ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA XÉT NGHIỆM BILAN LIPID MÁU VÀ TÍNH TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA XÉT NGHIỆM BILAN LIPID MÁU VÀ TÍNH TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Phạm Thăng Long1, Nguyễn Thị Hoa1, Đoàn Thị Ngọc Hân1, Nguyễn Thị Ngọc Hiệp1
1 Trường Đại học Y Dược Huế
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: 1.Tính giá trị Six Sigma của xét nghiệm Bilan lipid trên hệ thống máy Cobas 6000 và Cobas 8000 bằng dữ liệu nội kiểm tra. 2. Tính tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng để chỉ ra vấn đề là độ lặp lại hay độ đúng của các xét nghiệm có mức sigma thấp. Nguyên liệu và phương pháp: Giá trị Six Sigma được xác định bởi giá trị biến thiên (CV%) lấy từ kết quả nội kiểm tra trong 3 tháng, Bias lấy từ kết quả ngoại kiểm tra 3 tháng liên tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021 và sai số toàn bộ cho phép (TEa) tham khảo từ CLIA. Nếu giá trị Six Sigma ≥ 6, từ 3 đến 6, và < 3 được đánh giá lần lượt là đẳng cấp thế giới, tốt và không thể chấp nhận. Tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng được tính dựa trên giá trị Six Sigma và CV% của mỗi xét nghiệm. Kết quả: Các xét nghiệm có giá trị Sigma>=6 gồm Triglycerid, HDL-C ở cả 2 mức nồng độ trên máy Cobas 6000. Các xét nghiệm 4=< Sigma<5 gồm Cholesterol-TP, LDL-C ở 2 mức nồng độ trên máy Cobas 6000 và Triglycerid ở 2 mức nồng độ trên máy Cobas 8000. Các xét nghiệm có giá trị sigma<3 gồm Cholesterol-TP, HDL-C, LDL-C ở 2 mức nồng độ trên máy Cobas 8000. Chỉ số QGI trên máy Cobas 8000 nhỏ hơn 0,8 chỉ ra vấn đề rằng ở các xét nghiệm Cholesterol-TP, LDL-C là độ lặp lại. Chỉ số QGI trên máy Cobas 8000 >=1,2 chỉ ra vấn đề rằng xét nghiệm HDL-C ở cả 2 mức nồng độ là độ đúng. Kết luận: Có thể sử dụng thang Sigma để thường xuyên đánh giá hiệu năng xét nghiệm dựa trên các dữ liệu nội kiểm tra và ngoại kiểm tra sẵn có của phòng xét nghiệm.Từ đó, giúp phòng xét nghiệm lựa chọn đơn giản và trực quan hơn chiến lược kiểm soát chất lượng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02263

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836