NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP ĐẺ THƯỜNG VÀ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN, HÀ NỘI (2012 – 2014)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP ĐẺ THƯỜNG VÀ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN, HÀ NỘI (2012 – 2014).Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 của Quốc hội, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Ch nh phủ là các căn cứ quan trọng cho công cuộc đổi mới c  chế hoạt động và quản l  tài ch nh y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có  cung cấpDịch vụ có chất lượng  công  ằng về khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế  đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức kh e [1], [2], [3]. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu nói trên  o tác động đến  hả năng tiếp cận của người sử dụng, hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế thông qua các c  chế khuyến khích phù hợp [4], [5]. Phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là cách được áp dụng để kinh phí từ các nguồn  hác nhau được   ng để trả lại các chi phí mà bệnh viện đ  tiêu tốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ [6].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00020

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chi trả theo ph   ịch vụ  thực thanh, thực chi các chi phí của mỗi bệnh nhân) làm gia tăng sử  ụng  ịch vụ  gây l ng ph  nguồn lực và hoạt động của  ệnh viện   m hiệu quả. Phư ng thức chi trả theo định suất  c  quan  ảo hiểm y tế cấp cho bệnh viện một số tiền bằng số người đăng     hám chữa bệnh theo bảo hiểm nhân với định suất phí toàn quốc và hệ số điều chỉnh của c  sở) tiềm ẩn nguy c  rủi ro tài chính cho bệnh viện [6], [7], [8]. Các nhược điểm của phư ng thức chi trả theo phí dịch vụ và định xuất (hai phư ng thức đang áp  ụng tại các c  sở y tế hiện nay) đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới phư ng thức chi trả không phù hợp.

Phương thức chi trả trọn gói ( hi điều trị các bệnh nhân cùng một chẩn đoán thì  ệnh viện được quỹ bảo hiểm y tế và/hoặc bệnh nhân chi trả cho các chi ph  điều trị ở mức như nhau  đang được hầu hết các quốc gia phát triển áp dụng với ưu điểm là cải thiện năng suất, chất lượng dịch vụ và  iểm soát gia2 tăng chi ph  [9], [10]. Phư ng thức này mới được Bộ Y tế áp  ụng thử nghiệm với 4 nhóm  ệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và Ba Vì từ 2009 đến 2011 (giai đoạn I) và được gia hạn thực hiện từ 2012 đến 2014 trong đó có áp  ụng thử nghiệm quy trình chuyên môn cho 26 bệnh (bản kế hoạch chi tiết về chăm sóc và điều trị cho mỗi trường hợp bệnh dựa trên những thực hành lâm sàng tốt nhất) [11], [12], [13].

Việc tính toán chi phí một cách khoa học, áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và áp dụng quy trình chuyên môn là những nội dung quan trọng cần được đánh giá để đưa ra các  ết luận chính xác, làm c  sở cho việc triển khai rộng trên toàn hệ thống. Các câu h i về: 1) mức chi phí dịch vụ  t nh đ ng  đủ theo 7 cấu phần chi phí theo Nghị định số 85/2012/NĐ- CP của Ch nh phủ [3]) là bao nhiêu; 2) mức thu phí dịch vụ của bệnh viện đ     đ p được những cấu phần nào; ở mức bao nhiêu so với mức chi phí tính toán đủ; ở mức nào so với chi phí của bệnh viện cần được giải đáp  Hiện chưa có nghiên cứu về tính toán chi phí chi tiết trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai (là những dịch vụ phổ  iến  có hướng dẫn điều trị rõ ràng và chi ph  điều trị khá cao) tại Việt Nam. Vì vậy, đề tài Nghiên cứu thử nghiệm phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đ  thực hiện với các mục tiêu sau:

1. Tính toán chi ph  trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014).

2. Đánh giá  ết quả về chi phí khi áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói với trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014).

