Nghiên cứu nguyên nhân khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa miễn dịch dị ứng khớp bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu nguyên nhân khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa miễn dịch dị ứng khớp bệnh viện nhi trung ương

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu nguyên nhân khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa miễn dịch dị ứng khớp bệnh viện nhi trung ương

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: T
ỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………….. 3
1.1. Định nghĩa khò khè ……………………………………………………………………… 3
1.2. Cơ chế bệnh sinh của khò khè ………………………………………………………. 3
1.3. Phân loại kiểu hình khò khè………………………………………………………….. 4
1.3.1. Phân loại theo diễn biến của khò khè ……………………………………….. 4
1.3.2. Phân loại dựa vào yếu tố khởi phát…………………………………………… 7
1.3.3. Phân loại dựa vào yếu tố dị ứng ………………………………………………. 8
1.4. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của khò khè ……………………………. 8
1.4.1.Triệu chứng cơ năng ……………………………………………………………….. 8
1.4.2. Triệu chứng thực thể ………………………………………………………………. 9
1.4.3. Triệu chứng cận lâm sàng ……………………………………………………….. 9
1.5. Nguyên nhân gây khò khè…………………………………………………………… 11
CHƢƠNG 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU………. 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 21
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân ……………………………………………… 21
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ……………………………………………………………….. 21
2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 21
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………… 21
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu ………………………………………………………………. 21
2.2.3. Các bước tiến hành ………………………………………………………………. 21
2.2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá ………………………………………………………… 25
2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán một số bệnh có triệu chứng khò khè…………….. 26
2.3.1. Hen phế quản ……………………………………………………………………… 26
2.3.2. Khò khè kéo dài sau nhiễm virus……………………………………………. 26
2.3.3. Trào ngược dạ dày thực quản ………………………………………………… 26
2.3.4. Chẩn đoán xác định các bất thường đường hô hấp bẩm sinh ……… 26
2.3.5. Viêm tiểu phế quản ………………………………………………………………. 27
2.4. Xử lý số liệu ……………………………………………………………………………… 27
2.5. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………… 27
CHƢƠNG 3: K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 29
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu …………………………………………….. 29
3.1.1. Tuổi nhập viện …………………………………………………………………….. 29
3.1.2. Giới ……………………………………………………………………………………. 30
3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khò khè…………………………………………. 30
3.2. Nguyên nhân khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi ………………………………………… 31
3.2.1. Phân loại kiểu hình khò khè…………………………………………………… 31
3.2.2. Các triệu chứng lâm sàng kết hợp ………………………………………….. 34
3.2.3. Các thăm dò cận lâm sàng …………………………………………………….. 35
3.2.4. Nguyên nhân khò khè …………………………………………………………… 37
3.3. Kiểu hình khò khè theo từng nhóm nguyên nhân…………………………… 40
3.3.1. Khò khè khởi phát sớm…………………………………………………………. 40
3.3.2. Số đợt khò khè theo từng nguyên nhân …………………………………… 41
3.3.3. Tình trạng nhiễm virus của từng kiểu hình khò khè………………….. 41
3.3.4. Tỷ lệ phần trăm bạch cầu ưa acid của từng kiểu hình khò khè …… 42
3.3.5. Nồng độ IgE của từng kiểu hình khò khè ………………………………… 43
3.3.6. Phân loại bệnh nhân dị dạng đường thở theo lứa tuổi ……………….. 44
CHƢƠNG 4: B
ÀN LUẬN …………………………………………………………………. 46
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 46
4.1.1. Tuổi ……………………………………………………………………………………. 46
4.1.2. Giới ……………………………………………………………………………………. 47
4.1.3. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến khò khè ………………………………. 47
4.2. Nguyên nhân khò khè ………………………………………………………………… 48
4.2.1. Phân loại kiểu hình khò khè…………………………………………………… 48
4.2.2. Nguyên nhân gây khò khè …………………………………………………….. 52
4.3. Kiểu hình khò khè theo nguyên nhân …………………………………………… 54
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 59
KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………… 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khò khè……………………………………. 30
Bảng 3.2. Phân loại kiểu hình khò khè theo thời gian khởi phát ………….. 31
Bảng 3.3. Phân loại khò khè theo yếu tố khởi phát……………………………. 32
Bảng 3.4.
Mối liên quan giữa yếu tố khởi phát và thời điểm khò khè…… 32
Bảng 3.5. Liên quan giữa kiểu hình khò khè với cơ địa dị ứng ……………. 33
Bảng 3.6.
Mối liên quan giữa thời gian khò khè và tuổi bệnh nhân ……… 33
Bảng 3.7. Xét nghiệm cận lâm sàng…………………………………………………. 35
Bảng 3.8. Nguyên nhân khò khè theo nhóm tuổi vào viện ………………….. 38
Bảng 3.9. Nguyên nhân khò khè theo yếu tố khởi phát ………………………. 39
Bảng 3.10. Nguyên nhân và dặc điểm khò khè khởi phát sớm……………… 40
Bảng 3.11. Số đợt khò khè theo từng nguyên nhân ……………………………… 41
Bảng 3.12. Tỷ lệ nhiễm Virus của từng kiểu hình khò khè …………………… 41
Bảng 3.13. Tỷ lệ nhiễm từng loại virus của từng kiểu hình khò khè ………. 42
Bảng 3.14. Tỷ lệ phần trăm bạch cầu ưa acid của từng kiểu hình khò khè .. 42
Bảng 3.15. Tỷ lệ phần trăm bạch cầu ưa acid và yếu tố khởi phát khò khè …. 43
Bảng 3.16. Nồng độ IgE của từng kiểu hình khò khè …………………………… 43
Bảng 3.17. Liên quan giữa nồng độ IgE với yếu tố khởi phát khò khè …… 44
Bảng 3.18. Phân bố tuổi phát hiện dị dạng đường thở………………………….. 44
Bảng 3.19. Mô hình khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi …………………………………….. 45