ BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH DO HÓA TRỊ LIỆU….15
CHƢƠNG 2
:
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………20
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………..20
2.2. PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU………………………………..21
2.3. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU……………………………………………………..26
CHƢƠNG 3
:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………………………..27
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU……….27
3.2. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG……………………29
3.3. CÁC ĐỘC TÍNH/ BIẾN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ ….32
3.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘC TÍNH VÀ BIẾN CHỨNG………………………………..34
CHƢƠNG 4
:
BÀN LUẬN…………………………………………………………………………….48
4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU……….48
4.2. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG…………………………………………………….50
4.3. CÁC ĐỘC TÍNH/ BIẾN CHỨNG TRONG GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG……54
4.4. ĐẶC ĐIỂM ĐỘC TÍNH/ BIẾN CHỨNG……………………………………………..55
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………67
KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………..68
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC