Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2020

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2020
Đề tài “Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp năm 2020” được tiến hành từ tháng 03/2020 đến 10/2020 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp. Với 2 mục tiêu chính là: Mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
Đề tài được thực hiện bằng phương pháp cắt ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính với đối tượng nghiên cứu là cơ sở vật chất, trang thiết bị quản lý CTRYT, hồ sơ, các sổ sách theo dõi, nội quy, quy trình và các báo cáo liên quan về quản lý chất thải rắn y tế 2020, nhân viên y tế trực tiếp tham gia chủ yếu vào hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y và ban giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo, nhân viên các khoa.
 Kết quả nghiên cứu cho thấy bao bì dụng cụ phục vụ cho mục đích phân loại CTRYT tại các khoa chưa được trang bị đầy đủ số lượng theo màu sắc. Thùng đựng chất thải có màu sắc theo quy định chỉ đáp ứng được 70% và túi đựng chất thải có màu sắc theo quy định chỉ đáp ứng 60 % nhu cầu sử dụng ở các khoa. Tại bệnh viện đã trang bị xe vận chuyển CTRYT, tuy nhiên xe VC không đúng quy định. Tại bệnh viện có 4 nhà lưu trữ CTYT theo đúng quy định. Mức độ đạt về hoạt động phân loại chất thải rắn y tế tại tính chung cho toàn bệnh viện đạt 85,6%. CTRYT tại bệnh viện được thu gom lẫn lộn với  nhau trên cùng một xe, mức độ đạt thực trạng hoạt động thu gom CTRYT là 53,9%. Chất thải lây nhiễm được thu gom ít nhất 1 lần/ ngày đạt 100%. Tỉ lệ tuân thủ chung cho các tiêu chính đánh giá thực trạng hoạt động vận chuyển CTRYT là 55,5%. Tất cả các CTRYT đều được lưu giữ riêng, chất thải lây nhiễm được đốt trong lò đốt rác, chất thải tái chế bán cho đơn vị có chức năng xử lý, chất thải thông thường không phục vụ mục đích tái chế được CN Dowasen thu gom và xử lý, riêng chất thải nguy hại không lây nhiễm được bệnh viện lưu tại nhà lưu giữ từ năm 2016. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý CTRYT tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có thể được phân thành 6 nhóm , gồm: Ảnh hưởng tích cực: 1) Yếu tố chính sách, 2) Yếu tố lãnh đạo quản lý. Ảnh hưởng trở ngại h hăn: 3) Yếu tố thuộc về cán bộ, nhân viên y tế, 4) Yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị, 5) Yếu tố kinh phí và 6) Yếu tố khác. Khuyến nghị: Quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn về quản lý chất thải y tế cho cán bộ nhân viên y tế; trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, lưugiữ và xử lý CTRYT theo quy định; bố trí thêm kinh phí chi cho các hoạt động quản lý CTRYT; NVYT phải tham dự đầy đủ và nghiêm túc các buổi tập huấn về CTYT; tăng cường truyền thông hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham gia phân loại chất thải đúng quyđịnh.