Thực trạng các phòng xét nghiệm vi sinh lao tuyến tỉnh năm 2016 và một số yếu tố liên quan đến chất lượng xét nghiệm nuôi cấy lao

Thực trạng các phòng xét nghiệm vi sinh lao tuyến tỉnh năm 2016 và một số yếu tố liên quan đến chất lượng xét nghiệm nuôi cấy lao
Tác giả: Lưu Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp với hồi cứu số liệu sẵn có năm 2016 được thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2017. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng hoạt động của toàn bộ 63 phòng xét nghiệm vi sinh lao của đơn vị phòng chống lao tuyến tỉnh và phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng xét nghiệm nuôi cấy lao của toàn bộ 29 phòng xét nghiệm thuộc Chương trình chống lao quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy 96,8% (61/63) phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm trực tiếp tìm AFB, 73% (46/63) phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm Xpert MTB/RIF, 41,3% (26/63) phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm nuôi cấy lao, 4,8% (3/63) phòng xét nghiệm thực hiện phân tích tính kháng kháng sinh của vi khuẩn lao, 3,2% (2/63) phòng xét nghiệm thực hiện kỹ thuật xét nghiệm LPA, 42,9% phòng xét nghiệm có chứng nhận an toàn sinh học, 57,1% cán bộ có chứng chỉ hành nghề, 28,7% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Các trang thiết bị phòng xét nghiệm đều đang hoạt động tốt.