Nghiên cứu nồng độ NT-proBNP trên bệnh nhân suy thận mạn tại Bệnh Viện Bạch Mai

Luận văn Nghiên cứu nồng độ NT-proBNP trên bệnh nhân suy thận mạn tại Bệnh Viện Bạch Mai.Hiện nay bệnh thận mạn là một vấn đề sức khỏe của toàn thế giới, với tỉ lệ mắc và tần suất đang gia tăng, tiên lượng xấu và chi phí điều trị cao. Ở Mỹ người ta ước đoán tần suất bệnh thận mạn ở tất cả các giai đoạn là 20 triệu người, tỉ lệ tử vong trên 20% mỗi năm khi lọc thận với hơn phân nửa số tử vong là do bệnh tim mạch. Ước tính năm 2010, số bệnh nhân phải lọc thận là 650,000 người, chi phí điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối khoảng 23 tỷ USD [25]. Còn ở Anh, tỷ suất mới mắc hàng năm của bệnh thận giai đoạn cuối đã gia tăng gấp đôi trong thập niên qua, ước tính khoảng 100 bệnh nhân trên 1 triệu dân [23], [32]. Năm 1998, Tổ chức y tế quốc gia về thận học của Hoa Kỳ (National Kidney Foundation – NKF) đã nhấn mạnh nguy cơ cao của bệnh tim mạch ở bệnh nhân suy thận mạn và tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 10 – 30 lần ở bệnh nhân lọc thận so với dân số chung. NKF cũng khuyến cáo rằng những bệnh nhân suy thận mạn nên được xem là nhóm nguy cơ cao nhất cho những biến cố tim mạch và những can thiệp có hiệu quả trong dân số chung nên được ứng dụng cho bệnh nhân bị suy thận mạn [44],[45]. Khoảng 30-45% bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối đã bị biến chứng tim mạch tiến triển như rối loạn chức năng tâm thu, tâm trương, rối loạn nhịp tim, bệnh động mạch vành, bệnh van tim … và cuối cùng là suy tim [3], [10], [16].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00085

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Hormone lợi niệu tâm nhĩ (Atrial Natriuretic hormone) được bắt đầu nghiên cứu từ những năm 1980, sau đó các tác giả khác đã xác nhận Natriuretic Peptide là dấu chỉ điểm của suy tim với các loại ANP, BNP, CNP và DNP cùng các thành phần của chúng. N-Terminal Pro-B type Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) là marker đang được dùng nhiều nhất để dự báo nguy cơ suy tim cho bệnh nhân ở nhiều nhóm đối tượng bệnh lý khác nhau. BNP được tiết ra khi có tăng áp lực lên thành tim. Trong những bệnh nhân suy thận mạn thì việc quá tải thể tích cùng với kích hoạt hệ thống reninangiotensin-aldosterone là những yếu tố quan trọng gây tăng tiết BNP này [41].
Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu về NT-proBNP trong chẩn đoán các bệnh về tim mạch, tuy nhiên lượng nghiên cứu trên bệnh nhân suy thận mạn còn rất2 hạn chế, trong khi đó suy thận mạn được coi là nhóm có nguy cơ tim mạch cao. Để hiểu rõ hơn về NT-proBNP trong suy thận, chúng tôi thực hiện đề tài “ Nghiên cứu nồng độ NT-proBNP trên bệnh nhân suy thận mạn tại Bệnh Viện Bạch Mai‟ nhằm mục tiêu:
1. Đánh giá sự khác biệt về nồng độ NT-proBNP huyết tương của bệnh nhân theo nguyên nhân, mức độ nặng của bệnh suy thận mạn và biến chứng suy tim .
2. Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP huyết tương với một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng khác trên bệnh nhân suy thận mạn: tuổi, giới, huyết áp, creatinin, hemoglobulin, albumin máu, mức lọc cầu thận và phân suất tống máu EF trên siêu âm tim

MỤC LỤC
Trang
Đặt vấn đề 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 3
1.1 BỆNH SUY THẬN MẠN VÀ BIẾN CHỨNG TIM MẠCH………………
1.1.1 Đại cƣơng về suy thận mạn…………………………………………
3 3
1.1.2 Dịch tễ bệnh suy thận mạn……………………………………….. 3
1.1.3 Các giai đoạn của suy thận mạn …………………………………… 4
1.1.4. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của suy thận mạn…………..
1.1.4.1 . Lâm sàng ………………………………………………
1.1.4.2. Biểu hiện cận lâm sàng của STM ………………………..
5 5 6
1.1.5. Biến chứng tim mạch trên bệnh nhân suy thận mạn…………….. 7
1.1.5.1. Biến chứng tim…………………………………………… 7
1.1.5.2. Biến chứng mạch…………………………………………. 9
1.2 NT- PROBNP VÀ SUY THẬN MẠN…………………………………….. 9
1.2.1 Cấu trúc và tác dụng sinh học của NT-proBNP ………………….. 10
1.2.2 Cơ chế phóng thích nồng độ NT-proBNP huyết thanh …………… 1278
1.2.3. Sự thanh thải nồng độ NT-proBNP huyết thanh ………………… 14
1.2.4. Định lƣợng nồng độ NT-proBNP huyết thanh…………………… 15
1.2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nồng độ NT-proBNP huyết thanh…… 16
1.3 NGHIÊN CỨU VỀ NT-PROBNP TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN
MẠN