3. Đánh giá  ết quả  ước đầu về chi phí khi áp dụng quy trình chuyên môn với trường hợp mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn (2014)

 MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA …………………………………………………………………………………………… i

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………………….. ii

LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………………………….. iii

MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….. iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………………………………. viii

DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………………………….. x

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………………….. xiii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ………………………………………………………………………………. xiii

ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………….. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………. 3…

1.1. CÁC PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ PHÍ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ……………….. 3

1.1.1. Các phƣơng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện………………………….. 3 ……..

1.1.2.  ề  uất chu ển  ổi phƣơng thức chi trả mới tại Việt Nam.. 8

1.2. TÍNH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 10

1.2.1. Thiết kế phƣơng pháp tính toán chi phí……………………………………………. 11

1.2.2. Xác  ịnh  ơn vị sản phẩm cuối cùng…………………….. 12

1.2.3. Phân loại các trung tâm chi phí …………………………… 13

1.2.4. Xác  ịnh các cấu phần chi phí …………………………… 13

1.2.5. Tính toán và phân bổ các cấu phần chi phí  ến trung tâm

chi phí …………………………………………………………… 13

1.2.6. Tính toán chi phí nguồn và phân bổ chi phí  ến  ơn vị sản

phẩm cuối cùng (trƣờng hợp bệnh) ……………………………… 14

1.3. ÁP DỤNG CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 15

1.3.1. Các hoạt  ộng chuẩn bị …………………………………. 15

1.3.2. Thí  iểm chi trả trọn gói tại ………………………………. 15v

1.3.3. C p nh t mức chi trả trọn gói ……………….……………. 16

1.3.4. Áp dụng phƣơng thức chi trả mới trên phạm vi rộng……… 16

1.4. ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN…………………………………………………. 17

1.4.1. Các bƣớc  â  dựng qu  trình chu ên môn………………………………………………… 18

1.4.2. Lợi ích của qu  trình chuyên môn………………………………………………………. 19 …….

1.4.3. Trƣờng hợp  ẻ thƣờng………………………………………… 21

1.4.4. Trƣờng hợp mổ lấ  thai……………………………………. 21

1.5. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ, ÁP DỤNG

CHI TRẢ TRỌN GÓI VÀ QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ………………………… 22

1.5.1. Các nghiên cứu về các phƣơng thức chi trả ………………. 22

1.5.2. Các nghiên cứu về phân tích và tính toán chi phí ………… 23

1.5.3. Nghiên cứu áp dụng chi trả trọn gói theo trƣờng hợp bệnh 29

1.5.4. Nghiên cứu áp dụng qu  trình chu ên môn ……………… 30

1.6. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ  Ề ÁN

THÍ  IỂM PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ……….. 32

1.3.1. Giới thiệu về bệnh viện Thanh Nhàn………………………. 32

1.3.2. Áp dụng thí  iểm chi trả trọn gói tại Việt Nam…………. 33

1.3.2. Áp dụng Qu  trình chu ên môn trong thí  iểm phƣơng thức

chi trả trọn gói tại Việt Nam …………………………………….. 33

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………. 35

2.1.  ỐI TƢỢNG,  ỊA  IỂM, THỜI GIAN, CHẤT LIỆU

NGHIÊN CỨU…………………………………………… 35

2.1.1.  ối tƣợng ……………………………………………………………………………………3…………… 5

2.1.2.  ịa  iểm và thời gian……………………………………………………………………………….. 35

2.1.3. Chất liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 35

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………. 36 ..

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………….. 36vi

2.2.2. Cỡ mẫu và phƣơng pháp chọn mẫu ……………………… 36

2.2.3. Nội dung và các biến số nghiên cứu………………………………………………………. 38 ….

2.2.4. Công cụ và kỹ thu t thu th p thông tin ……………………………………………………… 44

2.2.5. Xử lý số liệu…………………………………………………………………………………… 45………..

2.3. KHỐNG CHẾ SAI SỐ ………………………………………………………………………… 46

2.4. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………….. 47

2.4.1. Các bƣớc chuẩn bị…………………………………………………………………………………… 47 .

2.4.2. Thực hiện nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 47

2.4.3. Phân tích số liệu và viết lu n án………………………………………………………. 48………..

2.5.  ẠO  ỨC NGHIÊN CỨU………………………………………………………………….. 48

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………………………. 49 .

3.1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN, TÍNH TOÁN CHI PHÍ

TRƢỜNG HỢP  Ẻ THƢỜNG VÀ MỔ LẤY THAI………….. 49

3.1.1. Phân tích chi phí bệnh viện và khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn………………… 49

3.1.2. Tính toán chi phí trƣờng hợp  ẻ thƣờng và MLT…………… 58

3.2.  ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI

TRẢ TRỌN GÓI  ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP  Ẻ THƢỜNG ….. 67

