THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HAI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY VÀ VINMEC NHA TRANG NĂM 2022

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HAI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY VÀ VINMEC NHA TRANG NĂM 2022
Nguyễn Ngọc Sao1, Trần Văn Tú1, Mai Văn Chuyên1, Lại Minh Hải1
1 Bệnh viện Vinmec Times City
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu về kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu tại 2 bệnh viện Vinmec Times City và Vinmec Nha Trang được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022. Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu tại 2 bệnh viện Vinmec Times City và Vinmec Nha Trang năm 2022 và Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 126 điều dưỡng tại khoa Hồi sức Cấp cứu 2 bệnh viện được lựa chọn và hoàn thành các biểu mẫu câu hỏi về kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang.  Kết quả: 67,5% điều dưỡng có kiến thức về phòng ngừa té ngã cho người bệnh ở mức đạt, nhóm điều dưỡng có thâm niên công tác tại khoa Hồi sức Cấp cứu từ 0-5 năm có kiến thức về phòng ngừa té ngã chỉ ở mức 59,2% kém hơn so với nhóm có thâm niên công tác tại khoa Hồi sức Cấp cứu trên 5 năm với tỷ lệ 78,2%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (POR=2,47; 95%CI: 1,12-5,48; p=0,03).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01064

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Té ngã trong quá trình nằm viện là một trong những sự cố y khoa phải báo cáo liên quan đến quá  trình chăm sóc người bệnh theo quy định của Bộ Y Tế(1). Té ngã cũng là một trong những sự cố y khoa phổ biến được báo cáo với nhiều tác động tiêu cực như chấn thương, tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Với vai trò chính là chăm sóc người bệnh, hiểu biết của điều dưỡng về phòng ngừa té ngã cho người bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng té ngã của người bệnh trong bệnh viện(2). Tại các bệnh viện  thuộc  hệ  thống  Vinmec,  công  tác  điều dưỡng luôn được chú trọng hướng đến hạn chế tối đa các sự cố y khoa. Tại khoa Hồi sức Cấp cứu, các nguy cơ té ngã của người bệnh rất cao do nhiều nguyên nhân. Các nghiên cứu về kiến thức của điềudưỡng về phòng tránh té ngã cho người bệnh tại đây là hết sức cần thiết để đánh giá  thực  trạng  cũng  như  tìm  ra  các  biện  pháp nhằm  giảm  thiểu  tối  đa  tình  trạng  té  ngã  của người bệnh trong quá trình chăm sóc, điều trị.Vì những lý do trên, nghiên cứu: “Thựctrạng kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu và một số yếu tố liên quan tại 2 bệnh viện Vinmec Times City và Vinmec Nha trang năm 2022” được tiến hành với 2 mục tiêu:1) Mô tả thực trạng kiến thức phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu tại 2 bệnh viện Vinmec Times City và Vinmec Nha Trang năm 2022.2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức  phòng  ngừa  té  ngã  cho  người  bệnh  của điều dưỡng khoa Hồi sức Cấp cứu.