Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại BV E năm 2016-2017

Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại BV E năm 2016-2017.Mỏ đầu: Truyền thông GDSK đóng vai trò rất quan trọng trong các bệnh viện. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích một số yểu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáò dục sức khỏe cho người bệnh tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện E năm 2016- 2017. Phựơng pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết qụả nghiên cứu: Các yếu tố ành hường đến TÍGDSK tại BVE bao gồm: Nhân lực cho công tác TTGDSK, Cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác TTGDSK, Kế họach tổ chức, quản lý các hoạt đọng TTGDSK, Đặc diêm của bệnh nhân ảnh hường đến công tầc TTGDSK, và môt số các yếu tố khác. Kết luận: Cần giải quyết tốt cẩc vấn đề anh hường đã nêu trển để có thê xây’dựng được một kế hoạch hoạt động phù hợp cho TTGDSK tại BVE trong thời gian tới.

Truyền thông giáo dục sức khoẻ (TTGDSK) là quá trình cung cấp thông tin, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện để mọi người hiếu được vấn đề sức khoẻ cùa họ và chọn được cách giải quyết thích hợp nhất vấn đề của họ. Từ trước đến nay, TTGDSK trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đước tổ chức thực hiện tương đối tốt thì công tác nẩy lại ít được chú ý ờ các bệnh viện ở tat cả các tuyến. Thời gian gần đây, Bộ Y tế nước ta đã có chù trương tăng cường chất lượng công tác khám chữa bệnh kết hợp với mô hình bệnh viện nâng cao sức khỏe, lấy bệnh nhân là trung tâm, thông qua giáo dục sức khỏe để nâng cao kiến thức cua bệnh nhân trong phòng chống bệnh tật cùa chính họ và cộng đồng.
Bệnh viện E là bệnh viện tuyến trung ương hạng I, với số lượng bệnh nhân hàng năm tương đồi on định, đang phằn đấu theo hướng nâng cao chất lưỡng khám và điều trị, và một trong những vấn đe cần được tổ chức lại đó la TTGDSK. Vì vậy rất cần có một khảo sát, đánh giá toàn diện, đầy đủ về công tác TT-GDSK và các yếu tố ảnh hưởng từ đó đưa ra một giải pháp xây dựng mạng lưới TT-GDSK trong bệnh viện cho phò hợp VỚI tình hình mới.vì vậy chòng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 'Tìm hiểu một số yếu tã ảnh hưởng đến .công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người bệnh tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện E năm 2016-2017"yỏ\ mục tiêu: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến cồng tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện E năm 2016- 2017.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.00333

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890