Thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Luận án tiến sĩ y học Thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.Tăng huyết áp là bệnh mạn tính và là một trong những yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ, nhồi máu cơ tim và phình động mạch1, 2. Các nghiên cứu cho thấy bệnh tăng huyết áp rất phổ biến với 25% đến 30% ngƣời dân trong cộng đồng mắc, bệnh có thể gặp ở tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia đã phát triển cũng nhƣ các quốc gia đang phát triển. Bệnh là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong hàng đầu ở ngƣời cao tuổi và có ảnh hƣởng đáng kể tới chất lƣợng cuộc sống của ngƣời bệnh 3,4,5. Nghiên cứu từ 154 quốc gia trên Thế giới do tác giả Harlan và cộng sự (năm 2017) ƣớc tính tăng huyết áp đặc biệt là huyết áp tâm thu chiếm 14% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới và làm mất đi 143 năm sống hoàn toàn khỏe mạnh cho cƣ dân toàn cầu 4. Mặc dù vậy, trong cộng đồng vẫn còn rất nhiều ngƣời không biết mình đang mang bệnh 6-8. Do vậy, tăng huyết áp hiện đang là vấn đề sức khỏe toàn cầu và đang đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia trên thế giới do bệnh có xu hƣớng tăng lên, để lại những gánh nặng về mặt sức khỏe, xã hội và kinh tế cho các quốc gia 9,10,11. Ở Việt Nam, tăng huyết áp là một vấn đề y tế công cộng có tỷ lệ mắc khá cao, hiện tại ƣớc tính có khoảng 12,5 triệu ngƣời mắc tăng huyết áp (chiếm 20% ngƣời trƣởng thành)3. Tăng huyết áp là căn bệnh diễn biến âm thầm, những dấu hiệu cảnh báo ít và không đặc trƣng, ngƣời bệnh thƣờng không cảm thấy có dấu hiệu cho đến khi xảy ra tai biến. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác làm cho hàng trăm ngàn ngƣời bị liệt, tàn phế và mất sức lao động mỗi năm 4.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00159

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chi phí, nguồn lực xã hội dành cho chăm sóc ngƣời bệnh tăng huyết áp cũng khá tốn kém và có xu hƣớng ngày càng tăng lên 10, 11. tăng huyết áp thực sự là thách thức và đang là gánh nặng rất lớn vẫn ngày càng gia tăng đối với hệ thống y tế Việt Nam 11.
Các yếu tố nguy cơ có liên quan tới bệnh tăng huyết áp bao gồm: thói quen hút thuốc lá, lạm dụng rƣợu bia, chế độ dinh dƣỡng không hợp lý, ít vận2 động thể lực, stress và căng thẳng trong cuộc sống12-14….Trong những năm tới số ngƣời mắc bệnh tăng huyết áp sẽ còn tăng do sự gia tăng mức độ phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ trên. Theo Tổ chức Y tế thế giới, khống chế đƣợc các yếu tố nguy cơ này sẽ làm giảm đƣợc 80% bệnh tăng huyết áp 15, 16. Mặc dù gánh nặng bệnh tật, tài chính do tăng huyết áp khá lớn, nhƣng các nhà khoa học đã chứng minh đƣợc rằng tăng huyết áp hoàn toàn có thể dự phòng, kiểm soát đƣợc đặc biệt là khi kiểm soát đƣợc các yếu tố nguy cơ của bệnh ngay từ ban đầu và ngay từ trong cộng đồng 17-25. Việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp giúp ngăn ngừa đƣợc khoảng 80% số ca bệnh tim mạch 15.
