Thực trạng quản lý nguồn nhân lực bệnh viện Nhân dân Gia định

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực bệnh viện Nhân dân Gia định
The status of human resourse management at Nhan Dan Gia Dinh hospital.
Tác giả: Nguyễn Bình An, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Na, Hồ Xuân Nguyên, Hoàng Quốc Hòa, Hoàng Quốc Cường
Tóm tắt:
Quản trị nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất của mọi tổ chức, nguồn nhân lực tại bệnh viện có ảnh hưởng lớn đối với công tác khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung và xã hội nói riêng. Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện ở 246 nhân viên bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhằm đánh giá thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện. Kết quả thống kê cho thấy tỉ lệ hài lòng công tác quản trị chiếm tỉ lệ khá cao vào khoảng 88%. Trong đó yếu tố về chế độ đào tạo, khả năng thăng tiến, chế độ đãi ngộ ảnh hưởng khá mạnh đến sự hài lòng của nhân viên

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890