Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh một số trường trung học cơ sở tỉnh bình định năm 2015

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh một số trường trung học cơ sở tỉnh bình định năm 2015/ Trần Thị Giang.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA: 2010 – 2016

Người hướng dẫn khoa học:TS. Lê Thị Hoàn

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1
Chƣơng 1:T
ỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………. 3
1.1. Các khái niệm
…………………………………………………………………………………………………………………………3
1.1.1.Khái niệm sức khoẻ ………………………………………………………………… 3
1.1.2.Sức khoẻ tâm thần…………………………………………………………………… 3
1.1.3. Sức khoẻ thể chất …………………………………………………………………… 4
1.1.4. Sức khoẻ xã hội……………………………………………………………………… 4
1.1.5. Tuổi vị thành niên ………………………………………………………………….. 4
1.2. Những biến đổi thể chất, tâm lý, xã hội ở vị thành niên
…………………………………5
1.2.1. Những biến đổi về thể chất ……………………………………………………… 5
1.2.2. Những biến đổi về tâm lý ……………………………………………………….. 6
1.2.3. Những biến đổi về xã hội………………………………………………………… 7
1.3. Khái quát vấn đề sức khoẻ tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên
……………….7
1.3.1. Vấn đề sức khoẻ tâm thần trẻ em và VTN…………………………………. 7
1.3.2. Tình hình sức khoẻ tâm thần trẻ em và vị thành niên trên thế giới .. 8
1.3.3. Tình hình sức khoẻ tâm thần trẻ em và vị thành niên ở Việt Nam… 9
1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến SKTT trẻ em và vị thành niên
…………………………. 11
1.4.1.Yếu tố về đặc điểm cá nhân ……………………………………………………. 12
1.4.2. Yếu tố gia đình…………………………………………………………………….. 12
1.4.3. Yếu tố về trƣờng học ……………………………………………………………. 13
1.5. Công cụ đánh giá SKTT trẻ em và vị thành niên
……………………………………………. 14
Chƣơng 2:Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………. 16
2.1. Địa điểm và đối tƣợng nghiên cứu
………………………………………………………………………….. 16
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu…………………………………………………………….. 16
2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu …………………………………………………………… 16
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
………………………………………………………………………………………………. 16
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………… 16
2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn cỡ mẫu ………………………………………………… 16
2.2.3. Các biến số chỉ số ( phụ lục 1)……………………………………………….. 18
2.2.4. Phƣơng pháp thu thập thông tin……………………………………………… 18
2.2.5. Quản lý và phân tích xử lý số liệu ………………………………………….. 20
2.2.6. Hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục …………………………….. 20
2.2.7. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………… 21
Chƣơng 3:K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………… 22
3.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu
………………………………………………………… 22
3.2. Thực trạng sức khoẻ tâm thần học sinh
………………………………………………………………… 24
3.3. Một số yếu tố liên quan đến sức khoẻ tâm thần học sinh
…………………………… 42
Chƣơng 4:B
ÀN LUẬN ……………………………………………………………………….. 48
4.1 Mô tả thực trạng sức khoẻ tâm thần học sinh một số trƣờng THCS tỉnh
Bình Định năm 2015
…………………………………………………………………………………………………….. 48
4.1.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu………………………………………………. 48
4.1.2 Thực trạng vấn đề sức khoẻ tâm thần chung …………………………….. 49
4.1.3 Năm vấn đề sức khoẻ tâm thần đƣợc đánh giá trên thang đo SDQ. 50
4.2 Một số yếu tố liên quan đến vấn đề sức khoẻ tâm thần học sinh bốn
trƣờng THCS tỉnh Bình Định
………………………………………………………………………………….. 53
4.2.2 Yếu tố đặc điểm cá nhân………………………………………………………… 53
4.2.2 Yếu tố đặc điểm gia đình và mối quan hệ trong gia đình……………. 55
4.2.3 Yếu tố đặc điểm môi trƣờng học tập ……………………………………….. 56
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………….. 58
KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………… 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1 Thông tin chung của học sinh bốn trƣờng THCS tỉnh Bình Định .. 22
Bảng 3.2 Đặc điểm chung của quần thể nghiên cứu………………………………… 23
Bảng 3.3 Vấn đề cảm xúc và một số yếu tố cá nhân ……………………………….. 27
Bảng 3.4 Vấn đề cảm xúc và một số yếu tố gia đình……………………………….. 28
Bảng 3.5 Vấn đề cảm xúc và một số yếu tố môi trƣờng học …………………….. 29
Bảng 3.6. Vấn đề hành vi và một số yếu tố cá nhân ………………………………… 30
Bảng 3.7. Vấn đề hành vi và một số yếu tố gia đình ……………………………….. 31
Bảng 3.8. Vấn đề hành vi và một số yếu tố môi trƣờng học tập………………… 32
Bảng 3.9. Vấn đề hiếu động của học sinh và một số yếu tố cá nhân………….. 33
Bảng 3.10 Vấn đề hiếu động của học sinh và một số yếu tố gia đình ………… 34
Bảng 3.11. Vấn đề hiếu động của học sinh và một số yếu tố môi trƣờng học tập 35
Bảng 3.12 Vấn đề quan hệ bạn bè và một số yếu tố cá nhân…………………….. 36
Bảng 3.13 Vấn đề quan hệ bạn bè và một số yếu tố gia đình ……………………. 37
Bảng 3.14 Vấn đề quan hệ ạn bè và một số yếu tố môi trƣờng học tập ……… 38
Bảng 3.15 Vấn đề về quan hệ xã hội và một số yếu tố cá nhân…………………. 39
Bảng 3.16 Vấn đề về quan hệ xã hội và một số yếu tố gia đình………………… 40
Bảng 3.17 Vấn đề về quan hệ xã hội và một số yếu tố môi tƣờng học tập….. 41
Bảng 3.18. Mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần với đặc điểm cá nhân …… 42
Bảng 3.19 Mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần và đặc điểm gia đình …….. 44
Bảng 3.20 Mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần và đặc điểm quan hệ trong
gia đình……………………………………………………………………………… 45
Bảng 3.21. Mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần và đặc điểmmôi trƣờng học…… 46