Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng bệnh viện tại Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống, giai đoạn 2000-2015

Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng bệnh viện tại Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống, giai đoạn 2000-2015
Nguyễn Hữu Thắng1, Lê Thị Thanh Hà2, Nguyễn Thị Thu Hà3, Lê Mạnh Hùng4, Nguyễn Thị Như5
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan có hệ thống nhằm tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Tổng số 27 nghiên cứu tại Việt Nam đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy: Các nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh tại nước ta được thực hiện trên nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau. Công cụ để đo lường sự hài lòng được sử dụng bao gồm các yếu tố như: thông tin chung, thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ, giao tiếp tương tác với nhân viên y tế, giao tiếp tương tác với bác sỹ, cơ sở vật chất/trang thiết bị, kết quả điều trị/chăm sóc sức khỏe… cho phù hợp với từng đối tượng và địa phương nghiên cứu. Sự hài lòng được đánh giá dựa trên thang đo Likert, chủ yếu là thang đo 5 điểm.
Kết quả cho thấy sự hài lòng chung đối với chất lượng dịch vụ y tế đều ở mức trung bình. Về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, các nghiên cứu có đưa ra các nhận xét khác nhau nhưng nhìn chung sự hài lòng ít liên quan tới các yếu tố về mặt thông tin chung như: tuổi, giới, tình trạng hôn nhân… và liên quan nhiều đến các yếu tố về chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở, tương tác với cán bộ y tế.

MÃ TÀI LIỆU

NCKH.0045

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836