Nghiên cứu hiệu quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên nhóm máu hồng cầu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu hiệu quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên nhóm máu hồng cầu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.Thalassemia là một bệnh lý di truyền phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam [1], [2], [3]. Nguyên nhân gây bệnh là do sự mất cân bằng của chuỗi globin, các chuỗi globin bị dư thừa dẫn đến sinh hồng cầu không hiệu quả, thiếu máu, biến dạng xương và tăng hấp thu sắt từ đường tiêu hóa [4].
Hiện nay, truyền máu và thải sắt sớm, định kỳ là phương pháp điều trị chính, hiệu quả nhất và có thể cải thiện được chất lượng sống cho bệnh nhân (BN) thalassemia [1]. Truyền máu nhiều lần là một trong những nguyên nhân chính sinh ra kháng thể bất thường (KTBT), dẫn đến phản ứng (PƯ) truyền máu và truyền máu không hiệu quả cho BN. Khi BN có KTBT thì việc tìm kiếm các đơn vị máu tương thích rất khó khăn, có thể gây chậm trễ truyền máu cho BN ở những lần truyền máu tiếp theo do không tìm được đơn vị máu hòa hợp. Truyền máu hòa hợp kháng nguyên hồng cầu (HHKNHC) là một biện pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ sinh KTBT, hồng cầu (HC) người cho truyền vào s  được tồn tại trong lòng mạch mà không bị phá hủy bởi các KTBT, nhờ vậy s  giúp cho BN giảm được cả số lần truyền máu, số lần vào viện và tình trạng ứ sắt do truyền máu [1], [5].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2021.00329

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hiện nay, truyền máu HHKNHC cho BN thalassemia đã và đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, tác giả Daniel đã thực hiện một nghiên cứu kéo dài 13 năm (từ 1993 đến 2006) để đánh giá hiệu quả của việc truyền máu HHKNHC trên BN thalassemia và BN bị bệnh lý huyết sắc tố tại Colorado; Tác giả đã cho thấy: những BN được xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D, C, c, E, e), hệ Kell (K, k), hệ Duffy (Fya, Fyb), hệ Kidd (Jka, Jkb), hệ Lewis (Lea, Leb), hệ MNS (M, N, S, s) và thực hiện truyền máu hòa hợp những kháng nguyên (KN) của các hệ nhóm máu này thì chỉ có 3,85% BN sinh KTBT, giảm 50% so với nhóm BN chỉ được truyền máu hòa hợp nhóm máu hệ ABO, Rh(D) ở giai đoạn trước đó [6]. Nghiên cứu của tác giả2 Ameen và các đồng nghiệp (2009) tại Ả rập cũng đã cho thấy BN được truyền máu hòa hợp KN của hệ Rh (D, C, c, E, e) và Kell (K) thì thấy tỷ lệ sinh KTBT là 23,6% thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BN chỉ được truyền máu hòa hợp nhóm máu hệ ABO và Rh(D) [7].
Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (HHTMTW), với sự ra đời của ngân hàng máu dự bị vào năm 2007 đã cung cấp cơ sở dữ liệu để lựa chọn những người hiến máu có kiểu hình (KH) phù hợp, từ đó sản xuất được các bộ panel hồng cầu sàng lọc và định danh KTBT cung cấp cho toàn quốc giúp đảm bảo an toàn truyền máu về mặt miễn dịch cho người bệnh. Cũng nhờ có ngân hàng máu dự bị mà việc lựa chọn và truyền máu HHKNHC cho BN thalassemia đã bắt đầu được thực hiện từ năm 2011 và ngày càng được mở rộng. Với việc thực hiện đầy đủ xét nghiệm sàng lọc, định danh KTBT trước truyền máu và lựa chọn, truyền máu HHKNHC cho BN, tỷ lệ KTBT ở BN thalassemia đã giảm rõ rệt, cụ thể: tỷ lệ KTBT ở BN thalassemia giai đoạn 2009 – 2011 là 13,8% [8], giai đoạn 2011-2013 là 10,6% [9], giai đoạn 2013 – 2015 là 5,7% [10] và bước đầu đã mang lại kết quả điều trị cho người bệnh. Để đánh giá một cách đầy đủ hiệu quả của phương pháp này, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên nhóm máu hồng cầu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương” với hai mục tiêu sau:
