Tần suất sử dụng các kỹ năng của điều dưỡng trung học tại các bệnh viện tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Tần suất sử dụng các kỹ năng của điều dưỡng trung học tại các bệnh viện tỉnh Lâm Đồng năm 2013
Tác giả: Đoàn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Hiến
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 281 điều dưỡng trung học công tác tại 2 bệnh viện tỉnh và 9 bệnh viện huyện của tỉnh Lâm Đồng, với mục tiêu mô tả tần suất sử dụng một số nhóm kỹ năng của điều dưỡng trung học và mô tả một số kỹ năng có tần suất sử dụng khác nhau của điều dưỡng trung học giữa hệ nội và hệ ngoại, tuyến huyện và tuyến tỉnh của năm 2013. Kết quả cho thấy kỹ năng điều dưỡng trung học có tần suất sử dụng nhiều lần mỗi ngày cao như: Rửa tay thường quy (96,1%); mang và tháo găng vô khuẩn (89,0%); đưa thuốc vào cơ thể bằng đường tiêm truyền (87,9%); ghi chép theo dõi bệnh vào bệnh án (85,8%). Một số kỹ năng có tần suất sử dụng thường xuyên hàng tuần thấp như: giới thiệu và xin phép được chăm sóc người bệnh (3,9%); cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp (8,9%); chăm sóc răng miệng cho người bệnh (21,4%).Có sự khác nhau về tần suất sử dụng ở hệ Nội và hệ Ngoại như kỹ năng: Cố định gãy xương, xử lý khâu vết thương chỉ có điều dưỡng trung học ở hệ ngoại sử dụng. Ở tuyến tỉnh và tuyến huyện có tần suất sử dụng kỹ năng khác nhau như: Hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục chuyển viện, bệnh viện huyện có 26,7%, ở tuyến tỉnh là 3,3%; Tiêm chủng có 22,1% ở tuyến huyện, ở tuyến tỉnh là 0%.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890