Nghiên cứu một số biến đổi di truyền và liên quan tới kết quả điều trị sớm ở bệnh lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu một số biến đổi di truyền và liên quan tới kết quả điều trị sớm ở bệnh lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000.Lơ xê mi cấp dòng lympho (Acute Lymphoblastic Leukemia – ALL) là bệnh lý tăng sinh ác tính của các tế bào dòng lympho của hệ thống tạo máu. ALL xảy ra với tỷ lệ mắc khoảng 1-1,5 trên 100.000 người [1]. Theo các thống kê trên thế giới cũng như ở Việt Nam, bệnh ALL là bệnh ác tính thường gặp nhất ở trẻ em, chiếm khoảng 80% của tất cả các bệnh lơ xê mi ở trẻ [2].
Theo thống kê tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 6.000 bệnh nhân ALL mới, hơn một nửa trong số đó là trẻ em [1]. Lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất ở trẻ em là 4 – 5 tuổi, với tỷ lệ mắc khoảng 4-5 trên 100.000 trẻ [1].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2021.00130

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Cùng với sự tiến bộ của phương pháp miễn dịch và các kỹ thuật di truyền – sinh học phân tử, việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi đáp ứng ALL hiện nay có những bước tiến vượt bậc [3],[4],[5]. Xác định các biến đổi di truyền đặc trưng nhằm tiên lượng, xếp loại nguy cơ bệnh có vai trò đặc biệt [6]. Các phác đồ điều trị ALL mà đặc biệt là ALL ở trẻ em được áp dụng hiện nay đều dựa trên các chia nhóm nguy cơ, trong đó xếp loại miễn dịch, xếp loại nguy cơ theo biến đổi di truyền là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn phác đồ điều trị. Các phác đồ điều trị theo chia nhóm nguy cơ ngày càng chứng minh được hiệu quả. Xác suất sống thêm toàn bộ đã tăng lên đều đặn kể từ những năm đầu của thập niên 1960 đến nay, từ xấp xỉ 10% đã lên đến gần 80% trong các nghiên cứu [7]. Theo nghiên cứu của Hunger P Stephen và cộng sự, xác suất sống thêm 5 năm không bệnh ở trẻ em ALL tại Mỹ từ năm 2006-2009 thậm chí đã đạt được tỷ lệ lên đến trên 90% [1].
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy, có những biến đổi di truyền đặc trưng cho dòng tế bào lympho B hay T. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng bệnh, đồng thời giúp xác định tồn dư tối thiểu của bệnh ngày càng chính xác [8],[9],[10].2
Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu về ALL trẻ em đặc biệt các nghiên cứu về đánh giá kết quả điều trị đã được tiến hành cho thấy hiệu quả điều trị ALL ở trẻ em tại Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao [11],[12],[13]. Một số nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật trong chẩn đoán và xác định tồn dư tối thiểu của bệnh ALL cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh nhi [3],[4],[14]. Tuy nhiên, tại Việt Nam còn ít các nghiên cứu chuyên sâu về biến đổi di truyền các thể ALL trẻ em và mối liên quan của các biến đổi di truyền tới kết quả điều trị. Để góp phần tìm hiểu những đặc điểm sinh học, biến đổi di truyền ở trẻ mắc ALL tại Việt Nam, đánh giá hiệu
quả phác đồ điều trị và mối liên quan với các biến đổi di truyền đặc trưng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, chúng tôi thực hiện đề tài:
Nghiên cứu một số biến đổi di truyền và liên quan tới kết quả điều trị sớm ở bệnh lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000” với hai mục tiêu sau:
1. Xác định các bất thường nhiễm sắc thể và đột biến dung hợp một số gen liên quan đến bệnh lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong thời gian 2016 – 2019.