1. Xác định tỷ lệ kháng nguyên hồng cầu của một số hệ nhóm máu ABO, Rh, Lewis, Kell, Kidd, MNS, Lutheran, Duffy, P1PK ở bệnh
nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
2. Phân tích kết quả lựa chọn và hiệu quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên hồng cầu cho bệnh nhân thalassemia

MỤC LỤC
MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………….. i
DANH MỤC CÁC BẢNG …………………………………………………………………..vi
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………ix
DANH MỤC SƠ ĐỒ …………………………………………………………………………..ix
DANH MỤC CÁC HÌNH ……………………………………………………………………. x
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………………………..xi
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………….. 3
1.1. Đặc điểm một số hệ nhóm máu hồng cầu và ý nghĩa lâm sàng …….. 3
1.1.1. Hệ nhóm máu ABO……………………………………………………………………………………….. 4
1.1.2. Hệ nhóm máu Rh ………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.3. Hệ nhóm máu Lewis……………………………………………………………………………………… 5
1.1.4. Hệ nhóm máu Kell………………………………………………………………………………………… 5
1.1.5. Hệ nhóm máu Kidd……………………………………………………………………………………….. 6
1.1.6. Hệ nhóm máu MNS ………………………………………………………………………………………. 7
1.1.7. Hệ nhóm máu Lutheran ………………………………………………………………………………… 7
1.1.8. Hệ nhóm máu Duffy………………………………………………………………………………………. 8
1.1.9. Hệ nhóm máu P1PK……………………………………………………………………………………… 8
1.2. Kháng thể bất thƣờng………………………………………………………………. 10
1.2.1. Khái niệm……………………………………………………………………………………………………. 10
1.2.2. Cơ chế sinh kháng thể bất thường ……………………………………………………………….. 10
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh kháng thể bất thường……………………………. 11
1.2.4. Các phản ứng truyền máu do kháng thể bất thường……………………………………… 15
1.3. Bệnh thalassemia……………………………………………………………………… 21
1.3.1. Định nghĩa………………………………………………………………………………………………….. 21
1.3.2. Phân loại…………………………………………………………………………………………………….. 22
1.3.2.1. Phân loại theo thể bệnh và mức độ bệnh ……………………………………………………… 22ii
1.3.2.2. Phân loại bệnh theo nguyên tắc điều trị truyền máu …………………………………….. 23
1.3.3. Cơ chế bệnh sinh…………………………………………………………………………………………. 23
1.3.4. Điều trị……………………………………………………………………………………………………….. 24
1.4. Truyền máu hòa hợp kháng nguyên hồng cầu cho bệnh nhân
thalassemia……………………………………………………………………………………….. 25
1.4.1. Tỷ lệ kháng nguyên hồng c u của một số hệ nhóm máu ở bệnh nhân thalassemia
………………………………………………………………………………………………… 25
1.4.2. Tỷ lệ kháng thể bất thường và tình hình truyền máu hòa hợp kháng nguyên hồng
c u cho bệnh nhân thalassemia ………………………………………………………………………………… 27
1.4.3. Vấn đề cung cấp đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên hồng c u cho bệnh nhân 34
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 37
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ………………………………………………………………. 37
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………………….. 37
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu………………………………………………………………… 38
2.1.3. Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên hồng c u……………….. 38
2.1.4. Tiêu chuẩn lưu trữ đơn vị máu…………………………………………………………………….. 39
2.1.5. Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ thiếu máu …………………………………………………….. 40
2.1.6. Tiêu chuẩn kết thúc một đợt điều trị …………………………………………………………….. 40
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………. 40
2.2.1. Mục tiêu 1: Xác định tỷ lệ kháng nguyên hồng c u của một số hệ nhóm máu ở
bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ………………………. 40
2.2.1.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 40
2.2.1.2. M u và cách chọn m u ……………………………………………………………………………….. 40
2.2.1.3. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………………………………….. 41
2.2.1.4. Kỹ thuật thu thập số liệu ……………………………………………………………………………… 42
2.2.1.5. Các bước tiến hành nghiên cứu …………………………………………………………………… 42