Hiện nay, trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam đã có một số chƣơng trình can thiệp dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp 26-30. Nội dung các can thiệp tập trung chủ yếu vào: (1) Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành của ngƣời dân về dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp24, 29-32; (2) Sàng lọc, chẩn đoán sớm để đƣa ngƣời bệnh tăng huyết áp vào điều trị và quản lý tại tuyến y tế cơ sở; (3) Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế về dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp25, 33, 34; (4) Tăng cƣờng trang thiết bị và thuốc điều trị tăng huyết áp tại các cơ sở y tế gần dân nhất và (5) Tăng cƣờng công tác giám sát các hoạt động dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp tại cộng đồng 23, 25, 28, 34-41. Hiệu quả của các chƣơng trình can thiệp dự phòng và điều trị tăng huyết áp tỏ ra rất khả quan và có hiệu quả rõ rệt 25, 28, 34-40
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chƣơng trình phòng chống tăng huyết áp đã đƣợc triển khai từ 2010 đến nay 42 và đã quản lý điều trị tại một số xã. Sự phối kết hợp giữa các đơn vị y tế từ tuyến thôn bản đến tuyến huyện chƣa đƣợc đồng bộ do nguồn lực của địa phƣơng còn hạn chế, phải trải dài cho nhiều chƣơng trình dự phòng chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác nhau. Mặt khác, tỉnh Yên Bái chƣa có một đánh giá toàn diện nào về thực trạng bệnh tăng huyết áp nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách trên địa bàn. Do đó, câu hỏi đạt ra là việc quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên
Bái đƣợc thực hiện nhƣ thế nào, có những khó khăn gì, cần có mô hình nào phù hợp để tăng cƣờng quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại địa phƣơng nới có3 nhiều ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống, có thể phát huy vai trò của việc liên kết y tế từ huyện tới tận thôn, bản để nâng cao hiệu quả quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng không? Vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài: “Thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” với hai mục tiêu sau:
MỤC TIÊU
1. Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng huyết áp ở ngƣời trên 40 tuổi và hoạt động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2015.
2. Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp ở ngƣời từ 40 tuổi trở lên tại cộng đồng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2016-2017

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………..1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………………4
1.1. KHÁI QUÁT CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP …………… 4
1.1.1. Định nghĩa độ tăng huyết áp…………………………………………………………….4
1.1.2. Phân độ tăng huyết áp……………………………………………………………………..4
1.1.6. Điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở …………………………………7
1.2. THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM……. 9
1.2.1. Trên Thế giới………………………………………………………………………………….9
1.2.2. Tại Việt Nam………………………………………………………………………………. 10
1.3. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP……………………………. 15
1.3.1. Nhóm yếu tố không thay đổi ………………………………………………………… 15
1.3.2. Nhóm yếu tố có khả năng cải thiện……………………………………………….. 17
1.3.3. Nhóm yếu tố bệnh lý……………………………………………………………………. 24
1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ KIỂM SOÁT THA TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT
NAM………………………………………………………………………………………….. 26
1.4.1. Trên thế giới………………………………………………………………………………… 26
1.4.2. Tại Việt Nam………………………………………………………………………………. 31
1.5. CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC GIA TẠI YÊN BÁI
…………………………………………………………………………………………………. 38
1.5.1. Huyện Lục Yên …………………………………………………………………………… 38
1.5.2. Huyện Văn Yên…………………………………………………………………………… 38
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………….40
2.1. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………. 40