3.2.1. Kết quả áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói trƣờng hợp  ẻ

thƣờng ………………………………………………………………. 67

3.2.2. Chất lƣợng dịch vụ…………………………………………………………………………………… 72

3.2.2. Tính chấp nh n của các bên tham gia  ối với phƣơng thức chi

trả trọn gói ……………………………………………………….. 74

3.3.  ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN

MÔN  ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI………. 76

3.3.1. Kết quả áp dụng qu  trình chu ên môn trƣờng hợp mổ lấ  thai…………………. 76

3.3.2. So sánh trung bình thu viện phí trƣờng hợp mổ lấ  thai lần 1 và

lần 2 trở lên……………………………………………………….. 80

3.3.3. Trung bình thu viện phí trƣờng hợp gâ  mê nội khí quản 82vii

CHƯƠNG 4: BÀN LU N……………………………………………………………………………….. 83

4.1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN THANH NHÀN, TÍNH TOÁN

CHI PHÍ TRƢỜNG HỢP  Ẻ THƢỜNG VÀ MỔ LẤY THAI… 83

4.1.1. Phân tích chi phí bệnh viện và khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn………………… 83

4.1.2. Tính toán chi phí trƣờng hợp  ẻ thƣờng và mổ lấ  thai………………………….. 88 ….

4.2.  ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI

TRẢ TRỌN GÓI  ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP  Ẻ THƢỜNG …… 105

4.2.1. Kết quả áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói cho trƣờng hợp

 ẻ thƣờng, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014. …………………………………………………. 105

4.2.2. Chất lƣợng dịch vụ khi áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói…………………….. 106

4.2.3 Tính chấp nh n của các bên tham gia  ối với phƣơng thức chi

trả trọn gói……………………………………………………….. 109

4.2.4. Các biện pháp hạn chế các tác  ộng tiêu cực khi áp dụng

phƣơng thức chi trả trọn gói ……………………………………… 111

4.3. KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN CHO

TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI, 2014. ………………………. 115

4.3.1.  ánh giá kết quả áp dụng qu  trình chu ên môn trƣờng hợp mổ

lấ  thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014…………………. ………………………….. 115………..

4.3.2. So sánh chi phí trƣờng hợp mổ lấ  thai lần 1 và lần 2 trở lên…………………… 120

4.3.3. So sánh mổ lấ  thai bằng phƣơng pháp gâ  tê tủ  sống/gâ  mê…………………. 121

4.4. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU……………………………………………. 122

KẾT LU N ……………………………………………………………………………………………………… 125

KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………………….. 127

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN

CỨU CỦA ĐỀ TÀI LU N ÁN ………………………………………………………………………..

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………..

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………..

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LU N ÁN

1. Chu Ph c Thi, Ph m Lê Tuấn, Hoàng Hải (2017). Hạch toán chi phí

trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội

(2012 – 2014). Tạp chí Y học Việt Nam, 460 (2): 139-143.

2. Chu Ph c Thi, Ph m Lê Tuấn, Hoàng Hải (2017). Đánh giá  ết quả áp

dụng quy trình chuyên môn trường hợp mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh

Nhàn, Hà Nội, 2014. Tạp chí Y học Việt Nam, 460 (2): 204-207.

3. Chu Ph c Thi, Ph m  e Tu n, Ho ng H i (2017). Evaluating the

results of applying of case – based payment method for normal delivery

cases at Thanh Nhan Hospital, Hanoi, 2012 – 2014. Journal of Military

Pharmaco Medicine, 42 (9): 158-162.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  ộ Ch nh trị (2005). Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ,

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Hà Nội.

2. Quốc hội (2008). Luật số: 25/2008/QH12 – Luật Bảo hiểm Y tế, Hà Nội.

3. Chính phủ (2012). Nghị định số 85/2012/ND-CP về cơ chế hoạt động,

cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch

vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công

lập, Hà Nội.

4. Ph m Lê Tuấn, Ph m Trọng Thanh (2010). Tài chính bệnh viện ở

Việt Nam và một số định hướng đổi mới. Hội nghị khoa học Kinh tế Y

tế lần thứ I, Hà Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 12-24.

5. Lê Trí Khải (2014). Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

theo định suất tại một số trạm y tế xã thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum, Luận án tiến sỹ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ư ng  Hà Nội.

6. Bộ Y tế (2007). Phí dịch vụ bệnh viện, phương thức chi trả trọn gói

theo trường hợp bệnh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

7. Ph m Lê Tuấn (2012). Đổi mới c  chế tài ch nh đáp ứng mục tiêu bảo

phủ chăm sóc sức kh e toàn dân. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần

thứ II, Hà Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 25-43.

8. Bales S.  2010   Đổi mới phư ng thức chi trả và phát triển bảo hiểm y

tế toàn dân: Bài học từ Thái Lan. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần

thứ nhất, Hà Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 78-82.