1.3.1 Các nghiên cứu nƣớc ngoài……………………………………… 18
1.3.2 Các nghiên cứu trong nƣớc……………………………………….. 19
CHƢƠNG 2 :ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU…………………………………………………………….
2.1.1 Phƣơng tiện nghiên cứu……………………………………………
2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………..
2.1.2.1 Tiêu chuẩn phân giai đoạn bệnh thận mạn tính………….
21
212.1.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán nguyên nhân STM………………… 22
2.1.2.3. Các tiêu chuẩn khác………………………………………. 23
2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ………………………………………………. 24
2.1.4 Địa điểm , thời gian nghiên cứu…………………………………. 24
2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢÚ
2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu ……………………………………………….
2.2.3 Cách tiến hành nghiên cứu…………………………………………
2.3 XỬ LÝ KẾT QUẢ………………………………………………………
2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU…………………………………………….
CHƢƠNG 3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU
3.1.1. Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo giới …………………………………
3.1.2. Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo nhóm tuổi và giới …………….
3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo nguyên nhân gây suy thận mạn……………
3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA NHÓM NGHIÊN
CỨU
3.2.1. Lâm sàng …………………………………………………………………………….
3.2.1.1. Các triệu chứng lâm sàng thƣờng gặp …………………………..
3.2.1.2. Tỉ lệ tăng huyết áp và trị số HA của nhóm nghiên cứu ……
3.2.2. Cận lâm sàng………………………………………………………………………..
3.2.2.1. Huyết học …………………………………………………………………
3.2.2.2. Protein, Albumin và các nitơ phi protein máu………………..
3.2.2.3. Một số thành phần mỡ máu ………………………………………..
3.2.2.4. Một số thông số liên quan đến chuyển hóa Ca-phosho ….
3.2.2.5. Xét nghiệm sinh hóa nƣớc tiểu ở nhóm nghiên cứu ……….
3.3 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NT-PROBNP……………………………………………..
3.3.1 Nồng độ NT-proBNP huyết tƣơng và mức lọc cầu thận ……………..
3.3.2 Nồng độ NT-proBNP huyết tƣơng theo tuổi và giới …………………..
3.3.3 Nồng độ NT-proBNP với nguyên nhân gây bệnh suy thận mạn…
313.3.4 Nồng độ NT-proBNP ở hai nhóm BN có và không có suy tim …… 32
3.3.5 Nồng độ NT-proBNP theo mức độ phân suất tống máu EF trên
siêu âm tim……………………………………………………………………..
3.3.6 Nồng độ NT-proBNP theo nhóm tăng huyết áp và không tăng
huyết áp…………………………………………………………………………
32
32
3.3.7 Nồng độ NT-proBNP theo nhóm thiếu máu và không thiếu máu. 33
3.4 MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA NT-PROBNP VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM
SÀNG, CẬN LÂM SÀNG .
3.4.1 Tƣơng quan giữa NT-proBNP với một số yếu tố lâm sàng………..
3.4.2 Tƣơng quan giữa NT-proBNP với một số yếu tố cận lâm sàng……
CHƢƠNG 4 : BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU………………………
4.1.1. Về tuổi ……………………………………………………………
4.1.2. Về giới ……………………………………………………………
4.1.3. Về nguyên nhân suy thận ………………………………………
37
37
37
38
38
4.2. BÀN LUẬN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA
NHÓM NGHIÊN CỨU
4.2.1. Thiếu máu ………………………………………………………
4.2.2. Phù ………………………………………………………………..
4.2.3. Tăng huyết áp …………………………………………………….
4.2.4 Suy tim …………………………………………………………….
4.2.5 Kết quả siêu âm tim………………………………………………
4.3. NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT TƢƠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN
MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁC.
4.3.1. Nồng độ NT-proBNP huyết tƣơng ở bệnh nhân suy thận mạn ……
4.3.2. Nồng độ NT-proBNP huyết tƣơng với các chỉ số lâm sàng . ……..
4.3.3 Tƣơng quan giữa NT-proBNP với kết quả cận lâm sàng, huyết
học ……………………………………………………………………………..