2.2.1.6. Các xét nghiệm thực hiện trong nghiên cứu mục tiêu 1 ………………………………… 42
2.2.1.7. Phương tiện nghiên cứu sử dụng trong mục tiêu 1 ……………………………………….. 44iii
2.2.2. Mục tiêu 2: Phân tích kết quả lựa chọn và hiệu quả truyền máu hòa hợp một số
kháng nguyên hồng c u cho bệnh nhân thalassemia………………………………………………….. 44
2.2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 44
2.2.2.2. M u và cách chọn m u ……………………………………………………………………………….. 44
2.2.2.3. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………………………………….. 44
2.2.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu ……………………………………………………………………………… 45
2.2.2.5. Các bước tiến hành nghiên cứu …………………………………………………………………… 45
2.2.2.6. Các xét nghiệm thực hiện trong nghiên cứu mục tiêu II………………………………… 51
2.2.2.7. Phương tiện nghiên cứu sử dụng trong mục tiêu II……………………………………….. 53
2.3. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………… 54
2.4. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………. 55
2.5. Sơ đồ nghiên cứu theo mục tiêu………………………………………………… 56
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………………………. 57
3.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu ……………………………….. 57
3.1.1. Đặc điểm về giới của đối tượng nghiên cứu…………………………………………………. 57
3.1.2. Đặc điểm về tuổi và thể bệnh của đối tượng nghiên cứu……………………………….. 57
3.2. Xác định tỷ lệ kháng nguyên hồng cầu của một số hệ nhóm máu
ABO, Rh, Lewis, Kell, Kidd, MNS, Lutheran, Duffy, P1PK ở bệnh nhân
thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng………………… 58
3.2.1. Hệ ABO………………………………………………………………………………………………………. 58
3.2.2. Hệ Rh …………………………………………………………………………………………………………. 58
3.2.3. Hệ Lewis …………………………………………………………………………………………………….. 59
3.2.4. Hệ Kell……………………………………………………………………………………………………….. 60
3.2.5. Hệ Kidd………………………………………………………………………………………………………. 61
3.2.6. Hệ MNS ……………………………………………………………………………………………………… 62
3.2.7. Hệ Lutheran ……………………………………………………………………………………………….. 63
3.2.8. Hệ Duffy……………………………………………………………………………………………………… 64
3.2.9. Hệ P1PK…………………………………………………………………………………………………….. 65
3.2.10. Một số kiểu hình nhóm máu hay gặp ở bệnh nhân thalassemia …………………….. 66iv
3.3. Phân tích kết quả lựa chọn và hiệu quả truyền máu hòa hợp một số
kháng nguyên hồng cầu cho bệnh nhân thalassemia…………………………… 66
3.3.1. Kết quả lựa chọn đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên hồng c u cho bệnh nhân
thalassemia………………………………………………………………………………………………………………. 66
3.3.2. Hiệu quả truyền đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên hồng c u cho bệnh nhân
thalassemia………………………………………………………………………………………………………………. 73
Chƣơng 4. BÀN LUẬN ………………………………………………………………………… 84
4.1. Bàn luận về đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu……………… 84
4.1.1. Đặc điểm về giới của đối tượng nghiên cứu…………………………………………………. 84
4.1.2. Đặc điểm về tuổi và thể bệnh của đối tượng nghiên cứu……………………………….. 84
4.2. Bàn luận về tỷ lệ kháng nguyên hồng cầu của một số hệ nhóm máu
ABO, Rh, Lewis, Kell, Kidd, MNS, Lutheran, Duffy, P1PK ở bệnh nhân
thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng………………… 85
4.2.1. Tỷ lệ nhóm máu hệ ABO gặp ở bệnh nhân thalassemia………………………………… 85
4.2.2. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Rh gặp ở bệnh nhân thalassemia…….. 86
4.2.3. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Lewis gặp ở bệnh nhân thalassemia .. 88
4.2.4. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Kell gặp ở bệnh nhân thalassemia ….. 89
4.2.5. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Kidd gặp ở bệnh nhân thalassemia …. 90
4.2.6. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ MNS gặp ở bệnh nhân thalassemia…. 91
4.2.7. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Lutheran gặp ở bệnh nhân thalassemia94