9. Teliukov A. (2001). Prospective Case – Base Payment for Hospitals: A

Guide with Illustrations from Latin America, Latin America Countries

Research, Health Sector Reform Initiative, USA.

10. Cashin C., et al. (2005). Case – base Hospital Payment Systems: A

Step – by Step Guide for Design and Implementation in Low and

Middle – Income Countries, USAID – ZdravPlus Project, USA.11. Schrijvers G., Hoorn A. V., Huiskes N. (2012). The care pathway:

concepts and theories: an introduction. International Journal of

Integrated Care, 12: 1-12.

12. Bộ Y tế (2009). Quyết định số 4340/QĐ-BYT về Phê duyệt Đề án thí

điểm phương thức chi trả trọn gói, Hà Nội.

13. Bộ Y tế (2016). Quyết định số 4068/QĐ – BYT về Hướng dẫn biên

soạn quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, Hà Nội.

14. Maceira D. (1998). Provider Payment Mechanisms in Health Care:

Incentives, Outcomes, and Organizational Impact in Developing

Countries, Partnerships for Health Reform, Working Paper, Abt

Associates Inc.

15. Langenbrunner J. C., Cashin Ch., DoughErty S. O. (2009). Designing

and Implementing Health care provider payment Systems: How to

manuals, The World Bank and the USAID, Washington D.C.

16. Mathauer I. and Wittenbecher F. (2012). DRG-based payment

systems in low- and middle-income countries. Implementation

experiences and challenges, World Health Organization, Geneva.

17. Econex (2010). Provider Payment Systems, Health Reform Note,

South Africa.

18. Shepard D. S., Hodgkin D., Anthony Y. E. (2000). Analysis of Hospital

Cost: A manual for managers, World Health Organization, Geneva.

19. Barnum H., Kutzin J., and Saxenian H. (1995). Incentives and

Provider Payment Methods, HRO, The World Bank.

20. Schneider P. (2007). Provider Payment Reforms: Lessons from Europe

and America for South Eastern Europe, Health, Nutrition and

Population (HNP), Washington, D.C.

21. Sutherland J. M. (2011). Hospital payment Mechanisms: An overview

and options for Canada, Canadian Health Research Foundation, Canada.22. Cylus J., Irwin R. (2010). The challenges of hospital payment

Systems, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on

Health Systems and Policies, 12(3): 1-12.

23. Chính phủ (2006). Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về Quy định quyền tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Hà Nội.

24. Nguyễn  hánh Phƣơng, Nguyễn Thị Kim Chúc, Ph m Huy Dũng

(2011). Phân tích các loại chi phí tự trả của người có thẻ bảo hiểm y tế

 hi đi  hám chữa bệnh tại bệnh viện Saint Paul, Hà nội. Tạp chí Y học

thực hành, 445(3): 41-44.

25. Langenbrunner J. C., Wiley M. M. (2002). How are hospitals

funded and which payment method is best? Hospital payment

mechanisms: theory and practice in transition countries. Hospitals in a

changing Europe, Open University Press, Buckingham, Lonlon.

26. Dƣơng Huy Liệu, Bales S. (2012). Phương thức thanh toán theo định

suất cho bệnh viện, Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, Hà Nội.

27. Trần Quang Thông (2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức

thanh toán theo định suất đến chi phí và một số chỉ số khám chữa bệnh,

Luận án tiến sỹ y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ư ng  Hà Nội.

28. Trần Văn Minh (2011). Đánh giá hiệu quả của phư ng thức thanh

toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất tại trung tâm

Y tế Vạn Ninh. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Hà Nội tháng

11/2012, Bộ Y tế, 131-143.

29. Võ Văn Ch , Trần Thúc Khả (2010   Đánh giá hiệu quả và khả thi

của phư ng thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo

định suất. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ I, Hà Nội tháng

12/2010, Bộ Y tế, 241-250.30.  ƣu Viết Tĩnh (2012). Nghiên cứu phương thức thanh toán chi phí

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán đối với nhóm bệnh

tăng huyết áp, Luận án tiến sỹ y tế công cộng  Trường Đại học Y Thái

Bình, Thái Bình.

31. Bộ Y tế, Bộ Tài chính (2012). Thông tư liên bộ số 04/2012/TTLT-BYTBTC về Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh,

chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Hà Nội.

32. Bộ Y tế (2017), Niên giám Thống kê Y tế năm 2015, Nhà xuất bản Y

học, Hà Nội.