2.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU……………………………………………………………….. 41vi
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………………….. 41
2.4. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………… 43
2.5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ CỠ MẪU NGHIÊN CỨU…………………………….. 44
2.5.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang (giai đoạn 1 – Trƣớc can thiệp)………….. 44
2.5.2. Thiết kế nghiên sau can thiệp (giai đoạn 2 – nghiên cứu can thiệp)… 45
2.6. PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU ………………………………. 53
2.6.1. Công cụ thu thập số liệu……………………………………………………………….. 53
2.6.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu: ………………………………………………………. 54
2.6.3. Quy trình thu thập số liệu: ……………………………………………………………. 55
2.7. BIẾN SỐ VÀ CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………. 55
2.7.1. Nghiên cứu định lƣợng ………………………………………………………………… 55
2.7.2. Nghiên cứu định tính……………………………………………………………………. 57
2.8. SAI SỐ VÀ CÁCH KHỐNG CHẾ SAI SỐ ………………………………………………. 57
2.9. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ……………………………………………………….. 57
2.10. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU…………………………………………………….. 58
2.11. KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU…………………………………………………. 59
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………………………..60
3.1. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP,
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI HAI HUYỆN VĂN
YÊN VÀ LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI NĂM 2015 (TRƢỚC CAN THIỆP)…….. 60
3.1.1. Thông tin chung về đối tƣợng nghiên cứu trƣớc can thiệp ……………… 60
3.1.2. Mô tả thực trạng huyết áp của ngƣời dân tại hai huyện Văn Yên và Lục
Yên trƣớc can thiệp …………………………………………………………………….. 66
3.1.3. Một số yếu tố liên quan tới bệnh THA, hoạt động quản lý hoạt động
quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên, tỉnh
Yên Bái năm 2015………………………………………………………………………. 80vii
3.1.4. Đặc điểm nhân khẩu học, nhân trắc, thói quen của nhóm chƣa kiểm soát
huyết áp tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp………………… 90
3.2. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI …………………………… 94
3.2.1. Kết quả cung cấp máy đo huyết áp, cung cấp sổ theo dõi HA cho nhân
viên y tế thôn bản………………………………………………………………………… 94
3.2.2. Kết quả tổ chức tập huấn ……………………………………………………………… 95
3.2.3. Thông tin chung về đối tƣợng THA chƣa kiểm soát tham gia nghiên
cứu sau can thiệp…………………………………………………………………………. 98
3.2.4. Hiệu quả can thiệp đến tình trạng tăng huyết áp của đối tƣợng sau can
thiệp …………………………………………………………………………………………. 101
3.2.5. Chỉ số hiệu quả của mô hình can thiệp ………………………………………… 111
Chƣơng 4: BÀN LUẬN……………………………………………………………………….112
4.1. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP,
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI HAI HUYỆN VĂN
YÊN VÀ LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI NĂM 2015………………………………… 112
4.1.1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………. 112
4.1.2. Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng
huyết áp, hoạt động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn
Yên và Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2015…………………………………….. 115
4.2. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI, 2016-2017………… 122
4.2.1. Sự thay đổi về thói quen, hành vi có nguy cơ ………………………………. 125
4.2.2. Sự thay đổi về quản lý điều trị THA tại cộng đồng ………………………. 129
4.2.3. Sự thay đổi về tình trạng huyết áp……………………………………………….. 132
4.2.4. Sự thay đổi về tỷ lệ biến chứng…………………………………………………… 134
4.2.5. Hiệu quả và tính bền vững của mô hình………………………………………. 135
4.3. NHỮNG ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU …………………. 137viii
4.3.1. Ƣu điểm của đề tài …………………………………………………………………….. 137
4.3.2. Hạn chế của đề tài ……………………………………………………………………… 139
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………..140
KHUYẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………142
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………..143
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ…………….150
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN……………………………………………………………..15

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3. 1. Một số đặc điểm nhân khẩu học của đối tƣợng nghiên cứu trƣớc can thiệp…….62
Bảng 3. 2. Phân loại kinh tế hộ gia đình và thẻ bảo hiểm y tế đối tƣợng nghiên cứu trƣớc
can thiệp………………………………………………………………………………………………………….63
Bảng 3. 3. Một số đặc điểm nhân trắc của đối tƣợng nghiên cứu tại Văn Yên, Lục Yên
trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………………………………64
Bảng 3. 4. Phân bố mức độ tăng huyết áp tại huyện Văn Yên và Lục Yên trƣớc can thiệp 67
Bảng 3. 5. Tình trạng THA theo đặc điểm tuổi, giới, dân tộc của đối tƣợng nghiên cứu tại
huyện Văn Yên trƣớc can thiệp ………………………………………………………………………….68
Bảng 3. 6. Tình trạng THA theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, BHYT,điều kiện kinh tế
của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên trƣớc can thiệp………………………………..69
Bảng 3. 7. Tăng huyết áp theo tiến sử gia đình, tình trạng thừa cân/béo phì, hút thuốc cuả
đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên trƣớc can thiệp………………………………………70
Bảng 3. 8. Tăng huyết áp theo tình trạng uống rƣợu, ít vận động, ăn mặn tại huyện Văn
Yên trƣớc can thiệp ………………………………………………………………………………………….71
Bảng 3. 9. Tình trạng THA theo đặc điểm tuổi, giới, dân tộc của đối tƣợng nghiên cứu tại
huyện Lục Yên trƣớc can thiệp ………………………………………………………………………….72
Bảng 3. 10. Tình trạng THA theo đặc điểm trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh tế, BHYT
của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp ………………………………..73
Bảng 3. 11. Tăng huyết áp theo tiền sử gia đình, tình trạng thừa cân/béo phì, hút thuốc cuả
đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp ………………………………………74
Bảng 3. 12. Tăng huyết áp theo tình trạng uống rƣợu, ít vận động, ăn mặn tại huyện Lục
Yên trƣớc can thiệp ………………………………………………………………………………………….75
Bảng 3. 13. Thực trạng phát hiện ngƣời bệnh THA tại huyện Văn Yên, ………………………..77
Bảng 3. 14. Thực trạng quản lý ngƣời bệnh mắc tăng huyết áp tại huyện Văn Yên, Lục Yên
trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………………………………78
Bảng 3. 15. Mô hình hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp
trƣớc can thiệp tại huyện Văn Yên ……………………………………………………………………..81
Bảng 3. 16. Mô hình hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp
trƣớc can thiệp tại huyện Lục Yên ……………………………………………………………………..83x
Bảng 3. 17. Đánh giá của cán bộ y tế về một số yếu tố ảnh hƣởng đến thực trạng tăng huyết
áp của ngƣời dân và công tác quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng của huyện
Văn Yên và huyện Lục Yên năm 2015 ……………………………………………………………….85
Bảng 3. 18. Đặc điểm nhân trắc, thói quen của nhóm đối tƣợng THA tham gia nghiên cứu
trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………………………………91
Bảng 3. 19. Phân bố mức độ THA của nhóm tăng huyết áp trƣớc can thiệp của 2 huyện
Văn Yên và Lục Yên ………………………………………………………………………………………..92
Bảng 3. 20. Huyết áp trung bình của nhóm chƣa kiểm soát THA tại huyện Văn Yên trƣớc
can thiệp………………………………………………………………………………………………………….92
Bảng 3. 21. Huyết áp trung bình của nhóm tăng huyết áp huyện Lục Yên trƣớc can thiệp.93
Bảng 3. 22. Số lƣợng cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đƣợc BVĐK tỉnh tập
huấn về “Mô hình liên kết y tế trong quản lý điều trị tăng huyết áp”. ……………………..96
Bảng 3. 23. Số lƣợng cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đƣợc BVĐK tỉnh tập
huấn về “Chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp”………………………………………………………..96
Bảng 3. 24. Số lƣợng cán bộ y tế thôn bản tại huyện Văn Yên đƣợc tập huấn về cách đo
huyết áp và theo dõi ghi chép sổ quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng……97