2. Đánh giá kết quả điều trị sớm và mối liên quan với các bất thường nhiễm sắc thể, đột biến dung hợp một số gen ở trẻ mắc bệnh lơ xê mi cấp dòng lympho theo phác đồ FRALLE 2000 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong thời gian 2016 – 2019

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………….. 3
1.1. BỆNH SINH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG LYMPHO…………………………… 3
1.1.1. Vai trò của biến đổi di truyền trong bệnh sinh lơ xê mi cấp dòng
lympho trẻ em……………………………………………………………………………… 3
1.1.2. Vai trò của yếu tố môi trường trong bệnh sinh lơ xê mi cấp ……………… 5
1.2. TỔNG QUAN VỀ LƠ XÊ MI CẤP DÒNG LYMPHO TRẺ EM……. 7
1.2.1. Dịch tễ học………………………………………………………………………………….. 7
1.2.2. Chẩn đoán lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em ………………………………….. 7
1.2.3. Xếp loại lơ xê mi cấp dòng lympho ở trẻ em…………………………………… 9
1.2.4. Nguyên tắc và các phương pháp điều trị……………………………………….. 13
1.2.5. Một số yếu tố tiên lượng lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em…………….. 15
1.3. MỘT SỐ BIẾN ĐỔI DI TRUYỀN LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƢỢNG……………………….. 17
1.3.1. Bất thường di truyền trong lơ xê mi cấp dòng lympho B ………………… 17
1.3.2. Bất thường di truyền trong lơ xê mi cấp dòng lympho T ………………… 24
1.4. PHÁC ĐỒ FRALLE 2000 TRONG ĐIỀU TRỊ LƠ XÊ MI CẤP
DÒNG LYMPHO TRẺ EM. ……………………………………………………….. 30
1.4.1. Xếp loại nhóm nguy cơ điều trị theo phác đồ FRALLE 2000………….. 30
1.4.2. Điều trị các nhóm trong phác đồ FRALLE 2000……………………………. 31
1.5. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU TRỊ LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM ……………………………………………………………………. 32
1.5.1. Nghiên cứu về điều trị lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em trên thế giới…. 32
1.5.2. Nghiên cứu về điều trị lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em tại Việt Nam …… 35
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 36
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU……………………………………………………… 36
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhi ……………………………………………………… 362.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhi ……………………………………………………….. 36
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………… 36
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………. 36
2.2.2. Cỡ mẫu …………………………………………………………………………………….. 37
2.2.3. Nội dung và các thông số nghiên cứu …………………………………………… 37
2.2.4. Vật liệu và kỹ thuật nghiên cứu …………………………………………………… 40
2.2.5. Các tiêu chuẩn xếp loại và đánh giá đáp ứng…………………………………. 42
2.2.6. Tóm tắt phác đồ FRALLE 2000 sử dụng trong nghiên cứu …………….. 50
2.2.7. Phân tích, xử lý số liệu ……………………………………………………………….. 55
2.2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ………………………………………………… 55
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ……………………………………………………………………. 58
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHI NGHIÊN CỨU ….. 58
3.1.1. Đặc điểm về tuổi ……………………………………………………………………….. 58
3.1.2. Đặc điểm về giới ……………………………………………………………………….. 59
3.1.3. Đặc điểm xếp loại miễn dịch……………………………………………………….. 59
3.2. XÁC ĐỊNH BẤT THƢỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN DUNG
HỢP MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE 2000 …………………… 60
3.2.1. Đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể và đột biến dung hợp một số gen…. 60
3.2.2. Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm lơ xê mi cấp dòng lympho B
theo nhóm nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T …………. 65
3.2.3. Liên quan giữa nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng
lympho B và xếp loại nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 ….. 73
3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE
2000 VÀ LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ BẤT THƢỜNG DI TRUYỀN…. 74
3.3.1. Đánh giá kết quả điều trị sớm nhóm bệnh nhi nghiên cứu ………………. 74
3.3.2. Đánh giá kết quả điều trị sớm các nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền
lơ xê mi cấp dòng lympho B ……………………………………………………….. 85
3.3.3. Liên quan giữa một số yếu tố với xác suất sống còn ………………………. 95CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 97