33. Leister J. E., Stausberg J. (2005). Comparison of cost accounting

methods from different DRG systems and their effect on health care

quality. Pubmed, 74(1): 46-55.

34. Hanover J. (2014). Business Strategy: Getting to Goal – The Role of

Cost Accounting in U.S. Health Systems' Transformation, IDC Health

Insights, USA.

35. Conteh L. and Damian W. (2004). Cost and unit cost calculations

using step-down accounting. Health, Policy and Planning, 19(2): 127–135.

36. Öz ltın A , C shin C , Amche mpong O    , et  l  (2014). Costing of

Health Services for Provider Payment, Joint Learning Network for

Universal Health Coverage, USA.

37. Nguyễn Thị Kim Chúc (2007). Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế, Sách

đào tạo bác sỹ y khoa, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

38. Health Financing & Insurance Department (2013), Costing

Standards, The Supreme Council of Health, State of Qatar.

39. Tan S. S., Serden L., Geissler A., et al. (2010). DRGs and cost

accounting: Which is driving which?. Diagnosis-Related Groups in

Europe, Chapter 5, 60-74.40. Zelma W. N., McCue M. J., Millikan A. R., et al. (2003). Financial

Management of Health Care Organizations, Blackwell Publishing, USA.

41. Fawsitt C. G., Bourke J., Greene R. A., et al. (2013). At What Price?

A Cost-Effectiveness Analysis Comparing Trial of Labor after Previous

Caesarean versus Elective Repeat Caesarean Delivery. PLOS ONE,

8(3): 1-8.

42. Mogyorosy Z., Smith P. (2005). The main methodological issues in

costing health care services, Centre for Health Economics, University

of York, UK.

43. Toso M. E. (2014). Cost Accounting and Cost Accounting Systems in

Health Care Organizations, TriNet Healthcare Counsultants, USA.

44. Hendriks M. E. , Kundu P., Boers A.C., et al. (2014). Step-by-step

guideline for disease-specific costing studies in low- and middleincome countries: a mixed methodology. Global Health Action,

23573(7): 1-10.

45. Partners for Health Reform plus (2004). Management Accounting

System for Hospitals (MASH) Manual, Abt Associates, USA.

46. Bộ Y tế (2012). Quyết định số 355/QĐ-BYT về phê duyệt danh mục

định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao làm cơ sở xây

dựng giá dịch vụ y tế, Hà Nội.

47. Bộ Y tế (2012). Quyết định số 508/QĐ-BYT về Ban hành tạm thời định

mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa

bệnh, Hà Nội.

48. Miller H. D. (2013). Making the Business Case for Payment and

Delivery Reform, Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, New Jersey.

49. Department of Health & Human Services (2014). Casemix funding

history, State Government of Victoria, Australia.50. Brady T., Robinson B., Gruber A. et al. (2001). Medicare Hospital

Prospective payment System. How DRG Rates are Calculated and

Updated, Office of Evaluation and Inspections, USA.

51. Kris V., Massimiliano P., Zelm R. V., et al. (2010). An overview on

the history and concept of care pathways as complex interventions.

International Journal of Care Pathway, 14(3):117-123.

52. Davis N. (2005). Integrated Care Pathways A guide to good practice,

National Leadership and Innovation Agency for Healthcare, UK.

53. Kinsman L., James E., Ham J. (2004). An Interdisciplinary,

Evidence-Based Process of Clinical Pathway Implementation Increases

Pathway Usage. Lippincott’s Case Management, 9(4): 184–196.

54. Ransom S. B., Gell J. W., Harrison M., et al. (1996).

Implementation of a Clinical Pathway for Cesarean Section. The

American Journal of Managed Care, 2(20): 1374- 1380.

55. Audimoolam S., Nair M., Galkwad R. et al. (2005). The Role of

Clinical Pathways in Improving Patient Outcome, Dalhousie

University, Canada.

56. Vụ Kế ho ch – Tài Chính, Bộ Y tế (2013). Tài liệu Hướng dẫn xây

dựng Quy trình chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh (Lưu hành

nội bộ), Hà Nội.

57. Rotter T., Kinsman L., James E., et al. (2010). Clinical pathways:

effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and

hospital costs. Pubmed, 17(3): CD006632.

