Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022

Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật 3E 2022.  Ấn bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật đầy đủ này của Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật cung cấp lời khuyên thực tế, cập nhật về việc quản lý các tình trạng thông thường và trường hợp cấp … Read more

Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada, 7E 2022

Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada, 7E 2022. Trong suốt hơn 25 năm, Giáo trình Tiêu hoá Gan mật của Yamada đã là cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp phương pháp tiếp cận khoa học cơ bản bách khoa về tiêu hoá và bệnh gan mật với tư … Read more

Sleisenger & Fordtran Bệnh tiêu hóa và gan mật toàn tập 11E 2020

Sleisenger & Fordtran Bệnh tiêu hóa và gan mật toàn tập 11E 2020.Trong gần 50 năm, Bệnh tiêu hóa và gan mật của Sleisenger & Fordtran đã là tài liệu tham khảo cho các nội trú, nghiên cứu sinh, bác sĩ và toàn bộ nhóm chăm sóc tiêu hóa – gan mật. Hiện đã có … Read more