Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở tại TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở tại TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2017/ Lê Thị Thu Hằng.

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Chu Văn Thăng

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN………………………………………………………………… 3
1.1. Các khái niệm…………………………………………………………………………….. 3
1.1.1. Sức khỏe tâm thần………………………………………………………………… 3
1.1.2. Khái niệm tuổi vị thành niên………………………………………………….. 4
1.2.Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ từ 11 đến 15 tuổi ……………………………….. 5
1.2.1. Sự biến đổi về mặt giải phẩu sinh lí………………………………………… 5
1.2.2. Sự thay đổi của điều kiện sống ………………………………………………. 7
1.2.3. Đặc điểmcủa sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở…. 9
1.2.4. Sự phát triển nhân cách…………………………………………………………. 9
1.2.5. Sự phát triển của tự ý thức …………………………………………………… 10
1.2.6. Sự hứng thú ……………………………………………………………………….. 10
1.3. Một số rối loạn sức khỏe tâm thần tuổi từ 11 đến 15 tuổi ………………. 10
1.3.1. Một số các rối loạn sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên …… 11
1.3.2. Một số công cụ sàng lọc, phát hiện các vấn đề sức khỏe tâm thần
đối với trẻ em tại cộng đồng ………………………………………………… 14
1.4. Thực trạng sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên ………… 18
1.4.1. Thực trạng sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên trên
thế giới ……………………………………………………………………………… 18
1.4.2. Thực trạng sức khỏe tâmthần của trẻ emvà thanh thiếu niên tại Việt Nam . 22
1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần trẻ emvà thanh thiếu niên .. 24
1.5.1. Yếu tố bản thân trẻ ……………………………………………………………… 27
1.5.2. Yếu tố gia đình…………………………………………………………………… 28
1.5.3. Yếu tố trường học ………………………………………………………………. 29
1.5.4. Yếu tố các sự kiện trong cuộc sống và xã hội ………………………… 30
CHƢƠNG 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 32
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………….. 32
2.2. Địa điểm nghiên cứu …………………………………………………………………. 32
2.3. Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………………… 32
2.4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 33
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………….. 33
2.4.2 Mẫu nghiên cứu…………………………………………………………………… 33
2.4.3. Các chỉ số nghiên cứu …………………………………………………………. 35
2.5. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu nghiên cứu…………………………… 37
2.5.1 Kỹ thuật thu thập thông tin …………………………………………………… 37
2.5.2. Công cụ thu thập thông tin…………………………………………………… 38
2.6. Phương pháp khống chế sai số……………………………………………………. 40
2.7. Quản lý và phân tích số liệu……………………………………………………….. 41
2.8 Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………… 41
CHƢƠNG 3: K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 42
3.1. Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh………………………………….. 42
3.1.1. Thông tin chung …………………………………………………………………. 42
3.1.2. Thực trạng SKTT học sinh ………………………………………………….. 49
3.2. Các yếu tố liên quan đến SKTT học sinh …………………………………….. 51
3.2.1. Yếu tố gia đình…………………………………………………………………… 53
3.2.2. Yếu tố trường học và bạn bè ………………………………………………… 57
CHƢƠNG 4: B
ÀN LUẬN …………………………………………………………………. 62
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu………………………………………………….. 62
4.2. Thực trạng vấn đề SKTT ở hai trường THCS Quang Trung và THCS
Đồng Tiến …………………………………………………………………………….. 63
4.2.1 Vấn đề SKTT chung ……………………………………………………………. 63
4.2. Các yếu tố liên quan đến SKTT học sinh …………………………………….. 68
4.2.1. Các yếu tố về đặc điểm cá nhân học sinh ………………………………. 68
4.2.2. Các yếu tố gia đình……………………………………………………………… 70
4.2.3. Yếu tố trường học ………………………………………………………………. 73
4.2.4 . Một số thói quen của trẻ……………………………………………………… 75
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 79
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 Mức độ phổ biến của một số rối loạn theo lứa tuổi t
ừ 11 đến 18 tuổi 12
Bảng 1.2 Tỷ lệ trẻ em và trẻ vị thành niên bị rối loạn tâm thần trong nhóm
nghiên cứu của WHO năm 2005 ………………………………………… 18
Bảng 1.3 Đặc điểm các rối loạn tâm thần và hành vi trẻ em và thanh thiếu
niên độ tuổi từ 9 đến 17 tuổi tại Mỹ ……………………………………. 21
Bảng 1.4 Nhóm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến SKTT của trẻ ……….. 26
Bảng 2.1. Thang điểm đánh giá SKTT học sinh do giáo viên điền trên bộ
câu hỏi SDQ…………………………………………………………………….. 39
Bảng 3.1. Thông tin chung của học sinh THCS…………………………………… 42
Bảng 3.2. Thông tin về các yếu tố gia đình học sinh ……………………………. 43
Bảng 3.3. Thông tin về yếu tố mối quan hệ gia đình ……………………………. 44
Bảng 3.4. Thông tin về yếu tố trường học…………………………………………… 45
Bảng 3.5. Một số thói quen cá nhân của học sinh………………………………… 46
Bảng 3.6. Thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh ………………………. 47
Bảng 3.7. Mối liên quan giữa các yếu tố đặc điểm cá nhân với tình trạng
SKTT học sinh …………………………………………………………………. 51
Bảng 3.8. Phân tích hồi quy Logistic mối liên quan giữa các yếu tố đặc
điểm cá nhân với tình trạng SKTT học sinh…………………………. 53
Bảng 3.9. Mối liên quan giữa các yếu tố gia đình với tình trạng SKTT của
học sinh …………………………………………………………………………… 53
Bảng 3.10. Phân tích mô hình hồi quy Logistic mối liên quan giữa các yếu tố
gia đình với tình trạng SKTT của học sinh…………………………… 54
Bảng 3. 11. Mối liên quan giữa các yếu tố quan hệ gia đình với tình trạng
SKTT học sinh …………………………………………………………………. 55