Thực trạng quản lý và xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện

Thực trạng quản lý và xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện
Wastewater management and treatment at hospitals
Tác giả: Trần Quang Toàn, Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Linh Chi
Tóm tắt:
Nghiên cứu điều tra theo phương pháp mô tả cắt ngang bằng bảng câu hỏi kết hợp với quan sát trực tiếp và quan trắc quá trình quản lý và xử lý nước thải của 98 bệnh viện các tuyến trong toàn quốc cho thấy có khoảng 48% bệnh viện chưa có Giấy phép xả nước thải theo Quy định. Đặc biệt, mặc dù nước thải của các bệnh viện đều được xử lý trước khi thải ra môi trường, nhưng chỉ có khoảng 30% bệnh viện có nước thải y tế đáp ứng tiêu chuẩn thải của QCVN 02:2010/BTNMT. Các thông số ô nhiễm phổ biến không đạt Tiêu chuẩn thải gồm amoni, coliform, COD và BOD5. Vì vậy, cần tiến hành điều tra khảo sát xác định nguyên nhân để có các biện pháp thích hợp khắc phục ô nhiễm và nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải của các bệnh viện đáp ứng Tiêu chuẩn thải.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890