Bảng 3. 25. Thông tin chung về đối tƣợng nghiên cứu sau can thiệp …………………………….99
Bảng 3. 26. Thông tin chung về đối tƣợng nghiên cứu sau can thiệp …………………………..100
Bảng 3. 27. Phân bố mức độ chƣa đạt huyết áp mục tiêu tại huyện Văn Yên và Lục Yên sau
can thiệp………………………………………………………………………………………………………..102
Bảng 3. 28. So sánh giá trị huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng của đối tƣợng nghiên
cứu tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc và sau can thiệp…………………………………..103
Bảng 3. 29. Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ THA chƣa đạt mục tiêu ……………………………..111xi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3. 1. Đặc điểm giới tính của đối tƣợng nghiên cứu trƣớc can thiệp……………………60
Biểu đồ 3. 2. Phân bố đặc điểm dân tộc tại hai huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp..61
Biểu đồ 3. 3. Tỷ lệ đối tƣợng có thói quen liên quan tới bệnh THA tại huyện Văn Yên trƣớc
can thiệp………………………………………………………………………………………………………….64
Biểu đồ 3. 4. Tỷ lệ đối tƣợng có thói quen liên quan tới bệnh THA của đối tƣợng nghiên
cứu tại Lục Yên trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………65
Biểu đồ 3. 5. Tỷ lệ tăng huyết áp của ngƣời dân tại hai huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc can
thiệp ……………………………………………………………………………………………………………….66
Biểu đồ 3. 6. Giá trị huyết áp trung bình của ngƣời dân tại hai huyện Văn Yên, Lục Yên
trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………………………………66
Biểu đồ 3. 7. Tỷ lệ ngƣời dân từng đƣợc đo HA trƣớc can thiệp …………………………………..75
Biểu đồ 3. 8. Tần suất đo HA của ngƣời dân tại 2 huyện trƣớc can thiệp……………………….76
Biểu đồ 3. 9. Tỷ lệ đối tƣợng có biến chứng THA trƣớc can thiệp tại huyện Văn Yên và
Lục Yên ………………………………………………………………………………………………………….79
Biểu đồ 3. 10. Các lọai tai biến thƣờng gặp trong cộng đồng tại huyện Văn Yên, Lục Yên
trƣớc can thiệp …………………………………………………………………………………………………80
Biểu đồ 3. 11. Huyết áp trung bình của nhóm chƣa kiểm soát tăng huyết áp tại huyện Văn
Yên và Lục Yên trƣớc can thiệp…………………………………………………………………………93
Biểu đồ 3. 12. So sánh tỷ lệ chƣa đạt huyết áp mục tiêu tại huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc
và sau can thiệp………………………………………………………………………………………………101
Biểu đồ 3. 13. Giá trị trung bình huyết áp tâm thu và tâm trƣơng của đối tƣợng nghiên cứu
tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên sau can thiệp ……………………………………………………..102
Biểu đồ 3. 14. So sánh tỷ lệ hút thuốc lá của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và sau can thiệp.104
Biểu đồ 3. 15. So sánh tỷ lệ uống rƣợu của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và sau can thiệp…104
Biểu đồ 3. 16. So sánh tỷ lệ thừa cân/béo phì của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và sau can
thiệp ……………………………………………………………………………………………………………..105
Biểu đồ 3. 17. So sánh tỷ lệ có chế độ ăn mặn của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và sau can
thiệp ……………………………………………………………………………………………………………..106
Biểu đồ 3. 18. So sánh tỷ lệ ngƣời bệnh THA có hồ sơ theo dõi tại TYT……………………..106xii
Biểu đồ 3. 19. So sánh tỷ lệ ngƣời bệnh đƣợc tƣ vấn điều trị về bệnh THA giữa 2 huyện
trƣớc và sau can thiệp ……………………………………………………………………………………..107
Biểu đồ 3. 20. So sánh địa điểm quản lý ngƣời bệnh THA tại 2 huyện trƣớc và sau can
thiệp ……………………………………………………………………………………………………………..107
Biểu đồ 3. 21. So sánh tỷ lệ đối tƣợng có biến chứng tăng huyết áp trƣớc và sau can thiệp
…………………………………………………………………………………………………………………….108
Biểu đồ 3. 22. So sánh phƣơng pháp điều trị tăng huyết áp cho ngƣời bệnh tại 2 huyện
trƣớc và sau can thiệp ……………………………………………………………………………………..108
Biểu đồ 3. 23. So sánh tình trạng thuốc cung ứng cho ngƣời bệnh trƣớc và sau can thiệp109
Biểu đồ 3. 24. Cơ cấu thuốc cung ứng cho ngƣời bệnh sau can thiệp tại 2 huyện ………….110
Biểu đồ 3. 25. Đánh giá của cán bộ y tế các cấp về hiệu quả của mô hình ……………………11