TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐỀ THI MCQ SẢN KHOA CHO SINH VIÊN Y NĂM THỨ TƯ NĂM HỌC 2014-2015

TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐỀ THI MCQ SẢN KHOA CHO SINH VIÊN Y NĂM THỨ TƯ NĂM HỌC 2014-2015
Đoàn Thị Thu Hoa1, Âu Nhựt Luân2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Sử dụng MCQ để lượng giá kiến thức đã được dùng rộng rãi tại Khoa Y, đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất ít nghiên cứu đã được thực hiện về chất lượng của những kỳ thi MCQ này.

Mục tiêu: Xác định tính giá trị và độ tin cậy của đề thi MCQ sản khoa sinh viên y năm thứ tư năm học 2014-2015.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Sinh viên Y4 tham gia thi trắc nghiệm Sản khoa học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2014-2015 được thăm dò ý kiến bằng bảng câu hỏi về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tính giá trị đề thi và về nội dung đề thi. Kết quả thi của sinh viên được thu thập để tính độ tin cậy của đề thi bằng hệ số Kuder Richardson 20 và các chỉ số của câu hỏi. Phỏng vấn người chịu trách nhiệm chính trong việc ra đề thi về quá trình hình thành đề thi. Một nhóm 4 giảng viên của bộ môn Sản đánh giá đề thi của học kỳ 1 và học kỳ 2 để xem xét liệu 2 đề thi có tương đồng với nhau về mặt nội dung. Kết quả thống kê mô tả được phân tích và so sánh dữ liệu từ đề thi hai học kỳ.

Kết quả: Một số yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tính giá trị của đề thi đã được loại trừ, tuy nhiên đề thi được sinh viên đánh giá là khó và thời gian thi không đủ. Độ tin cậy của đề thi ở 2 học kỳ thấp (0,4920 ở học kỳ 1 và 0,6235 ở học kỳ 2). Đề thi có độ khó trung bình (0,560 học kỳ 1 và 0,563 học kỳ 2), nhưng độ phân cách không cao ở mức tạm được (0,203 và 0,230). Quá trình xây dựng đề thi không được chặt chẽ do không có test blueprint cụ thể. Tỷ lệ các câu hỏi phân bố chưa cân đối. Hệ số tương quan Pearson giữa 2 đề thi là 0,73 (p <0,01) khi xét phân bố câu hỏi theo bài học, tuy nhiên, khi xét theo chủ đề thì hệ số tương quan Pearson không có ý nghĩa thống kê (hệ số tương quan Pearson 0,601, p=0,051).

Kết luận: Đề thi trắc nghiệm Sản cho sinh viên y năm thứ tư năm học 2014-2015 có độ tin cậy thấp, tính giá trị về mặt nội dung chưa cao.

Lượng giá sinh viên đóng vai trò quan trọng trong chương trình giảng dạy. Việc lượng giá trong giáo dục y khoa có xu hướng dùng các phương pháp lượng giá khách quan, cụ thể là thi trắc nghiệm câu hỏi nhiều lựa chọn Multiple Choice Question (MCQ).

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00254

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890