SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIẾU TRỊ CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIÊN LIỆT BẰNG LASER VÀ ĐIỆN ĐƠN CỰC

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIẾU TRỊ CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIÊN LIỆT BẰNG LASER VÀ ĐIỆN ĐƠN CỰC.Đặt vấn đề: Cắt đốt nội soi (CĐNS) bằng điện đơn cực (ĐỌC) qua ngả niệu đạo vẫn là phuung pháp (PP) điều trị phẫu thuật (PT) phổ biến đối với bệnh lý tăng sinh lành tình-tuyện tiền liệt (TSLỊ-TTL). Sử dụng ĐĐC là tiêu chuẩn vàng trong điều trị ngoại khoa TSLT-TTL. Tuy nhiên, khi sử dụng điện đơn cực, thời gian PT kéo dài trên 90 phút tăng nguy cơ biên chứng như: Hội chứng CĐNS, nhiễm trùng, chảy máu… Trọng những thập kỉ gần đây,' để khắc phục khuyết điểm của pp CĐNS tiêu chuẩn này, LASER Thulium (Tm: YAG) đã đuực đựa vào áp dụng cắt đốt nội soi TSLT-TTL tuy nhiên kết quà còn hạn chế và vẫn chưa phổ biến cho đển ngày hôm nay. Việc chọn lựa loại năng luợng sử dụng trong CĐNS là một thực tê lâm sàng đặt ra cho các phẫu thuật viên trong giai đoạn hiện nay.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00362

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mục tiêu nghiên cứu: Đảnh giá UV điểm của LASER Thulium so với ĐĐC trong PT CĐNS TSLT-TTL các truờng hợp (TH) điểu trị tại Bệnh viện Bình Dân từ 10/2010 đến 10/2014.

Phuơng phốp và đổi tượng nghiên cứu: Đoàn hệ tiôn cứu phân tích với nhóm chứng so sánh (có can thiệp lâm sàng). Chúng tôi đã chọn đuực 62 TH đuợc điều trị bạng ỊASER Tm: YAG (nhóm Tm: YAG) và 59 TH cắt đốt nội soi bằng ĐĐC (nhóm ĐĐC) tại Bệnh viện Binh 'Dân tù' 10/2010 đến 10/2014. Thăm khảm, phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận kết quả xét nghiệm từ hồ sơ bệnh án để thu thập các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng theo bảng câu hỏi cấu trúc.

Kết quả: Cải thiện điểm số IPSS, QoL, Qmax ở nhóm Tm: YAG cao hon nhóm ĐĐC. Thòi gian đặt thông niệu đạo-bàng quang (NĐ-BQ) ờ nhóm CĐNS bằng LÁSER Tm: YAG (2,21 ± 0,86 ngày) ngắn hơn