Tổng quan vai trò EGF, VEGF trong liền vết thương và ứng dụng

Tổng quan vai trò EGF, VEGF trong liền vết thương và ứng dụng
Nguyễn Ngọc Tuấn1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Liền vết thương là một quá trình phức tạp, có sự tham gia của nhiều loại tế bào, xảy ra trên da, nhằm mục đích phục hồi hàng rào bảo vệ của cơ thể. Quá trình này bao gồm các nỗ lực phối hợp của nhiều loại tế bào như keratinocytes, fibroblasts, tế bào nội mô, đại thực bào và tiểu cầu. Sự di chuyển, xâm nhập vào nơi tổn thương, tăng sinh và biệt hóa của các tế bào này sẽ đạt đến đỉnh điểm trong một đáp ứng viêm, sự hình thành mô mới và cuối cùng là đóng vết thương.

Liền vết thương là một quá trình phức tạp, có  sựtham  gia  của  nhiều  loại  tếbào,  xảy  ra trên da, nhằm mục đích phục hồi hàng rào bảo vệcủa cơ thể.  Quá  trình  này  bao  gồm  các  nỗlực   phối   hợp   của   nhiều   loại   tếbào  như keratinocytes,  fibroblasts,  tếbào  nội  mô,  đại thực bào  và tiểu cầu. Sựdi chuyển, xâm nhập vào nơi tổn thương, tăng sinh và biệt  hóa  của các tếbào này sẽđạt đến đỉnh điểm trong một đáp ứng  viêm,  sựhình  thành  mô  mới  và  cuối cùng là đóng vết thương. Quá trình phức tạp này được thực hiện vàđiều  chỉnh  bởi  một  mạng  tín  hiệu  phức  tạp không  kém,  liên  quan  đến  nhiều  yếu  tốtăng trưởng (GF), cytokine và chemokine. Đặc  biệt quan  trọng  là  họyếu  tốtăng  trưởng  biểu  bì (EGF),  họyếu  tốtăng  trưởng  biến  đổi  beta (TGF-β),  họyếu   tốtăng  trưởng   fibroblast (FGF),  yếu  tốtăng trưởng  nội  mô  mạch  máu (VEGF),  yếu  tốkích thích đại  thực  bào  bạch cầu  hạt  (GM-CSF),  yếu  tốtăng trưởng  nguồn gốc  tiểu  cầu  (PDGF),  yếu  tốtăng trưởng  mô liên kết (CTGF), họinterleukin (IL),  yếu tốhoại tửu TNFα.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02034

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836