Nồng độ Beta2 Microglobulin huyết tương ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng phương pháp thẩm tách siêu lọc bù dịch trực tiếp tại bệnh viện C Thái Nguyên

Nồng độ Beta2 Microglobulin huyết tương ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng phương pháp thẩm tách siêu lọc bù dịch trực tiếp tại bệnh viện C Thái Nguyên.Mục tiêu: So sánh nồng độ p2 microglobulin (P2M) huyết tương ờ bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng phương pháp thẩm tách siêu lọc bù dịch trực tiếp với phương pháp lọc máu thông thường tại bệnh viện c Thái Nguyên. Đối tượng- phương pháp nghiên cún: nghiên cứu mô tả, cắt ngang ờ 50 bệnh nhân (BN) suy thận mạn lọc máu chu kỳ (LMCK), BN được chia thành hai nhóm: nhóm lọc máu thông thường (HD) và nhóm thẩin tách siêu iọc bù dịch trực tiếp (HDF Online). Kết quả: Nồng độ P2M huyết tương sau lọc máu ờ nhóm HDF Online là 17,6±7,2 mg/L, thấp hơn có ý nghĩa so với trước lọc là 38,3±8,lmg/L, tỷ lệ giảm P2M huyết tương sau lọc khoảng 50%. Nồng độ Ị32M huyết tương sau lọc máu ở nhóm HD là 34,9 ±8,4mg/L, không có sự khác biệt so với trưóc lọc là 36,1 ±8,1 mg/L, tỷ lệ giảm P2M huyết tương sau lọc <5,5%. Sau 6 tháng nồng độ P2M huyết tương ỏ' nhóm HDF Online thấp hơn có ý nghĩa so với thời điêm ban đầu (31,5±6,8 mg/L so với 38,3±8,1 mg/L) trong khi ở nhóm HD nồng độ p2M huyết tương có xu hướng cao hơn so với thời điểm ban đâu (37,4±8,7 mg/L so với 36,1 ±8,1 mg/L). Iíểt luận: Lọc máu bàng phương pháp HDF Online làm giảm P2M huyết tương hơn so với phương pháp HD

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00187

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890