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHI NGHIÊN CỨU ….. 97
4.1.1. Đặc điểm về tuổi ……………………………………………………………………….. 97
4.1.2. Đặc điểm về giới ……………………………………………………………………….. 98
4.1.3. Đặc điểm xếp loại thể bệnh theo dấu ấn miễn dịch ………………………… 98
4.2. XÁC ĐỊNH BẤT THƢỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN DUNG
HỢP MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE 2000………………….. 100
4.2.1. Đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể và đột biến dung hợp một số gen…….. 100
4.2.2. Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm các nhóm lơ xê mi cấp dòng
lympho B theo nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T …. 109
4.2.3. Liên quan giữa nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng
lympho B và xếp loại nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 … 114
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE
2000 VÀ LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ BẤT THƢỜNG DI TRUYỀN.. 114
4.3.1. Đánh giá đáp ứng sớm với điều trị……………………………………………… 114
4.3.2. Đánh giá đáp ứng sau điều trị tấn công……………………………………….. 117
4.3.3. Đánh giá tồn dư tối thiểu của bệnh …………………………………………….. 120
4.3.4. Chia nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 sau đánh giá đáp ứng
sớm với điều trị. ………………………………………………………………………. 121
4.3.5. Tỷ lệ tái phát sau điều trị…………………………………………………………… 122
4.3.6. Xác suất sống còn…………………………………………………………………….. 124
4.3.7. Liên quan của một số yếu tố đến xác suất sống còn ……………………… 130
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 132
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………. 134
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤ2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhi ……………………………………………………….. 36
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………… 36
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………. 36
2.2.2. Cỡ mẫu …………………………………………………………………………………….. 37
2.2.3. Nội dung và các thông số nghiên cứu …………………………………………… 37
2.2.4. Vật liệu và kỹ thuật nghiên cứu …………………………………………………… 40
2.2.5. Các tiêu chuẩn xếp loại và đánh giá đáp ứng…………………………………. 42
2.2.6. Tóm tắt phác đồ FRALLE 2000 sử dụng trong nghiên cứu …………….. 50
2.2.7. Phân tích, xử lý số liệu ……………………………………………………………….. 55
2.2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ………………………………………………… 55
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ……………………………………………………………………. 58
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHI NGHIÊN CỨU ….. 58
3.1.1. Đặc điểm về tuổi ……………………………………………………………………….. 58
3.1.2. Đặc điểm về giới ……………………………………………………………………….. 59
3.1.3. Đặc điểm xếp loại miễn dịch……………………………………………………….. 59
3.2. XÁC ĐỊNH BẤT THƢỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN DUNG
HỢP MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE 2000 …………………… 60
3.2.1. Đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể và đột biến dung hợp một số gen…. 60
3.2.2. Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm lơ xê mi cấp dòng lympho B
theo nhóm nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T …………. 65
3.2.3. Liên quan giữa nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng
lympho B và xếp loại nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 ….. 73
3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE
2000 VÀ LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ BẤT THƢỜNG DI TRUYỀN…. 74
3.3.1. Đánh giá kết quả điều trị sớm nhóm bệnh nhi nghiên cứu ………………. 74
3.3.2. Đánh giá kết quả điều trị sớm các nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền
lơ xê mi cấp dòng lympho B ……………………………………………………….. 85
3.3.3. Liên quan giữa một số yếu tố với xác suất sống còn ………………………. 95CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 97
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHI NGHIÊN CỨU ….. 97
4.1.1. Đặc điểm về tuổi ……………………………………………………………………….. 97
4.1.2. Đặc điểm về giới ……………………………………………………………………….. 98
4.1.3. Đặc điểm xếp loại thể bệnh theo dấu ấn miễn dịch ………………………… 98
4.2. XÁC ĐỊNH BẤT THƢỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN DUNG
