Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương

Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương.Nhân lực là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một thƣớc đo chủ yếu sự phát triểncủa các quốc gia đó. Chính vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tuy nhiên việc đầu tƣ phát triển nguồn nhânlực không phải là một vấn đề có thể giải quyết ngay trong ngày một ngày hai,mà nó là cả một quá trình và là cả một chiền lƣợc tổng thể và dài hạn. Chiếnlƣợc phát triển nguồn lực không phải trong thời kỳ nào và không phải củaquốc gia, tổ chức nào cũng giống nhau hay có một quy chuẩn chung nhấtđịnh, mà phải căn cứ vào từng thời kỳ nhất định mà xây dựng chiến lƣợc,định hƣớng phát triển cụ thể sao cho phù hợp nhất với bối cảnh kinh tế- xã hộitrong nƣớc, quốc tế và tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00064

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Ở nƣớc ta, Đảng và Nhà nƣớc luôn khẳng định quan điểm coi con ngƣời làtrung tâm của sự phát triển, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chínhvì vậy nhân tố con ngƣời ngày càng đƣợc quan tâm, chú trọng. Con ngƣờiViệt Nam không ngừng đƣợc đầu tƣ phát triển toàn diện về cả tri thức, kĩnăng, thể chất và tinh thần, chính sự đầu tƣ đó sẽ tạo điều kiện cho ra đời mộtnguồn nhân lực chất lƣợng, ngày càng hoàn thiện cả về thể lực, trí lực và tâmlực. Điều này sẽ là lợi thế của Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hội nhập quốc tế và trở thành nền tảng phát triển bền vững vàtăng khả năng cạnh tranh quốc gia.
Tuy nhiên khi tiến hành quan sát quá trình làm việc của ngƣời lao động,ngƣời ta có thể dễ dàng nhận thấy có những cá nhân làm việc rất tích cực,trong khi đó có những cá nhân làm việc không tích cực. Nguyên nhân của tình trạng trên đó chính là do động cơ lao động của cá nhân khác nhau. Với nhữngngƣời lao động họ có động cơ lao động cao, họ sẽ cố gắng nhiều hơn trong2công việc và sẽ có năng suất, hiệu quả làm việc cao hơn và ngƣợc lại. Độngcơ lao động của ngƣời lao động xuất phát từ việc mong muốn thỏa mãn cácnhu cầu của ngƣời lao động và các nhu cầu này thì không ngừng đƣợc tăngcao. Khi ngƣời lao động đƣợc thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu nhất củamình rồi thì sẽ có mong muốn đƣợc thỏa mãn thêm nhiều nhu cầu khác nhƣ tự
khẳng định mình, đƣợc tôn trọng, đƣợc phát triển….
Chính vì những lý do trên mà việc tạo động lực làm việc cho ngƣời laođộng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của tổ chức. Nếu tổ chức quan tâmđúng mực đến vấn đề này thì sẽ tạo ra một môi trƣờng làm việc thuận lợi, một
không khí làm việc hăng say, nhiệt huyết và ngƣời lao động cũng sẽ sẵn sàng gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp mình.Bệnh viện Nhi Trung ƣơng là đơn vị tuyến đầu ngành về lĩnh vựckhám, điều trị nhi khoa. Những năm gần đây, bệnh viện đƣợc sự đầu tƣ, quantâm, cơ sở vật chất, nhân lực đƣợc đầu tƣ do vậy chất lƣợng dịch vụ y tếngành càng tăng. Tuy vậy, vấn đề nhân lực vẫn còn nhiều khó khăn. Do đầutƣ nhân lực là một chiến lƣợc lâu dài và đòi hỏi có thời gian. Bên cạnh đó,môi trƣờng làm việc chịu đựng nhiều áp lực, tiếp xúc với bệnh nhân có nguy
cơ cao làm cho điều dƣỡng viên dễ chán nản công việc và làm việc sẽ kém hiệu quả, từ đó có thể gây ra những sai sót trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao động lực lao động của đội ngũ điều dƣỡng viên tại bệnh viện, qua đó nâng cao chất lượngkhám chữa bệnh tại bệnh viện. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………vi
DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………….vii
PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………….1
1. Lý do chọn đề tài:……………………………………………………………………………… 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài……………………………………………. 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:……………………………………………………… 5
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………………….. 6
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:…………………………………………………………………… 6
6. Đóng góp mới của đề tài: …………………………………………………………………… 8
7. Kết cấu của luận văn gồm 3 chƣơng……………………………………………………. 8
CHƢƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG
CHO ĐIỀU DƢỠNG VIÊN ………………………………………………………………9
1.1. Các khái niệm………………………………………………………………………………… 9
1.1.1. Nhu cầu, động cơ và lợi ích ………………………………………………………….. 9
1.1.2. Động lực lao động……………………………………………………………………… 10
1.1.3. Tạo động lực lao động………………………………………………………………… 11
1.1.4. Khái niệm về đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………12
1.2. Các học thuyết liên quan đến tạo động lực lao động …………………………. 13
1.2.1. Học thuyết về thứ bậc nhu cầu của Abraham Maslow ……………………. 13
1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom…………………………………………. 14
1.2.3. Học thuyết công bằng của Adam. ………………………………………………… 16
1.2.4. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Frederic Herzberg. ………………………. 18
1.3. Nội dung tạo động lực lao động……………………………………………………… 19
1.3.1. Xác định nhu cầu của ngƣời lao động…………………………………………… 19
1.3.2. Tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích vật chất. ……….. 20
1.3.3. Tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích tinh thần ………. 24iii
1.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động. ………………………… 27
1.4.1. Năng suất lao động…………………………………………………………………….. 27
1.4.2. Mức độ hài lòng của NLĐ ………………………………………………………….. 28
1.4.3. Thái độ làm việc của NLĐ………………………………………………………….. 29
1.4.4. Mức độ gắn bó của ngƣời lao động …………………………………………….. 29
1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lựclao động…………………………….. 30
1.5.1. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên ngoài ……………………………………. 30
1.5.2. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên trong…………………………………….. 32
1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số đơn vị và bài học rút ra
cho Bệnh viện Nhi TW. ………………………………………………………………………. 34
1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số đơn vị…………………… 34
1.6.2. Bài học rút ra cho Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng………………………………. 37
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO
ĐIỀU DƢỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG ………..39
2.1. Tổng quan về Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng ………………………………………. 39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ……………………………………………….. 39
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện ……………………………………………. 42
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Bệnh viện……………………………………………. 43
2.1.4. Đặc điểm của điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng ………… 44
2.2. Thực trạng tạo động lực lao động cho điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi
Trung ƣơng………………………………………………………………………………………… 47
2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu của điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi
trung ƣơng. ………………………………………………………………………………………… 47
2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích vật
chất. ………………………………………………………………………………………………….. 50
2.2.3. Thực trạng tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích phi vật
chất …………………………………………………………………………………………………… 67iv
2.3.Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực lao động tại Bệnh
viện Nhi trung ƣơng. …………………………………………………………………………… 82
2.3.1. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên ngoài ……………………………………. 82
2.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên trong…………………………………….. 84
2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động cho điều dƣỡng viên tại Bệnh
viện Nhi trung ƣơng. …………………………………………………………………………… 85
2.4.1. Ƣu điểm……………………………………………………………………………………. 85
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân …………………………………………………………….. 86
CHƢƠNG 3…………………………………………………………………………………….89
GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO ĐIỀU DƢỠNG VIÊN
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNGƢƠNG……………………………………………89
3.1. Mục tiêu, phƣơng hƣớng tạo động lực lao động cho điều dƣỡng viên tại
Bệnh viện Nhi Trung ƣơng ………………………………………………………………….. 89
3.1.1. Mục tiêu……………………………………………………………………………………. 89
3.1.2. Phƣơng hƣớng…………………………………………………………………………… 90
3.2. Giải pháp tạo động lực lao động cho điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi
trung ƣơng. ………………………………………………………………………………………… 91
3.2.1. Hoàn thiện chính sách tiền lƣơng…………………………………………………. 91
3.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. ………………………… 93
3.2.3. Hoàn thiện chính sách thi đua khen thƣởng và các chƣớng trình phúc
lợi……………………………………………………………………………………………………… 95
3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực………………. 96
3.2.5. Giải pháp xây dựng vị trí việc làm cho điều dƣỡng viên…………………. 98
3.2.6. Tăng cƣờng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chia sẻ kinh
nghiệm trong công tác ĐD …………………………………………………………………. 100
3.2.7. Không ngừng đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ năng cho ĐD …………… 101
3.2.8. Đẩy mạnh công tác giải trí giao lƣu văn hóa, văn nghệ, thể thao……. 102v
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………..106
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………..108
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………..111

