NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2
Nguyễn Hùng Cường1, Nguyễn Thái Sơn1
Nguyễn Thái Quỳnh Anh2 cập nhật và dịch
Phiên bản này cung cấp hướng dẫn cập nhật về chiến lược xét nghiệm chẩn đoán sau khi cập nhật cách phân loại lây nhiễm, các biện pháp y tế công cộng và xã hội, giám sát sức khỏe cộng đồng và định nghĩa ca bệnh của WHO đối với COVID-19. Việc sử dụng các công cụ mới như xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên (Ag-RDT) và cân nhắc xét nghiệm những người đã tiêm chủng
và xét nghiệm đột biến gen liên quan đến các biến thể đã được tích hợp.
Hướng dẫn cập nhật tạm thời này nhằm hướng dẫn các quốc gia về chiến lược xét nghiệm, việc mở rộng và ưu tiên năng lực và khả năng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 ở cấp quốc gia và địa phương để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai, đồng thời xác định rõ hạn chế về nguồn lực. Tài liệu này chủ yếu dành cho những tổ chức, cơ quan liên quan đến xét nghiệm và chẩn đoán ở các Quốc gia Thành viên và các cơ quan quản lý y tế quốc gia liên quan đến việc tăng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 và cải thiện các dịch vụ xét nghiệm lồng ghép, nhất là ở các khu vực hạn chế về nguồn lực.

COVID-19 đặt ra nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng xét nghiệm và yêu cầu tăng quy mô xét nghiệm nhanh ở mức chưa từng có ở tất cả các cấp y tế đối với tác nhân gây bệnh SARS-CoV-2. Gần đây, việc xác định các biến thể có đột biến có thể tạo ra những thay đổi về đặc tính kiểu hình, được xác định là biến thể cần quan tâm hoặc biến thể đáng quan ngại (variants of interest (VOIs) or variants of concern (VOCs), càng cho thấy rõ cách thức phát hiện SARS-CoV-2 vẫn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược kiểm soát COVID-19 toàn cầu.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00026

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890