HỢP MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG
LYMPHO TRẺ EM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE 2000………………….. 100
4.2.1. Đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể và đột biến dung hợp một số gen…….. 100
4.2.2. Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm các nhóm lơ xê mi cấp dòng
lympho B theo nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T …. 109
4.2.3. Liên quan giữa nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng
lympho B và xếp loại nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 … 114
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM THEO PHÁC ĐỒ FRALLE
2000 VÀ LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ BẤT THƢỜNG DI TRUYỀN.. 114
4.3.1. Đánh giá đáp ứng sớm với điều trị……………………………………………… 114
4.3.2. Đánh giá đáp ứng sau điều trị tấn công……………………………………….. 117
4.3.3. Đánh giá tồn dư tối thiểu của bệnh …………………………………………….. 120
4.3.4. Chia nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 sau đánh giá đáp ứng
sớm với điều trị. ………………………………………………………………………. 121
4.3.5. Tỷ lệ tái phát sau điều trị…………………………………………………………… 122
4.3.6. Xác suất sống còn…………………………………………………………………….. 124
4.3.7. Liên quan của một số yếu tố đến xác suất sống còn ……………………… 130
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 132
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………. 134
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Xếp loại lơ xê mi cấp dòng lympho theo FAB 1986……………… 10
Bảng 1.2. Xếp loại lơ xê mi cấp dòng lympho theo WHO 2016……………. 11
Bảng 1.3. Xếp loại miễn dịch dưới nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho B …. 12
Bảng 1.4. Xếp loại miễn dịch dưới nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho T …. 12
Bảng 1.5. Tổng hợp vai trò của các yếu tố tiên lượng lơ xê mi cấp dòng
lympho trẻ em của các nhóm nghiên cứu…………………………….. 16
Bảng 1.6. Chức năng của các nhóm gen bị đột biến trong lơ xê mi cấp dòng
lympho T…………………………………………………………………………. 26
Bảng 1.7. Bất thường di truyền trong lơ xê mi cấp dòng lympho T……….. 29
Bảng 1.8. Các nhóm nghiên cứu có báo cáo kết quả điều trị gần đây …….. 34
Bảng 2.1. Đánh giá mức độ thiếu máu ở trẻ em ………………………………….. 43
Bảng 2.2. Xếp loại lơ xê mi cấp thể lai………………………………………………. 44
Bảng 2.3. Chia nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền …………………………. 45
Bảng 2.4. Chia nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho B nguy cơ cao …………… 47
Bảng 2.5. Chia nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho T……………………………… 47
Bảng 2.6. Tiêu chuẩn xếp loại nguy cơ tái phát…………………………………… 50
Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi nhóm bệnh nhi nghiên cứu……………………….. 58
Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhi theo xếp loại miễn dịch……………………………. 59
Bảng 3.3. Xếp loại dưới nhóm miễn dịch Lơ xê mi cấp dòng lympho B… 60
Bảng 3.4. Tỷ lệ phát hiện bất thường nhiễm sắc thể…………………………….. 61
Bảng 3.5. Xếp loại bất thường nhiễm sắc thể ……………………………………… 61
Bảng 3.6. Mô tả cụ thể bất thường nhiễm sắc thể………………………………… 62
Bảng 3.7. Chia nhóm nguy cơ ABT theo phác đồ FRALLE 2000…………. 64
Bảng 3.8. Chia nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền …………………………. 64
Bảng 3.9. Số lượng bạch cầu các nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho B theo
nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T………………… 67Bảng 3.10. Bất thường nhiễm sắc thể theo xếp loại miễn dịch………………… 69
Bảng 3.11. Tỷ lệ phát hiện bất thường nhiễm sắc thể và một số đột biến dung
hợp gen theo xếp loại miễn dịch các nhóm lơ xê mi cấp dòng
lympho B ………………………………………………………………………… 70
Bảng 3.12. Tỷ lệ phát hiện đột biến dung hợp gen khảo sát theo xếp loại
miễn dịch ở các nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho B……………… 71
Bảng 3.13. Tỷ lệ xuất hiện dấu ấn CD10 ở các nhóm nguy cơ theo bất
thường di truyền lơ xê mi cấp dòng lympho B……………………… 72
Bảng 3.14. Tỷ lệ xếp loại nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000 ở các nhóm
nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng lympho B … 73
Bảng 3.15. Đáp ứng sớm với corticoid trên máu ngoại vi ngày 8 ……………. 74
Bảng 3.16. Đáp ứng sớm với hóa trị trên tủy đồ ngày 21……………………….. 75