58. Bộ môn sản, Đ i học Y Hà nội (2006). Bài giảng Sản – Phụ khoa, Tập

I, II, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

59. Bộ Y tế (2016). Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về Hướng

dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà Nội.60. Đặng Thị Hà (2010). Tình hình Mổ lấy thai tại bệnh viện Đại học Y

 ược. Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 14 (4): 1-10

61. Nguyễn Thị Huệ, Ph m Phƣớc Vinh, Trƣơng Th nh Ch n và cs 

(2014). Khảo sát tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện Nhật Tân năm

2013. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, tháng 10/2014, Bệnh viện An Giang.

62. Liu X., Mills A. (2010). Evaluating payment mechanisms: How can we

measure unnecessary care?. Health Policy and Planning, 14(4): 409-413.

63. Babashahy S., Baghbanian A., Manavi S., et al. (2016). Towards

Reforming Health Provider Payment Methods: Evidence from Iran. J

Health Scope, 6(1):e33575.

64. Dhar R. S., Nagpa J., Sinha S., et al. (2009). Direct Cost of

Maternity-care Services in South Delhi: A Community Survey.

International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh J

Health Population Nutrition. 27(3):368-378.

65. Satapathy D.M., Panda R., Das B.C. (2005). Cost Factors Related

with Normal Vaginal Delivery and Caesarean Section in Government

and Non-Government Settings. Indian Journal of Community Medicine,

30(2): 66-67.

66. Khan A., Zaman S. (2010). Costs of vaginal delivery and Caesarean

section at a tertiary level public hospital in Islamabad, Pakistan. BMC

Pregnancy and Childbirth, 10(2): 1-8.

67. He Z., Cheng Z., Wu T., et al. (2016). The Costs and Their

Determinant of Cesarean Section and Vaginal Delivery: An

Exploratory Study in Chongqing Municipality, China. BioMed

Research International, Article ID 5685261, 1-9.

68. Corry M. P. (2013). The Cost of Having a Baby in the United States,

TruVen Health Analytics, USA.69. Thomson Healthcare (2007). The health care cost of having a baby,

The March of Dimes, USA.

70. Clinical Quality and Care (2016). Reimbursement for Births

Performed at Birth Centers, Health Care Authority, Washington State, USA.

71. Petrou S., Glazener C. (2002). The economic costs of alternative

modes of delivery during the first two months postpartum: results from

a Scottish observational study. BJOG: an International Journal of

Obstetrics and Gynecology, 109: 214 – 217.

72. National Institute for Health and Clinical Excellence (2011).

Caesarean section, Costing report, NICE clinical guideline 132, UK.

73. Heer I. M., Kahlert S., Rummel S. et al. (2009). Hospital treatment –

is it affordable? A structured cost analysis of vaginal deliveries and

planned caesarean sections. Euro Journal of Medicine, 14(11): 502–506.

74. Comas, M., Català, L., Sala M., et al. (2011). Descriptive analysis of

childbirth healthcare costs in an area with high levels of immigration in

Spain. BMC Health Services Research, 6963: 11-77.

75. Trung V. Q., Chaikledkaew U., Minh H. V., et al. (2016).

Healthcare Costing Studies in Developing Countries: A Systematic

Review in Vietnam. International Journal of Pharmaceutical Sciences

Review and Research, 39(2): 295-299.

76. Hoàng Văn Minh, Nguyễn M i An (2013). Phân t ch chi ph  điều trị

một số bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện Thanh Oai, Hà Nội, 2009.

Tạp chí Y học Thực hành, 876(7): 147-150.

77. Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Ngọc Thành và cs.

(2013). Nghiên cứu chi ph  điều trị nội trú của người bệnh phẫu thuật

vá thông liên thất tại trung tâm tim mạch bệnh viện E  năm 2012  Tạp

chí Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 8(04): 3-12.78. Vu Phu, Dang Trung, Hana R. (2007). Cost of hospitalization for

three smoking related diseases. The Collaborative Funding Program

for Southeast Asia Tobacco Control, The Rockefeller Foundation and

Thai Health Promotion Foundation, Thailand.

79. Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Xu n Ph , Nguyễn Quỳnh Anh (2013).

Chi phí trực tiếp cho y tế và ngoài y tế của người bệnh đái tháo đường

tại khoa nội tiết bệnh viện Thanh Nhàn. Tạp chí y học thực hành,

2013(893): 6- 10.

80. Hồ Thanh Phong, Võ Văn Thắng (2011). Nghiên cứu chi ph  điều trị

nội trú của người bệnh có bảo hiểm y tế tại Khoa Ngoại Bệnh viện đa

khoa tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Y học Thực hành, 774 (7/2011): 63-67.

81. Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Thanh Hóa, Nguyễn Thành Trung

và cs. (2016). Mô hình chi phí vận hành ph ng  hám 182  ư ng Thế

Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014  Tạp chí Y học

Cộng đồng, (30): 72-76.

