PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG BUDESONIDE VÀO ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP HEN PHẾ QUẢN Ở NGƯỜI BỆNH NHI TẠI VIỆT NAM

PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG BUDESONIDE VÀO ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP HEN PHẾ QUẢN Ở NGƯỜI BỆNH NHI TẠI VIỆT NAM
Lê Đặng Tú Nguyên1, Nguyễn Thị Quỳnh Nga1, Nguyễn Thị Thúy Hà2, Trương Văn Đạt1, Nguyễn Thị Hải Yến1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Nhân dân 115
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Phân tích chi phí hiệu quả của việc bổ sung Budesonide so với phương pháp điều trị thông thường trong điều trị đợt cấp hen phế quản ở người bệnh nhi (<12 tuổi) tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Dân số nghiên cứu được ước tính từ dữ liệu dịch tễ bệnh tại Việt Nam. Phân tích kinh tế dược sử dụng phương pháp mô hình hóa với mô hình Markov gồm hai trạng thái chính: đợt cấp hen phế quản và khỏi bệnh tương ứng với đợt nằm viện do đợt cấp. Nghiên cứu được thực hiện dưới quan điểm của cơ quan chi trả, khung thời gian phân tích của mô hình là 7 ngày. Hiệu quả lâm sàng được trích xuất từ nghiên cứu của Razi và cộng sự 2015; các thông số về chi phí được dựa trên cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Dược. Kết quả mô hình được biểu thị dưới dạng chỉ số gia tăng chi phí-thỏa dụng (ICUR), kết quả phân tích độ nhạy một chiều và phân tích độ nhạy xác suất.  Kết quả: Việc sử dụng bổ sung Budesonide vượt trội so với can thiệp điều trị thông thường, tổng chi phí điều trị giảm 422.734.341 VND và tăng 2,13 QALYs trên tổng dân số nghiên cứu (N=16.216). Kết quả phân tích độ nhạy xác suất cho thấy so với can thiệp điều trị thông thường, việc sử dụng bổ sung Budesonide có xác suất 99,78% vượt trội và 0,22% đạt chi phí hiệu quả khi so sánh với ngưỡng chi trả đề xuất bởi WHO. Kết luận: Từ quan điểm của cơ quan chi trả, việc bổ sung Budesonide vào điều trị thông thường tiết kiệm chi phí và tăng chất lượng sống đối với người bệnh < 12 tuổi tại Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02079

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836