Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, năm 2018

Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, năm 2018
Tác giả: Nguyễn Văn Khởi, Lê Thành Đồng, Lê Thị Phương Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) tại xã Đak Ơ, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước năm 2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp hồi cứu số liệu hệ thống giám sát và điều tra cắt ngang tại cộng đồng bằng xét nghiệm lam máu với kỹ thuật nhuộm giêm sa soi kính hiển vi. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm KSTSR/1.000 dân qua hệ thống giám sát là 4,92‰, trong đó KSTSR loài P. falciparum chiếm 67,41%, P. vivax chiếm 27,94% và nhiễm KSTSR phối hợp có P. falciparum chiếm 4,65%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lê nhiễm KSTSR với giới tính, nhóm tuổi (p<0,05). Tỷ lệ nhiễm KSTSR qua điều tra cắt ngang tại cộng đồng là 2,13% trong đó nhiễm KSTSR do P. falciparum chiếm 81,25%, P. vivax chiếm 18,75%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm KSTSR với người đã từng mắc sốt rét, thời gian mắc, được giám sát điều trị khi mắc sốt rét (p<0,05). Những người làm việc ở rừng tỷ lệ nhiễm KSTSR cao gấp 6,79 lần người ở nhà, người có qua lai biên giới nhiễm KSTSR cao gấp 3,71 lần người không qua biên giới, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890