82. Minh H. V., Giang K. B., Huong D. L., et al. (2010). Costing of

clinical services in rural district hospitals in Northern Vietnam. Int J

Health Plann Manage, 25(1): 63-73.

83. Flessa S., Dung N. T. (2004). Costing of services of Vietnamese

hospitals: identifying costs in one central, two provincial and two

 istrict hospitals using a stan ar  metho ology”  PubMed, Int J Health

Plann Manage, 19(1): 63-77.

84. Wyszewianski L. Thomas J. W., Friedman B. A. (1987). Case-based

payment and the control of quality and efficiency in hospitals, PubMed

24(1):17-25

85. Canadian Institute for Health Information (2006). Giving Birth in

Canada: The Costs, CIHI, Ottawa, Ontario.86. Aniza I., Saperi S., Zafar A., et al. (2016). Implementation of Clinical

Pathways in Malaysia: Can Clinical Pathways Improve the Quality of

Care?. International Medical Journal, 23(1): 47 – 50.

87. Cho H. Y., Na S., Kim M. D., et al. (2015). Implementation of a

multidisciplinary clinical pathway for the management of postpartum

hemorrhage: a retrospective study. International Journal for Quality in

Health Care, 27(6): 459–465.

88. Dowsey M. M., Kilgour M. L., Santamaria N. M. et al. (1999).

Clinical Pathways in Hip and Knee Arthroplasty: a Prospective

Randomized Controlled Study. Med J Aust., 170 (2): 59 – 62.

89. Corso E., Hind D., Beever D., et al. (2017). Enhanced recovery after

elective caesarean: a rapid review of clinical protocols, and an umbrella

review of systematic reviews. BMC Pregnancy and Childbirth (2017)

17:91.

90. Coates E., Fuller G., Wrench I., et al. (2016). A quality improvement

clinical pathway for enhanced recovery after elective Caesarean

Section: results of a consensus exercise and survey, University of

Sheffield, London.

91. He X. Y., Bundorf M. K., Jian J. G. et al. (2015). Compliance with

clinical pathways for inpatient care in Chinese public hospitals. BMC

Health Services Research, (2015) 15:459.

92. Centre for Policy on Ageing (2014). The effectiveness of care

pathways in health and social care, CPA, London.

93. Nuckols T. K., Escarece J. J., Asch S. M. (2013). The Effects of

Quality of Care on Costs: A Conceptual Framework. The Milbank

Quarterly. 91 (2): 316- 353.94. Dƣơng Huy  iệu, Vũ Văn Ch nh (2012). Một số thay đổi trong thực

hành lâm sàng và chi phí KCB ở hai bệnh viện th  điểm chi trả trọn gói

theo trường hợp bệnh. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Hà

Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 65-72.

95. Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Mỹ Anh (2013). Tổng quan về các

phư ng thức chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho c  sở

cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam. Tạp chí Y học thực hành. 874(6):

179-182.

96. Hoàng Văn Minh, Vũ Thị Hoàng Lan, Hồ Thị Hiền và cs. (2017).

Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học  Đại học

Y tế Công cộng, Hà Nội.

97. Viện Xã hội học  1983   Điều tra xã hội học. Xã hội học, số 1: 125-129.

98. Trƣờng Đ i học Y tế Công cộng (2017). Khái niệm và thuật ngữ cơ

bản sử dụng trong các nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng,

Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

99. Szewieczek A. (2012). Cost accounting system evolution in health care

organization – Current state and perspectives, University of

Economics in Katowice, Katowice.

100. Ph m M nh Hùng (2010). Tài chính y tế: Một trong những yếu tố

quan trọng nhất để đảm bảo một nền y tế mang tính chất công bằng,

góp phần an sinh xã hội. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất,

Hà Nội tháng 12/2010, Bộ Y tế, 25-46.

101. Trần Thị Mai Oanh (2012). Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực

hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP trong hệ thống bệnh viện công lập. Hội

nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Hà Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế,

59-64.102. Trần Xuân Thắng (2016). Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y

tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắklắk, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh

 oanh  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

103. Bộ C ng Thƣơng (2013). Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về

giá bán điện và hướng dẫn thực hiện, Hà Nội.

104. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2013). Quyết định số

38/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa

bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội.

105. Ban v t giá chính phủ, Bộ   o động, Thƣơng  inh và Xã hội, Bộ

Tài chính, Bộ Y tế (1995). Thông tư liên Bộ số 14/TTLB về Hướng dẫn

thực hiện thu một phần viện phí, Hà Nội.

