THỰC TRẠNG SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH
Đỗ Thị Mai1
1 Trường đại học điều dưỡng nam định
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Trong những năm qua, công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn khá cao so với các địa phương khác trong tỉnh và các địa phương khác. Mục tiêu: mô tả thực trạng sinh con thứ 3 trở lên và những yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh con thứ 3 trở lên tại địa bàn nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: điều tra, phỏng vấn 100% các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên từ 1/6/2020 đến 01/3/2021) đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại 2 xã Điền Xá và Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Có 38 người vợ và 35 người chồng đồng ý tham gia điều tra, phỏng vấn. Kết quả: có 47,4%  người vợ 54,3 người chồng cho rằng nguyên nhân sinh con thứ 3 trở lên là do muốn đông con; 47,4 % người vợ và 42,9% người chồng cho rằng lý do sinh con thứ 3 trở lên là do gia đình có điều kiện kinh tế; 31,6% người vợ và 31,45 người chồng đưa ra lý do là do vỡ kế hoạch; 28,9% người vợ và 37,1% người chồng do muốn có con trai để nối dõi; 21,1% người vợ và 25,7% người chồng do không hiểu biết về pháp lệnh dân số; . Trong đó lứa tuổi 30 – 40 của người chồng chiếm 60%; 57,9% người vợ có tđộ tuổi 20 – 29, trình độ học vấn THCS và Trung cấp trở lên ở người chồng chiếm tỷ lệ bằng nhau (28,6%); trình độ học vấn của người vợ đa số là THCS 42,1%), nghề nghiệp chủ yếu của người chồng là buon bán (60%), của người vợ là 47,3% là làm nội trợ. Kết luận: Để giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên một cách bền vững, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân; chăm lo an sinh xã hội; tăng cường trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và kiện toàn đội ngũ làm công tác DS – KHHGĐ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00789

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Dân số – kế hoạch hóa gia đình

Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung Ương (1993), Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 14/01/1993 của Bộ Chính trị về “Chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đinh”. 
2. Ban Chấp hành Trung Ương (1995), chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 06/03/1995 của Ban bí thư về việc “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình”. 
3. Cao Ngọc Thành (2008). quản lý chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Giáo trình sau đại học, Trường Đại học Y Dược Huế. 
4. Văn phòng Chính phủ (2008), Công văn số 6084/VPCP – TCCV ngày 16/9/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc “Kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương”.