4.2.8. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ Duffy gặp ở bệnh nhân thalassemia… 94
4.2.9. Tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của hệ P1PK gặp ở bệnh nhân thalassemia .. 96
4.2.10. Một số kiểu hình hay gặp ở bệnh nhân thalassemia ……………………………………… 96
4.3. Bàn luận về kết quả lựa chọn và hiệu quả truyền máu hòa hợp một
số kháng nguyên hồng cầu cho bệnh nhân thalassemia ………………………. 97
4.3.1. Bàn luận về kết quả lựa chọn đơn vị máu hòa hợp một số kháng nguyên hồng
c u cho bệnh nhân thalassemia ………………………………………………………………………………… 97v
4.3.2. Bàn luận về hiệu quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên hồng c u cho
bệnh nhân thalassemia…………………………………………………………………………………………….106
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 120
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………. 122
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ……. 123
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 12

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Đặc điểm một số kháng thể có ý nghĩa lâm sàng ………………………. 9
Bảng 1.2. Bảng tính lượng máu cần truyền …………………………………………… 25
Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi và thể bệnh của đối tượng nghiên cứu (n=240) . 57
Bảng 3.2. Tỷ lệ kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh (n=240).. 58
Bảng 3.3. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Rh (n=240)……………… 59
Bảng 3.4. Tỷ lệ kháng nguyên Lea và Leb của hệ nhóm máu Lewis (n=240)59
Bảng 3.5. Tỷ lệ kháng nguyên K và k của hệ nhóm máu Kell (n=240) …….. 60
Bảng 3.6. Tỷ lệ kháng nguyên Jka, Jkb của hệ nhóm máu Kidd (n=240)……. 61
Bảng 3.7. Tỷ lệ kháng nguyên M, N, S, s, Mia của hệ nhóm máu MNS
(n=240)……………………………………………………………………………………………… 62
Bảng 3.8. Tỷ lệ kháng nguyên Lua, Lub của hệ nhóm máu Lutheran (n=240)
…………………………………………………………………………………………………………. 63
Bảng 3.9. Tỷ lệ kháng nguyên Fya, Fyb của hệ nhóm máu Duffy (n=240) … 64
Bảng 3.10. Tỷ lệ kháng nguyên P1 của hệ nhóm máu P1PK (n=240)……….. 65
Bảng 3.11. Một số kiểu hình nhóm máu hay gặp ở bệnh nhân thalassemia.. 66
Bảng 3.12. Số lượng kiểu hình và kháng nguyên âm tính trung bình của một
bệnh nhân (n=142) ……………………………………………………………………………… 67
Bảng 3.13. Khả năng tìm được người hiến máu trong ngân hàng máu dự bị có
các kháng nguyên hồng cầu hòa hợp với bệnh nhân (n=142) …………………… 67
Bảng 3.14. Khả năng tìm được người hiến máu hòa hợp trong ngân hàng máu
dự bị đối với một số tổ hợp kháng nguyên âm tính thường gặp ở bệnh nhân
thalassemia ………………………………………………………………………………………… 68
Bảng 3.15. Tình hình huy động người hiến máu ……………………………………. 68
Bảng 3.16. Tỷ lệ đáp ứng đơn vị khối hồng cầu hòa hợp kháng nguyên hồng
cầu ……………………………………………………………………………………………………. 70vii
Bảng 3.17. Số lượng đơn vị khối hồng cầu hòa hợp kháng nguyên hồng cầu
đã lựa chọn được cho bệnh nhân…………………………………………………………… 70
Bảng 3.18. Tình hình chọn đơn vị máu cho bệnh nhân theo số lượng kháng
nguyên hồng cầu hòa hợp…………………………………………………………………….. 70
Bảng 3.19. Tình hình chọn đơn vị máu cho bệnh nhân theo số lượng kháng
nguyên hồng cầu không hòa hợp ………………………………………………………….. 71
Bảng 3.20. Kết quả chọn đơn vị máu hòa hợp theo một số tổ hợp kháng
nguyên âm tính thường gặp ở bệnh nhân thalassemia ……………………………… 72
Bảng 3.21. Kết quả phản ứng hòa hợp ở 3 điều kiện………………………………. 73
Bảng 3.22. Mức độ thiếu máu của bệnh nhân thalassemia (n=142)………….. 73
Bảng 3.23. Một số chỉ số hóa sinh của bệnh nhân ở thời điểm trước truyền
máu và sau một đợt điều trị (n=142)……………………………………………………… 74
Bảng 3.24. Khoảng thời gian giữa hai lần truyền máu (n=142) ……………….. 76
Bảng 3.25. Phản ứng truyền máu ở bệnh nhân thalassemia được truyền máu
