XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN CHO SÁU THÔNG SỐ HÓA SINH AST, ALT, CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, GLUCOSE VÀ PROTEIN

XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN CHO SÁU THÔNG SỐ HÓA SINH AST, ALT, CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, GLUCOSE VÀ PROTEIN
Trần Hữu Tâm1, Trương Quân Thụy1, Võ Ngọc Nguyên1, Vũ Đình Dũng1, Nguyễn Thị Hồng Phương1, Nguyễn Đức Quỳnh Như1, Vũ Thị Như Oanh1, Lê Thị Thùy Như1, Nguyễn Ngọc Cường1
1 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Các xét nghiệm AST, ALT đại diện cho các bệnh về gan, xét nghiệm Glucose đại diện cho các bệnh về tiểu đường, Protein toàn phần đại diện cho các bệnh về chức năng thận, xét nghiệm Cholesterol và Triglyceride đại diện cho các bệnh về rối loạn chuyển hóa lipid và xơ vữa động mạch [1,2,3]. Nghiên cứu nhằm xác định thiết bị và phương pháp phân tích chuẩn cho 6 thông số dựa trên phương pháp tham chiếu và vật liệu tham chiếu. Kết quả nghiên cứu xác định được phương pháp chuẩn cho xét nghiệm AST, ALT là Trisbuffer without pyridoxal-5-phosphate, Glucose là Glucose oxidase, Protein toàn phần là Biuret reaction, Cholesterol là Cholesterol oxidase, Triglyceride là Lipase/GPO-PAP no correction, các thiết bị được sử dụng là các thiết bị của Abbott, Beckman Coulter, Erba Mannheim, Roche, Chema diagnostic, AMS Diagnostics, Agappe, Spinreact.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00820

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Để đánh giá, phân tích kết quả xét nghiệm cần có các tiêu chí đáng tin cậy cho việc đánh giá quá trình phát triển phương pháp, được mô tả khi phương pháp được công bố và tái đánh giá khi một phòng xét nghiệm riêng lẻ bắt đầu sử dụng phương pháp [5].Một số hiệp hội hóa sinh lâm sàng, hiệp hội y học như: IFCC, ILAC, CLSI công bố các phương pháp hoặc quy trình tham chiếu cho từng thông số xét nghiệm. Các phương pháp này được tổng hợp bởi các tổ chức như JCTLM (Joint Committee for  Traceability    in  Laboratory  Medicine)  và  FDA [4,6].  Chúng  tôi  dựa  trên  cơ  sở  dữ  liệu  của JCTLM để xác định các phương pháp và vật liệu tham chiếu cho 6 thông số: AST, ALT, Glucose, Protein  tổng  số,  Cholesterol  và  Triglyceride,  từ đó lựa chọn các thiết bị và phương pháp phân tích chuẩn cho 6 thông số xét nghiệm trên. Các thiết bị và phương pháp chuẩn này sẽ được so sánh  và  đối  chiếu  với  các  thiết  bị  và  phương pháp mà các phòng xét nghiệm đang sử dụng

Chi tiết bài viết
Từ khóa
thiết bị chuẩn, vật liệu tham chiếu, phương pháp chuẩn, phương pháp tham chiếu

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y Tế (2013), Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số 01/2013/TT-BYT, Hà Nội. 
2. Tạ Thành Văn (2013), Hoá sinh lâm sàng, Nxb Y Học Hà Nội. 
3. Phan Hải Nam (2006), Một số xét nghiệm hoá sinh trong lâm sàng, Học Viện Quân Y. 
4. Orlando C. Ferreira, Jr Maria Cristina, F. Pessoa (2006), Metrological traceability in clinical laboratory, J. Bras. Patol. Med. Lab. , 52(3). 
5. D Stamm (1979), Reference materials and reference methods in clinical chemistry, J Clin Chem Clin Biochem, 17(5), 283-97. 
6. Graham R.D. Jones (2016), Review: The Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM) –its history and operation, Clinica Chimica Acta 453, 86-94.