THỰC TRẠNG DỰ TRỮ CƠ SỐ CHIẾN THƯƠNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN QUÂN Y

THỰC TRẠNG DỰ TRỮ CƠ SỐ CHIẾN THƯƠNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN QUÂN Y
Phạm Ngọc Bình1, Nguyễn Sơn Nam1, Chu Tiến Cường2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Cục Quân y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng dự trữ một số cơ số chiến thương và phòng chống dịch bệnh tại một số bệnh viện quân y tuyến chiến lược và chiến dịch, năm 2016. Phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lí bằng phiếu hỏi thiết kế sẵn kết hợp quan sát trực tiếp các loại cơ số thuốc đang dự trữ tại bệnh viện; Chọn 8 bệnh viện quân y (4 bệnh viện tuyến chiến dịch, 4 bệnh viện tuyến chiến lược, khu vực tuyến chiến lược); mỗi bệnh viện chọn 2 cán bộ quản lí công tác dược, tổng số 16 cán bộ. Kết quả: Dự trữ cơ số K: có  4 bệnh viện có dự trữ; dự trữ cơ số BV: cả 8 bệnh viện đều có dự trữ; cơ số phòng chống dịch bệnh: có 2/8 bệnh viện có dự trữ. Tất cả các cơ số (K, BV) đã được thành lập tại các bệnh viện đều để mở, có danh mục và bao bì để sẵn. Riêng cơ số phòng chống dịch bệnh tại 2 bệnh viện đã được đóng gói sẵn là các cơ số được cấp từ trên xuống. Cả 8 bệnh viện đều có khả năng luân lưu đổi hạn các cơ số Y, K, BV và cơ số phòng chống dịch bệnh. Có 2 bệnh viện đủ khả năng luân lưu đổi hạn với số lượng cơ số chiến thương lớn; các bệnh viện còn lại đủ khả năng luân lưu đổi hạn một số lượng nhất định các cơ số chiến thương và phòng chống dịch bệnh. Kết luận: Số lượng cơ số quân y dự trữ tại 8 bệnh viện phù hợp với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Tất cả các cơ số BV, K dự trữ tại các bệnh viện đều để mở và có danh mục, có bao bì để sẵn (không đóng gói sẵn). Cả 8 bệnh viện đều có khả năng luân lưu đổi hạn các cơ số Y, K, BV và cơ số phòng chống dịch bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00798