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Cơ cấu độ tuổi ở điều dƣỡng viên ………………………………………..44
Bảng 2.2: Đặc điểm nhân khẩu học của ĐDV ………………………………………45
Bảng 2.3: Trình độ, kinh nghiệm và thu nhập của ĐDV ………………………..46
Bảng 2.4: Nguyên nhân ĐD cảm thấy không thích với công việc …………..47
Bảng 2.5: Nhu cầu điều dƣỡng viên đề xuất…………………………………………49
Bảng 2.6: Bảng lƣơng tháng 3 năm 2016 …………………………………………….55
Bảng 2.7: Đánh giá sự hài lòng của ĐDV với tiền lƣơng, phụ cấp ………….56
Bảng 2.8: Bảng thu nhập tăng thêm tháng 5/2016…………………………………61
Bảng 2.9: Đánh giá mức độ hài lòng với chế độ khen thƣởng ………………..63
Bảng 2.10: Đánh giá chung của điều dƣỡng về công tác phúc lợi xã hội….66
Bảng 2.11: Hài lòng với mối quan hệ đồng nghiệp của ĐDV…………………70
Bảng 2.12: Ảnh hƣởng thực trạng công việc đến stress nghề nghiệp ở ĐD73
Bảng 2.13: Hài lòng của ĐDV với việc đƣợc phân công nhiệm vụ …………75
Bảng 2.14: Thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá về nhiệm vụ của ĐD……….77
Bảng 2.15: Hài lòng với công tác đánh giá về nhiệm vụ của ĐDV………….78
Bảng 2.16: Đánh giá mức độ hài lòng của ĐD về công tác đào tạo, tập huấn
và nghiên cứu khoa học……………………………………………………………………..81