hòa hợp kháng nguyên hồng cầu (n=142)………………………………………………. 77
Bảng 3.26. Tỷ lệ bệnh nhân có kháng thể bất thường trước khi thực hiện
truyền máu hòa hợp kháng nguyên hồng cầu (n=142) …………………………….. 77
Bảng 3.27. Tỷ lệ bệnh nhân sinh kháng thể bất thường sau truyền máu hòa
hợp kháng nguyên hồng cầu (n=142)…………………………………………………….. 78
Bảng 3.28. Theo dõi sinh kháng thể bất thường ở những bệnh nhân truyền
máu không hòa hợp hoàn toàn kháng nguyên hồng cầu …………………………… 78
Bảng 3.29. Kết quả xác định một số kháng nguyên hồng cầu của bệnh nhân
số 1 …………………………………………………………………………………………………… 79
Bảng 3.30. Kết quả lựa chọn và truyền đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên
hồng cầu của bệnh nhân số 1 (từ 6/2014 đến 4/2020) ……………………………… 80
Bảng 3.31. Kết quả xác định một số kháng nguyên hồng cầu ngoài hệ ABO
của bệnh nhân số 2 ……………………………………………………………………………… 81viii
Bảng 3.32. Kết quả lựa chọn và truyền đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên
hồng cầu của bệnh nhân số 2 (từ 4/2012 đến 4/2020) ……………………………… 81
Bảng 3.33. Kết quả xác định một số kháng nguyên hồng cầu của bệnh nhân
số 3 …………………………………………………………………………………………………… 82
Bảng 3.34. Kết quả lựa chọn và truyền đơn vị máu hòa hợp kháng nguyên
hồng cầu của bệnh nhân số 3 (từ 8/2015 đến 4/2020) ……………………………… 83
Bảng 4.1. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên của hệ Rh ở bệnh nhân
thalassemia ………………………………………………………………………………………… 86
Bảng 4.2. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên của hệ Rh ở bệnh nhân
thalassemia và người hiến máu …………………………………………………………….. 87
Bảng 4.3. So sánh tỷ lệ một số kiểu hình của hệ Rh ở bệnh nhân thalassemia
với người hiến máu …………………………………………………………………………….. 87
Bảng 4.4. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên và kiểu hình của hệ Lewis ở
bệnh nhân thalassemia với người hiến máu ……………………………………………. 88
Bảng 4.5. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên và kiểu hình của hệ Kidd ở
bệnh nhân thalassemia với người hiến máu ……………………………………………. 90
Bảng 4.6. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên ……………………………………….. 92
Bảng 4.7. So sánh tỷ lệ một số kiểu hình của hệ MNS ở bệnh nhân
thalassemia với người hiến máu……………………………………………………………. 93
Bảng 4.8. So sánh tỷ lệ một số kháng nguyên và kiểu hình …………………….. 95
Bảng 4.8. Tỷ lệ một số kháng nguyên âm tính ở người hiến máu ………….. 104
Bảng 4.9. Số lượng đơn vị máu cần chọn ngẫu nhiên …………………………… 105
Bảng 4.10. So sánh sự thay đổi lượng huyết sắc tố trước và sau truyền máu ở
bệnh nhân thalassemia……………………………………………………………………….. 107ix
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Đặc điểm về giới của đối tượng nghiên cứu (n=240) ……………. 57
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ các nhóm máu hệ ABO (n=240) ………………………………… 58
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Lewis (n=240)………. 60
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Kell (n=240)…………. 61
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Kidd (n=240) ……….. 62
Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu MNS (n=240)……….. 63
Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Lutheran (n=240) ….. 64
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ một số kiểu hình của hệ nhóm máu Duffy (n=240)………. 65
Biểu đồ 3.9. Một số khó khăn khi huy động người hiến máu dự bị …………… 69
Biểu đồ 3.10. Sự thay đổi lượng huyết sắc tố của bệnh nhân ở thời điểm trước
truyền máu và sau một đợt điều trị (n=142)……………………………………………. 74
Biểu đồ 3.11. Tổng thể tích máu phải truyền trong một đợt điều trị của một
bệnh nhân (ml) (n=142) ………………………………………………………………………. 75
Biểu đồ 3.12. Thể tích máu truyền/ kg cân nặng trong một đợt điều trị của một
bệnh nhân (ml/ kg) (n=142) …………………………………………………………………. 7