Tiếp cận truyền thông về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân tại một số xã, tỉnh Hà Nam, năm 2015

Tiếp cận truyền thông về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người dân tại một số xã, tỉnh Hà Nam, năm 2015.Nghiên cứu mô tà cắt ngang tiến hành trên 1086 đối tượng tại 3 xã của tình Hà Nam nhằm mỏ tảvề tiếp cận truyền thông ảnh hựởng của thuốc lá đối với sức khỏe. Kết quả: Tỉ lệ tiếp cận truyền thông cao (80,9%). Nội dung tiếp cạn về tác hại của thuốc lậ với ngụừi hút là cao nhất (83,3%), đ/a_ chỉ cai thuốc là thấp nhất (1,6%). Tivi là kênh tiếp cận cao nhất (76,8%), tháp nhắt là internet (3,1%)). Hiểu biết về tác hại của thuốc lá chủ yểu là bệnh ung thư phổi (trên 80%), các tác hại khác còn thấp (dưới 50%>). Kết luận: Tỉ lệ tiếp cận truyền thông về tác động của thuốc lá đối vơi súc khoe là cao, tuy nhiên hiẹu quả đạt đuực chưa cao.

ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIẾN cứu
1.    Thời Cjian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tien hành vào tháng 8/2015 tại 3 xã: Lê Hồ (huyện Kim Bảng), Đồn Xá, An Lão (huyện Bình Lục), tỉnh Hà Nam.
2.    Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
3.    Đối tượng nghiên cứu: Người dân từ 18 tuổi trờ lên, hiện đanq sinh sống tại 3 xã điều tra, có mặt ờ nhà tại thời điem nghiên cứu và tự nguyện tham gia nghiên cứu.
4.    Xừ lý, phân tích số liệu: số liệu sau khi làm
sạch đưọ'c nhập vào máy tính bằng phần mềm Epidata 3.1 và được xử lý, phân tích bằng phần mềm stata 12.0, thực hiện thống kê mô tả tần số, tỉ lệ phần trăm.
5.    Đạo đức nghiên cứu: Tất cả đối tượng đều được giai thích rõ mục tiêu nghiên cứu và tự nguyện tham gia. Mọi thông tin của đoi tượng đều được bao mật.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.00329

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890