THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
Lê Thúy Hường1, Trương Thị Thu Hương1, Hoàng Thị Thu Hiền1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả thực trạng đánh giá điểm chuyên cần tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đánh giá điểm chuyên cần. Phương pháp: nghiên cứu mô tả ngang qua khảo sát ý kiến 144 giảng viên giảng dạy các học phần và 1102 sinh viên các chuyên ngành tại Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Kết quả: 97,2% – 100% giảng viên đã phổ biến công khai tỷ lệ điểm chuyên cần, công bố điểm và cách đánh giá điểm chuyên cần khi bắt đầu môn học. Các tiêu chí chủ yếu để đánh giá điểm chuyên cần: tham dự đủ số tiết học trên lớp (86.1%); Ý thức chấp hành quy định trong học tập (76.4%); Hoàn thành nhiệm vụ tự học được giao: 87.5%.  100% giảng viên gặp khó khăn trong đánh giá điểm chuyên cần của SV. Trong đó: 55.6 % chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về các tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần. 55,5 % sinh viên không hài lòng về cách đánh giá điểm chuyên cần của giảng viên. Lý do: Có sự khác biệt trong đánh giá điểm chuyên cần giữa các giảng viên (87.1%); Chưa có tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần rõ ràng, cụ thể (46,6%); Đánh giá điểm chuyên cần chưa công bằng: 33,5%; 75% sinh viên và 90,3% giảng viên cho rằng: cần thiết ban hành quy định đánh giá điểm chuyên cần.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00951

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hiện  nay,  đổi  mới  phương  pháp  dạy  học  là một yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình giáo trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh kết quả dạy  học [1]. Kiểm tra đánh giá  có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quảcủa kiểm tra đánh giá là cơ sở đểđiều  chỉnh  hoạt  động  dạy,  hoạt  động  học  và quản lý giáo dục. Vì vậy đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội. Kiểm tra, đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập. Để thực hiện tốt các yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá cần công khai tới người họccác quy định về đánh giá kết quả học tập của người học(bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số,cơ chế phản hồivà các nội dung liên quan).Trong quá trình học tập, thái độ học tập, sự tích cực, nghiêm túc và cần mẫn chăm chỉ học tập của người học giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp thu, lĩnh hội  kiến thức được truyền đạt

Chi tiết bài viết
Từ khóa
kiểm tra, đánh giá, điểm chuyên cần, sinh viên, giảng viên, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tài liệu tham khảo
1. Hội nghị trung ương 8 khóa XI. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
2. Quyết định Số: 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
3. Quyết định số 424/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 15/09/2017 về việc ban hành Quy chế Đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
4. Quyết định số 855/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 29/10/2018 về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