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Cơ số chiến thương (CSCT) là cơ số dùng để cứu chữa người bị thương, bị nạn được ký hiệu là cơ số Y, K, BV… Cơ số phòng chống dịch bệnh (PCDB)  là  cơ  số  để  cứu  chữa  những  người  bị bệnh do dịch bệnh. Cơ số là một số lượng vật tư y tế (VTYT) đượctính toán đồng bộ, đóng gói sẵn trong bao bì thích hợp, đủ cung cấp VTYT cho  một  nhiệm  vụ  xác  định  hoặc  trang  bị  cho một tổ chức quân y với nhiệm vụ theo quy định [6].  Để  phù  hợp  với  từng  nội  dung  nhiệm  vụ, mỗi cơ số quân y tương ứng có kí hiệu, tên gọi riêng và được coi là đơn vị tính toán trong việc lập kế hoạch tiếp tế quân y hoặc trong đăng kí, thống kê, thanh toán… Một số loại CSCT là sản phẩm được hình thành từ những yêu cầu thực tiễn của các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm trang bị sẵn cho quân nhân, cho đơn vị các trang bị, vật tư, thuốc thiết yếu để quân nhân tự cứu mình, cứu giúp đồng đội, kể cả cứu người dân ngay khi bị thương, bị nạn [1], [2].Trong  hoạt  động  bảo  đảm  quân  y  (BĐQY), thuốc, hóa chất, VTYT tiêu hao sử dụng để cấp cứu,  điều  trị  người  bị  thương,  bị  nạn  thường được tính toán, đóng gói và mã hóa thành cơ số để cấp phát, tiếp tế cho các đơn vị trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ quân sự và còn để dự trữ sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp của  các  đơn  vị  quân  đội.  Qua  các  cuộc  kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống lấn chiếm biên giới Tây Nam, phía Bắc đã khẳng định, tiếp tế quân y bằng cơ số là phương thức tiếp tế chủ yếu, hiệu quả trong điều kiện chiến tranh. Trong thời bình, một số loại cơ số cũng đã được nghiên cứu, xây dựng, bảo đảm sẵn sàng cho các phân đội và cơ sở quân y thực hiện nhiệm vụ  khẩn cấp, đột xuất, như phòng chống thiên tai, thảm họa (bão lụt, động đất, dịch bệnh, khắc phục sự cố, thảm họa…). Trong tác chiến phòng thủ khu vực tỉnh/thành phố, việc chủ động cơ sở vật chất hậu cần và bảo đảm các loại cơ số trong chiến tranh BVQY là rất cần thiết, y phù hợp với tình hình nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trước mắt cũng như lâu dài [3].Trong hệ thống ngành Quân y, bên cạnh các hoạt  động  nghiệp  vụ  thường  xuyên,  các  bệnh viện  quân  y  (BVQY)  tuyến  chiến  dịch  và  chiến lược còn được giao một số nhiệm vụ quan trọng khác, như tổ chức các phân đội, cơ sở quân y sẵn sàng làm nhiệm vụ đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Song song với công tác kiện toàn tổ chứccác phân đội quân y, huấn luyện và luyện tập  thường  xuyên,  các  BVQY  còn  phải  luôn chuẩn bị sẵn sàng  các  cơ số bảo đảm đủ  khả năng  hoàn  thành  nhiệm  vụ  trong  mọi  tình huống.  Vì  vậy,  nghiên  cứu  đánh  giá  công  tác chuẩn  bị,  dự  trữ  các  CSCT  phục  vụ  nhiệm  vụ khẩn cấp và các nhiệm vụ đột xuất khác tại các BVQY là rất có có ý nghĩa thực tiễn.Mục tiêu nghiên cứu: “Đánh giá thực trạng dự trữ một số CSCT và PCDB tại một số BVQY tuyến chiến lược và chiến dịch, năm 2016”

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Bệnh viện quân y, cơ số, dự trữ

Tài liệu tham khảo
1. Lê Đình Cớn và cộng sự (2010). Nghiên cứu hoàn thiện cơ số thuốc và trang bị Quân y cho cá nhân, quân y đại đội và tiểu đoàn bộ binh để đảm bảo cứu chữa tbbb trong chiến tranh BVTQ, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng (mã số KCB.04.07.01). 
2. Vương Bích Bình, Nguyễn Mạnh Quang (2010), Nghiên cứu hoàn thiện cơ số thuốc và trang bị quân y để bảo đảm cứu chữa bước đầu và cứu chữa cơ bản trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng (mã số KCB.04.07.02) 
3. Nguyễn Phi Long và cộng sự (2007). Nghiên cứu một số cơ số thuốc và trang bị cho tuyến quân e, f… thời kỳ mới, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng. 
4. Bộ Tổng Tham mưu (2012). Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 18/9/2012 V/v Điều chỉnh dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm nhiệm vụ khẩn cấp. 
5. Cục Quân y (2008). Công văn số 640/KH-QY ngày 07/4/2008 V/v thực hiện Chỉ lệnh 257/CL-HC của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. 
6. Cục Quân y (2015). Y học Quân sự – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội – 2015. 
7. Quân Đội nhân dân (2000). Điều lệ phòng chống dịch – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội – 2015. 
8. Cục Quân y (2009). Công văn số 365/QY-D ngày 25/3/2009 V/v chuyển đổi, đóng mới cơ số Y, K, BV dự trữ tình huống khẩn cấp. 
9. Cục Quân y (2012). Kế hoạch số 712/KH-D ngày 28/5/2012 V/v Bổ sung thay thế nội dung cơ số thuốc dự trữ tình huống khẩn cấp.