106. Dƣơng Huy  iệu, Bales S. (2010). Khoa học kinh tế y tế và chủ

trư ng công  ằng, hiệu quả và phát triển trong hệ thống y tế Việt Nam.

Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ I, Hà Nội tháng 11/2010, Bộ Y

tế, 1-11.

107.  ƣơng Ngọc  huê, Vƣơng Ánh Dƣơng, Hà Thái Sơn và cs  (2012).

Xác định mức độ ảnh hưởng của chi trả viện phí lên kinh tế hộ gia đình

ở Việt Nam. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần thứ II, Hà Nội tháng

11/2012, Bộ Y tế, 406-412.

108. Trƣơng Việt Dũng (2010). Bảo hiểm y tế ở Việt Nam: Những thách

thức và vai trò của nhà kinh tế y tế. Hội nghị khoa học Kinh tế Y tế lần

thứ II, Hà Nội tháng 11/2012, Bộ Y tế, 44-58.

109. Wang W. (2016). Costs-effectiveness Analysis of Elective Cesarean

Section Compared with Vaginal Delivery: a prospective cohort study in

a hospital in León, Nicaragua, International Maternal and Child Health

(IMCH) –  epartment of Women’s an  Chil ren’s Health  Uppsala

University, Sweden.110. Clark L., Mugford M., Paterson C. (1991). How does the mode of

delivery affect the cost of maternity care. PubMed, 98(6):519-23.

111. Henderson J, McCandlish R, Kumiega L, Petrou S. (2001).

Systematic review of economic aspects of alternative modes of

delivery. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology,

108(2):149-57.

112. Hsia R. Y., Antwi Y. A., Weber E. (2014). Analysis of variation in

charges and prices paid for vaginal and caesarean section births: a

cross-sectional study. BMJ Open, 4 (1/2014), 1-10.

113. Aniza I., Putri N., Azimatun N. A., et al. (2011). Comparing cost for

elective lower segment caesarean section using top-down and activity

based costing method. Malaysian Journal of Public Health Medicine,

11(1): 36-46.

114. Kazandjian V. A., Chaulk C. P., Ogunbo S., et al. (2007). Does a

Cesarean section delivery always cost more than a vaginal delivery?.

Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13(1):16-20.

115. Research and Analytic Studies Section (2010). Associated Hospital

and Physician Costs for Deliveries to Medi-Cal Beneficiaries,

California Department of Health Care Services, USA.

116. Pizzo E. (2011). An estimate of costs and benefits of alternative

methods of delivery: an empirical analysis, Imperial College Business

School, London.

117. Vyas S., Bhatt G. S., Gupta K. I., et al. (2011). A cost analysis of

deliveries conducted in various health care settings in a city of India.

Healthline, 2(1): 61-64.

118. Bộ Y tế, Vụ kế ho ch và Tài chính, Viện Chiến lƣợc và Chính sách Y

tế (2011). Phân tích việc thực hiện Chính sách tự chủ bệnh viện trên thế

giới và thực tế ở Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Hà Nội.119. Khiaocharoen O., Pannarunothai S., Riewpaiboon A., et al. (2012).

Estimating Patient-Level Costs for Acute and Sub-Acute Inpatient

Services in Thailand. Siriraj Medical Journal, 64:157-162.

120. Fetter R. B., Shin Y., Freeman J. L., et al. (1980). Case Mix

Definition by Diagnosis-Related Groups, Lippincott Williams &

Wilkins, USA.

121. Sikirica V., Broder M S., Chang E., et al. (2012). Clinical and

economic impact of adhesiolysis during repeat cesarean delivery. Acta

Obstet Gynecol Scand, 91:719–725.

122. Patterson E. L. (2015). Cost-Efectiveness Analysis of Elective

Cesarean Deliveries and Trial of Labor, Doctor of Philosophy,

Nursing, University of New Mexico.

123. Rogers A. J., Rogers N. G., Kilgore M. L., et al. (2017). Economic

Evaluations Comparing a Trial of Labor to an Elective Repeat Cesarean

Delivery: A Systematic Review. Value Health, 20(1): 163–173.

124. Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (2017). Các phương pháp vô cảm trong

sản khoa, Bộ Y tế, Hà Nội.

125. Bộ Y tế (2017). Công văn số: 3614/BYT-BM-TE về sử dụng phương

pháp vô cảm trong mổ lấy thai, Hà Nộ