Bảng 3.17. Kết quả điều trị tấn công……………………………………………………. 75
Bảng 3.18. Đánh giá tồn dư tối thiểu của bệnh sau điều trị tấn công bằng
phác đồ FRALLE 2000……………………………………………………… 76
Bảng 3.19. Tỷ lệ tái phát các nhóm nguy cơ ABT phác đồ FRALLE 2000. 78
Bảng 3.20. Tỷ lệ tái phát theo các nhóm nguy cơ của phác đồ FRALLE 2000…. 79
Bảng 3.21. Đáp ứng sớm với corticoid trên máu ngoại vi ngày 8 ……………. 85
Bảng 3.22. Đánh giá nhạy cảm với hóa trị trên tủy đồ ngày 21 ………………. 85
Bảng 3.23. Đáp ứng sau điều trị tấn công các nhóm nguy cơ theo biến đổi di
truyền lơ xê mi cấp dòng lympho B ……………………………………. 86
Bảng 3.24. Đánh giá tồn dư tối thiểu của bệnh sau điều trị tấn công các nhóm
nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp dòng lympho B ……… 87
Bảng 3.25. Tỷ lệ tái phát các nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi
cấp dòng lympho B…………………………………………………………… 88
Bảng 3.26. Kết quả phân tích mối liên quan đơn biến giữa một số yếu tố đến
xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12 tháng ………………. 95Bảng 3.27. Liên quan đa biến giữa một số yếu tố đến xác suất sống thêm
toàn bộ tại thời điểm 12 tháng …………………………………………… 96
Bảng 4.1. Phân bố theo xếp loại miễn dịch ALL trẻ em trong một số
nghiên cứu………………………………………………………………………. 99
Bảng 4.2. So sánh tỷ lệ phát hiện đột biến dung hợp một số gen khảo sát
với một số nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới …………… 10

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1. Biến đổi di truyền gặp trong ALL trẻ em ………………………… 17
Biểu đồ 3.1. Phân bố theo tuổi nhóm bệnh nhi nghiên cứu …………………… 58
Biểu đồ 3.2. Đặc điểm về giới nhóm bệnh nhi nghiên cứu……………………. 59
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ phát hiện các đột biến dung hợp gen khảo sát ………….. 63
Biểu đồ 3.4. Phân bố tuổi ở lơ xê mi cấp dòng lympho B theo nhóm nguy
cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T ……………………. 65
Biểu đồ 3.5. Một số đặc điểm lâm sàng ở các nhóm lơ xê mi cấp dòng lympho
B theo nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T……….. 66
Biểu đồ 3.6. Đặc điểm phân bố số lượng bạch cầu lơ xê mi cấp dòng lympho B
theo nhóm nguy cơ di truyền và lơ xê mi cấp dòng lympho T……. 68
Biểu đồ 3.7. Xếp nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000………………. 77
Biểu đồ 3.8. Đường biểu biễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng……………………………………………………………………………. 80
Biểu đồ 3.9. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời
điểm 12 tháng ………………………………………………………………. 80
Biểu đồ 3.10. Đường biểu diễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng ở các nhóm ABT của phác đồ FRALLE 2000 …………. 81
Biểu đồ 3.11. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời điểm
12 tháng ở các nhóm ABT của phác đồ FRALLE 2000………… 82
Biểu đồ 3.12. Đường biểu diễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng các nhóm nguy cơ của phác đồ FRALLE 2000………… 83
Biểu đồ 3.13. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời điểm 12
tháng các nhóm nguy cơ của phác đồ FRALLE 2000 …………… 84
Biểu đồ 3.14. Đường biểu diễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng ở các nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ xê mi cấp
dòng lympho B ……………………………………………………………. 89Biểu đồ 3.15. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời
điểm 12 tháng ở các nhóm nguy cơ theo biến đổi di truyền lơ
xê mi cấp dòng lympho B ……………………………………………… 90
Biểu đồ 3.16. Đường biểu diễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng liên quan tới đột biến gen BCR-ABL1 trong phân nhóm
B của phác đồ FRALLE 2000 ……………………………………….. 91
Biểu đồ 3.17. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời
điểm 12 tháng liên quan tới đột biến gen BCR-ABL1 trong
phân nhóm B của phác đồ FRALLE 2000 ………………………. 92
Biểu đồ 3.18. Đường biểu diễn xác suất sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12
tháng liên quan tới đột biến gen TEL-AML1 trong phân nhóm
A của phác đồ FRALLE 2000 ……………………………………….. 93
Biểu đồ 3.19. Đường biểu diễn xác suất sống thêm không sự kiện tại thời
điểm 12 tháng liên quan tới đột biến gen TEL-AML1 trong
phân nhóm A của phác đồ FRALLE 2000 ……………………….. 9